ÉXODO 39

1Dioswan Tinkukuna Toldoman ruwanankuta ruwaj sacerdotes yaykunankupaj p'achasta awarqanku azul telamanta, puka panti telamanta, puka telamantawan. Chaymantaqa sumajnin kaj p'achasta Aaronpaj ruwaporqanku Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 2Chaymantaqa ruwallarqataj qorimanta efod nisqa p'achata, azul telamanta, puka panti telamanta, puka telamanta, t'ullkusqa sumajnin linomantawan. 3Chantá qorita sillp'ayacherqanku martillowan takaspa, chaymantataj ñañu alambresta ruwarqanku. Q'aytusta jina k'utuspa, chay alambreswan bordaykorqanku azul telaman, puka panti telaman, puka telaman, t'ullkusqa sumajnin linomanwan. 4Chay efod p'achataqa ruwarqanku puraj puntasnimpi watanasniyojta, wasaman watakunapaj. 5Efod nisqa p'achaj kantusnimpi chumpipis kikin ruwasqallataj karqa qorimanta, azul telamanta, puka panti telamanta, puka telamanta, sumajnin kaj linomantawan, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 6Chantá ónice valorniyoj rumista ch'eqospa, churararqanku qori jap'ichina patasman, chaymantaj churarqanku selloswan jina Israelpa churisnimpa sutisninkuta. 7Chaymantataj Bezaleelqa efod nisqa p'achaj lijrasninman chay rumista k'askaykucherqa, Israelpa churisnin yuyarisqa kanankupaj, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 8Pecherata efodta jina sumaj k'achituta ruwarqa qorimanta, azul telamanta, puka panti telamanta, puka telamanta, sumajnin kaj t'ullkusqa linomantawan. 9Karqa rakhu sapa kantunman chhikachajpura iskay chunka iskayniyoj centimetrosniyojkama. 10Pecherataqa ruwarqa ashkha valorniyoj rumismanta tawa sinrusniyojta. Ñawpaj kaj sinrupi karqa uj rubí rumi, uj crisólito rumi, uj esmeralda rumiwan. 11Iskay kaj sinrupi karqa uj granate rumi, uj zafiro rumi, uj jade rumiwan. 12Kinsa kaj sinrupitaj karqa uj jacinto rumi, uj ágata rumi, uj amatista rumiwan. 13Tawa kaj sinrupitaj karqa uj topacio rumi, uj cornalina rumi, uj jaspe rumiwan. Chay valorniyoj rumisqa jap'ichisqa karqanku qori patapi. 14Chantapis chay rumisqa karqanku ima sutisniyojchus Israelpa churisnin karqanku, chayman jina; sapa uj rumipi uj suti ruwasqa karqa sello jina, chunka iskayniyoj ayllus kasqankuman jina. 15Pecherapaj cadenillasta qori purumanta ruwaspa, pecheraj patanman simp'asqa watanasta jina churarqanku. 16Chaymantaqa ruwallarqankutaj pecheraj muyuyninta qorimanta, iskay jap'ichinasta, iskay anillostawan. Chaytataj pecheraj puraj kantusninman chhitararqanku. 17Jinallataj chay qori watanasta pecheraj anillosninman jusk'uracherqanku. 18Qori watanaspa puntasninta t'inkiykuspa, chaywan sumajta wataykorqanku efodpa iskaynin lijrasnimpa jap'ichinasninman, ñawpaj ladoman. 19Chaymantaqa iskay qori anillosta ruwaspa, chayta pecheraj ura kantusninman churarqanku efodwan tinkuyman. 20Iskay qori anillostawan ruwaspataj, efodpa ñawpajninman puraj kantusninman ujtakama churararqanku ura kantunnejman, maynejpichus siraynin karqa, chaynejman, chumpin patanejman. 21Jinaspataj, wataykorqanku pecheraj anillosninmanta, efodpa anillosninmantawan azul q'aytuwan efodpa kantumpi chumpej patanmanta ama t'aqakunampaj, pecherapis efodpa patampi kanampaj, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 22Efodpa patampi kaj mantata azul telamanta ruwarqanku. 23Chayqa karqa khuskampi khallayoj, qara chaleco jina, waych'asniyoj, awakipasqayoj, mana llik'ikunampaj. 24Chay p'achaj kantusninmantaj t'ikacharqanku granadaswan azul q'aytumanta, puka q'aytumanta, puka panti q'aytumanta, sumaj kaj t'ullkusqa linomantawan ruwaspa. 25Chaymantaqa ruwallarqankutaj qori purumanta campanillasta jina, chaytataj chay q'aytu granadaspa chawpisninman chhitaykorqanku. 26Granadataraj ñawpajta churaykorqanku, chay qhepanmantaj qori campanitata, t'ikatataj, campanitatataj; ajinata tukuy kantunta muyuricherqanku chay mantata, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 27Ruwallarqankutaj sumajnin kaj linomanta p'achasta Aaronpaj, churisnimpajwan. 28Kikillantataj sumajnin kaj linomanta ruwarqanku mana ninriyoj t'ikasniyoj chhoqo ch'ulusta, calzoncillostawan. 29Chumpitapis sumajnin kaj t'ullkusqa linomanta ruwarqanku. Coloresnintaj karqa azul, puka panti, puka ima, sumaj k'acha bordasqayoj, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 30Chantá tablitata jina qorimanta ruwarqanku. Chaymantaj qhelqarqanku uj sellota jina: Tata Diospaj T'aqasqamin, nispa. 31Jinaspataj, chay tablitata watucharqanku uj azul q'aytuwan chay ch'ulu pataman churaykunankupaj, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 32Dioswan Tinkukuna Toldo ruway tukukorqa. Chaytaqa israelitas ruwarqanku Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 33Israelitasqa Moisesman apamorqanku Dioswan Tinkukuna Toldoj tukuy imasnin tukusqata: Ganchosninta, tablasninta, k'aspisninta, sayanasninta, maderaspa sayanasnin chukusta; 34qhatanapaj pukaman tiñisqa mocho qarasta, tejón qarasta, velo nisqa cortinatawan. 35Apamullarqankutaj, Diospa leyninwan kasharqa, chay arca nisqa cajonta, k'aspisninta, Khuyakuyta Tarina nisqa kirpanantawan; 36mesata, vasosnintawan, Diosman jaywasqa t'antatawan; 37qorimanta ruwasqa k'anchachinata, k'anchachinasnintawan, tukuy imasninta, k'anchanapaj aceitetawan. 38Apamullarqankutaj qori altarta, jawina aceiteta, sumajta q'apashaj inciensota, Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman churana cortinatawan, 39bronce altarta, rejillantinta, k'aspisninta, tukuy imasnintawan; jatun ch'illamita, maypichus sayanantawan; 40patiota jark'achinapaj cortinasta, sayantasta, chukusnintawan, patio punkuta jark'achinapaj cortinata, waskhasninta, estacasninta, Dioswan Tinkukuna Toldopi imaswanchus ruwanapaj, chay imastawan. 41Apamullarqankutaj Diospaj t'aqasqa p'achasta sacerdote Aaronpaj, churisnimpajwan, Dioswan Tinkukuna Toldopi ruwanankuta ruwashaspa, chayta churakunankupaj. 42Chay tukuy imasta israelitasqa ruwarqanku, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 43Moisesqa chay tukuy imasta qhawaspa, rikorqa Tata Diospa kamachisqanman jina sumaj ruwasqa kasqanta. Chantá paykunata bendecerqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\