ÉXODO 35

1Moisesqa tukuynin israelitasta tantachispa, paykunaman nerqa: Kay jinata Tata Diosqa kamachin: 2Sojta p'unchayta trabajankichej, qanchis kaj p'unchaypitaj samarikunkichej, Diospaj t'aqasqa p'unchay kasqanrayku. Pillapis chay p'unchaypi trabajajqa wañuchisqa kachun. 3Amapuni ninallatapis wasisniykichejpi jap'ichinkichejchu samarikuna p'unchaypeqa, nispa. 4Moisesqa tukuynin israelitasman nerqa: Kayta Tata Dios kamachin: 5Qankuna ukhupi ofrendata Tata Diospaj oqhariychej tukuy runas; tukuy sonqowan maytachus qoyta munasqankuman jina apamuchunku qorita, qolqeta, bronceta, 6azul telasta, puka panti telasta, puka telasta, sumajnin kaj lino telastawan; cabra pelosta, 7pukaman tiñisqa mocho qarasta, tejón qarasta, acacia maderasta, 8k'anchachinapaj aceiteta, sumaj k'achata q'apaj imasta jawina aceitepaj, k'achata q'apashaj inciensopajpis, 9ónice valorniyoj rumista, valorniyoj waj rumistawan efodta, sacerdotej pecheranta ima k'achanchanapaj. 10Tukuy qankuna ukhupi yachayniyojkuna, imastapis k'achitusta ruwajkuna jamuchunku, imastachus Tata Dios kamachin, kay imasta ruwanankupaj: 11Dioswan Tinkukuna Toldota, imaswanchus qhatasqa kanqa chayta, ganchosninta, tablasninta, k'aspisninta, sayantasninta, chukusninta, 12arca nisqa cajonta, chay arcata wantuspa apana k'aspisninta, Khuyakuyta Tarina nisqa chay arcaj kirpananta, velo nisqa cortinata, 13mesata, apana k'aspisninta, imaschus chay mesapi kan, chay imasta, Diosman jaywasqa t'antata, 14k'anchachinata, imasninchus tiyan chaykunatawan, puntasnimpi k'anchan chaykunata, k'anchachina aceiteta; 15incienso altarta, apana k'aspisninta, jawina aceiteta, k'achata q'apaj inciensota, Dioswan Tinkukuna Toldo jawa punku yaykuyta jark'achina telasta; 16uywa wañuchisqa q'olachina altarta, broncemanta ruwasqa rejillanta, chay altarta apana k'aspisninta, imaschus chaypaj tiyan chaykunata, mayllakuna jatun ch'illamita, sayanantinta; 17patiota jark'achina telasta, kurkusninta, chukusninta, patio punku jark'achina telasta; 18Dioswan Tinkukuna Toldota jap'ichina estacasta, watana waskhasninta, 19sacerdotej awasqa p'achasninta Dioswan Tinkukuna Toldoman yaykunampaj, sacerdote Aaronpa sumaj kaj p'achasninta, churisnimpa p'achasninkuta ima, chaykunata churakuspa imastapis ruwanankupaj Dioswan Tinkukuna Toldopi. 20Tukuynin israelitas Moisespa ñawpaqenmanta riraporqanku. 21Chaymantataj ofrendasta apamorqanku, mashkhatachus tukuy sonqowan qoyta munarqanku, chayta. Astawanqa apamorqanku Dioswan Tinkukuna Toldo nisqa ruwakunampaj, imaswanchus kanan karqa chaykunata, imasninchus kanan karqa chaykunapaj, sacerdote p'achaspaj ima. 22Ajinata jamorqanku qharis, warmis ima ofrendas aparisqa, mashkhatachus sonqonkupi qoyta munasqankuman jina. Kay imasta apamorqanku: Jap'ichinasta, jaluchusta, qori anillosta, walqasta, imaschus qorimanta ruwasqa karqa imastawan. Ajinata Tata Diosman ofrendasta apamorqanku. 23Chaymantaqa apamullarqankutaj: Azul telasta, puka panti telasta, puka telasta, sumaj lino telasta, cabra pelosta, pukaman tiñisqa mocho qarasta, tejón qarasta ima. 24Pikunachus Tata Diosman ofrendata qoyta munajkuna apamullarqankutaj qolqe metalta, bronceta ima. Chantaqa pikunajtachus tiyaporqa acacia maderasninku, chaykunatapis apamullarqankutaj, imaschus ruwakunan karqa chay imas ruwakunankupaj. 25Yachayniyoj tukuy warmispis ofrendasninkuta apamullarqankutaj, imastachus makisninkuwan sumaj t'ipasqasninkuta: Azul telasta, puka panti telasta, puka telasta, sumaj linomanta t'ipasqasta ima. 26Chantá sumajta awayta yachajkuna warmis cabra pelosmanta imastapis phushkasqasninkuta apamullarqankutaj. 27Kurajkunataj apamorqanku ónice valorniyoj rumista, sumaj valorniyoj llusk'achasqa rumista efod nisqapaj, chantaqa pecherapajwan. 28Apamullarqankutaj k'acha q'apaj jawinasta, k'anchanapaj aceiteta, Diospaj t'aqanapaj jawina aceiteta, k'acha q'apaj inciensotawan. 29Ajinata tukuy israelita qharis warmis ofrendasninkuta tukuy sonqo apamorqanku kusiywan, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 30Moisesqa israelitasman nerqa: Uyariwaychej, Tata Diosqa ñapis ajllanña Judá ayllumanta Hurpa allchhin Urijpa churin Bezaleel sutiyojta. 31Payta junt'achin Diospa Espiritunwan sumaj yachayniyoj kanampaj, jinamanta kay pachapi imasmanta sumajta yachanampaj, imastapis k'achitusta yuyaynillanmanta ruwanampaj. 32Payqa imaymana k'acha imasta ruwanqa qorimanta, qolqe metalmanta, broncemanta, 33ashkha valorniyoj rumismanta, maderamanta ima, chay imas k'achituspuni kanankupaj. 34Chantaqa ajllallantaj Dan ayllumanta Ahisamacpa churin Aholiab sutiyojta. 35Iskayninkuman qon yachayta tukuy sonqowan yachachinankupaj, tukuy imata k'achitusta ruwanankupaj pallayniyojta azul telaspi, puka panti telaspi, puka telaspi, sumaj lino telaspiwan. Ajinata imallatapis, imaynachus señalasqa kashan, chayman jina ruwanqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\