ÉXODO 36

1Ajinaqa Bezaleelwan, Aholiabwan, chantaqa tukuy sonqo imastapis sumajta ruwayta yachajkuna, pikunamanchus Tata Dios yachayta qon imastapis ruwanankupaj, chaykuna ruwachunku Dioswan Tinkukuna Toldota, Tata Diospa kamachisqanman jina. 2Moisesqa wajyarqa Bezaleelta, Aholiabta, tukuy yachayniyojkunatawan, pikunamanchus Tata Dios qorqa yachayta tukuy sonqo imastapis k'achitusta ruwanankupaj, chaykunata. Paykuna kikinkutaj nerqanku Tata Diospaj imastapis tukuy sonqo ruwanankuta. 3Chaymantaqa paykuna oqharerqanku tukuy ofrendasta Moisespa ñawpaqenmanta, mayqenkunatachus israelitas apamusqanku Tata Diospaj, Dioswan Tinkukuna Toldopi imaschus kanan kashan, chay imasta ruwanankupaj. Chaymantaqa israelitas apamullarqankupuni ofrendasta tukuy sonqo sapa paqarin. 4Chantá tukuy imata ruwayta yachajkunaqa, Dioswan Tinkukuna Toldopaj ruwasharqanku, chayta saqerispa, Moisesman jamorqanku, 5nerqankutaj: Israelitasqa Diospa kamachisqanmantaqa ancha ashkhataña ofrendasta apamunku, Dioswan Tinkukuna Toldo ruwakunampaj, nispa. 6Chaymanta Moisesqa tukuynin jarapi kajkunaman willacherqa: Amaña Diospa wasimpaj ofrendasta apamuchunkuchu qharis, nitaj warmispis, nispa. Ajinata israelitastaqa jark'arqa amaña astawan ofrendasninkuta apamunankupaj. 7Imastachus ruwananku karqa, chaypajqa tukuy imas kurajyarqa. 8Chay tukuynin trabajajkunamanta aswan yachayniyojkuna qallarerqanku Dioswan Tinkukuna Toldota ruwayta. Chaypaj ruwarqanku chunka jark'achina telasta sumaj rakhu t'ullkusqa linomanta, azul telamanta, puka panti telamanta, puka telamanta ima. Chaykunatataj iskay angelesniyoj k'achanchasqata awarqanku. 9Sapa cortinaqa sayt'unman karqa chunka iskayniyoj metros phishqa chunka centimetrosniyoj, kinrayninmantaj iskay metrosniyoj. Tukuynin chhikachajkama karqa. 10Phishqa cortinasta ujllaman t'inkirarqanku, jinallatataj chay wakin phishqa cortinastapis. 11Chaymantataj chay ñawpaj kaj cortinasta t'inkirasqa cortinaspa puntasninman chhitararqanku azul q'aytumanta ninrista, kikillantataj iskay kaj jark'achina cortinasmampis. 12Ñawpaj kajkunaman churararqanku phishqa chunka ninrista, kikillantataj qhepan kajkunamampis. Jinamanta chay ninrisqa chimpan chimpampi karqa. 13Chaymantaqa kantusnimpi ruwallarqankutaj phishqa chunka ch'itanasta qorimanta. Jinamanta chay cortinasqa ch'itanasninmanta ch'itajtinku, ujllaman kantumpura k'askanakorqanku. Ajinamanta Dioswan Tinkukuna Toldoqa k'achitu ruwakorqa. 14Chaymantaqa ruwallarqankutaj chunka ujniyoj cortinasta cabra pelosmanta, chaywan Dioswan Tinkukuna Toldota qhatanankupaj. 15Chay cortinasqa karqa chunka kinsayoj metros, phishqa chunka centimetrosniyoj sayt'unman, kinrayninmantaj iskay metrosniyoj. Jinataj chay chunka ujniyojnintin chhikachajkama karqanku. 16Chaymantaqa phishqa kajkunata kantusninmanta ujllaman t'inkirqanku, sojta puchojtapis kikillantataj ujllaman. 17Jinaspataj, phishqa chunka ninrista kantusninman k'askaracherqanku ñawpaj kaj sirasqasman, phishqa chunkatataj chay qhepan kajman k'askaracherqanku. 18Chantaqa ruwallarqankutaj phishqa chunka ch'itanasta broncemanta, chaywan kantusninmanta ch'itaykuranampaj, jinamanta ujllaman k'askaykuchispa toldota qhataykunankupaj. 19Chay toldota patamanta qhataykunampaj ruwallarqankutaj uj qhatanata mocho qarasmanta pukaman tiñiraspa, chaypa patanman qhatanampajtaj ruwallarqankutaj waj qhatanata tejón qarasmanta. 20Dioswan Tinkukuna Toldopaj ruwallarqankutaj tablasta acacia maderamanta, cheqantataj sayaracherqanku. 21Sapa tablaqa karqa tawa metros phishqa chunka centimetrosniyoj sayt'unman, kinrayninmantaj sojta chunka phishqayoj centimetrosniyoj. 22Sapa uj tablataj iskaykama tarukiyasqasniyoj karqa, iskaynin tablasta ujllaman t'inkinapaj. Ajina karqanku tukuynin tablaspis. 23Dioswan Tinkukuna Toldoj uray uyampaj iskay chunka tablasta ruwarqanku. 24Chay tawa chunka tablasta sayachinapaj ruwallarqankutaj tawa chunka chukusta qolqe metalmanta. Sapa uj tabla tarukiyasqaj urasninmantaj iskaykama churararqanku. 25Jinaspataj, Dioswan Tinkukuna Toldota sayachinapaj pata uyampaj ruwallarqankutaj waj iskay chunka tablasta. 26Chantá qolqe metalmanta tawa chunka chukusninta ruwarqanku, chaymantataj sapa uj tablata iskay chukus pataman sayaykucherqanku. 27Qhepanmanta inti yaykuynej ladopaj sojta tablasta ruwarqanku. 28Qhepa esquinasman sayachinapaj iskay tablastawan ruwarqanku. 29Chay tablasqa sumajta k'askaykunakorqanku uramanta patakama, ujllapis kanman jina, maypichus ninris churasqa karqa, chaykama. Ajina ruwasqa karqa chay iskay tablasmanta, iskaynin esquinasnin. 30Ajinaqa pusaj tablas chunka sojtayoj qolqemanta ruwasqa chukusniyoj karqa sapa uj tabla, iskay chukus patapikama sayasqanrayku. 31Chantá Bezaleelqa ruwallarqataj phishqa k'aspista acacia maderamanta, Dioswan Tinkukuna Toldoj uj ladompaj, 32phishqa k'aspista Dioswan Tinkukuna Toldoj tablasnimpa wasanman churanampaj, phishqa k'aspistataj inti yaykuy uyapaj. 33Ruwallarqataj uj k'aspita tablaspa chawpinta uj ladoman pasachinampaj jawa ladomanta. 34Jinaspataj, chay k'aspista, tablasta ima qoriwan lluch'iykorqa; anillo jina ninris kajkunatapis qorimanta ruwarqa, maynintachus k'aspiswan jusk'uracherqa, chayta. 35Chaymanta velotañataj ruwarqa azul telamanta, puka panti telamanta, puka telamanta, t'ullkusqa linomanta ima; chayta iskay angelesniyoj k'achanchasqata awarqanku. 36Jinaspataj, tawa sayantasman jap'iykucherqa qori ninrisninmanta. Chay sayantasqa acacia maderamanta karqa qoriwan lluch'isqa, qolqe chukus patapi sayasqa. 37Dioswan Tinkukuna Toldota jark'achinapaj ruwallarqataj uj cortinata azul telamanta, puka telamanta, puka panti telamanta, t'ullkusqa linomantawan sumaj k'acha pallayniyojta. 38Chaymantataj phishqa sayantasta sayaracherqa ganchosniyojta, broncemanta ruwasqa chukus patapi sapa ujninta. Jinaspataj, qoriwan lluch'erqa chay sayantasta, jinallataj ganchosnintapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\