ÉXODO 4

1Chaymanta Moisesqa kuticherqa: Imatá paykuna chaytaqa creewanqankuri, nitaj kasuwankumanchu. Paykunaqa niwanqankuchari: Tata Diosqa mana qanman rikhurisunkichu, nispa. 2Tata Diostaj nerqa: Imataj makiykipi kashanri? nispa. Moisestaj nerqa: Kayqa tojnuy, nispa. 3Chantá Tata Diosqa Moisesta nerqa: Pampaman choqay chay tojnuykita, nispa. Paytaj pampaman choqarqa. Chay ratopacha tojnonqa katariman tukorqa, Moisestaj manchariywan ayqerqa chay katarimanta. 4Chantá Tata Diosqa Moisesta nerqa: Ama ayqeychu; makiykiwan chupanmanta jap'iykuy, nispa. Paytaj kasuspa, makinwan chupanmanta katarita jap'iykorqa, chay ratopachataj tojnullanmantaj tukuporqa. 5Tata Diostaj nillarqapuni: Chay kanqa uj señal, Tata Diosqa qanman rikhurisusqanta, ñawpa tatasniykej Diosnin, Abrahampata, Isaacpata, Jacobpata, chay nispa. 6Chantá Tata Diosqa ujtawan nillarqataj Moisesman: Makiykita ojllayniykiman churaykuy, nispa. Moisestaj makinta ojllayninman churaykorqa, orqhospataj, makinta qhawarikorqa lepra onqoywan tukuy llillisqata, rit'i jina yurajpachata. 7Chaymantá Tata Dios nillarqataj: Ujtawan makiykita ojllayniykiman churaykuy, nispa. Moisestaj kasuspa, ujtawan makinta ojllayninman churaykorqa. Chaymanta orqhospa qhawarinampajtaj, makenqa mana imanasqa rikhurerqa, tukuy cuerpon jina. 8Chantá Tata Dios nerqa: Sichus mana creesonqanku, nitaj kay ñawpaj kaj señalta uyarisonqanku chayqa, kay qhepan kaj señalta creesonqanku. 9Sichus chay iskay señalesta mana creenqankuchu, ni uyarillasonqankupischu chayqa, yakuta mayumanta oqharimunki, chaytataj jallp'aman jich'anki. Chay jallp'aman jich'asqayki yakoqa yawarman tukonqa. 10Moisés kuticherqa: Ay, Señor. Ni jayk'aj noqaqa runasman allinta parlayta atinichu, mana Qan parlawasqaykimantapachallachu, ni qaynallamantachu, nitaj kunallanmantachu. Noqa kamachiykeqa unaymantapuni jina kani; qalloyqa parlashajtiy, watakullawampuni, nispa. 11Chaymanta Tata Dios nillarqataj: Chantá pitaj runaman simita qorqa? Manachu Noqa Tata Dios opayachini, joq'arayachini, ciegoyachini, chayrí qhawarichini? 12Chayrayku kunanqa riy. Noqamin simiykinejta parlasaj, yachachisqaykitaj imatachus parlanaykita, nispa. 13Moisestajrí nillarqapuni: Ay, Señor. Waj runallata kachakuy ari, nispa. 14Chantá Tata Diosqa Moisespaj phiñarikuspa, nerqa: Chaypaj kashan wawqeyki Aarón, levita. Noqa yachani payqa sumajta runasman parlayta yachasqanta; chantapis payqa ñapis jamushanña taripasoj, rikususpataj sonqompi mayta kusikonqa. 15Qan payman willay, imatachus ninayki kashan, chayta, Noqataj simiykiman churasaj imatachus parlanaykita, jinallataj paypa siminmampis. Chantaqa yachachisqaykichej imatachus ruwanaykichejta. 16Qan parlanki Aaronman Noqapis parlashayman jina, paytaj runasman parlanqa qampis parlashawaj jina, imatachus parlanayki kashan, chayta. 17Kunanqa chay tojnuykita apakuy; chaywanqa t'ukuna imasta ruwamunki. 18Moisesqa chaymanta riytawan, Jetro suegrompaman kutispa, nerqa: Mañakuyki saqenawaykita kutejta Egiptoman wawqesniyta waturikojta, yacharimunaypaj kawsakushankurajchus manachus, chayta, nispa. Jetrotaj nerqa: Jina kajtenqa, riy ari, allillantaj risuchun, nispa. 19Chantá Madianllapiraj kashajtin, Tata Diosqa ujtawan Moisesman rikhurispa, nerqa: Egiptoman kutiy, imaraykuchus qanta wañuchiyta munajkunaqa tukuyninku wañurankuña, nispa. 20Chantá Moisesqa warminta pusariykukuspa, wawasnintawan burroman lloq'aykuchispa, Egiptoman kutirerqa, Diospa qosqan tojnu oqharisqa. 21Jinapi Tata Dios nillarqataj Moisesman: Egiptoman kutispa, Faraonpa ñawpaqempi kay t'ukunasta qosusqayta ruwankipuni, atiyta qosusqaywan. Noqatajrí Faraonpa sonqonta rumiyachisaj, paytaj israelitasta mana llojsejta saqenqachu. 22Qanqa ninki Faraonman: Tata Diosqa ajinata nin: Israelqa Noqaj kuraj churiymin. 23Ña niykiña: Wawayta saqey llojsejta, rispa yupaychamunawampaj, nispa. Qantajrí llojsejta mana saqeshankichu, chayrayku Noqaqa wañuchisaj kuraj kaj churiykita, nispa. 24Ñanta rishajtinku, maypichus uj ch'isi puñunanku kashajtin, Tata Diosqa rikhurispa, Moisesta wañuchiyta munarqa. 25Seforataj chayta rikuspa, uj q'achi rumita oqharispa, qhari wawampa jisp'anitampa puntampi qaritanta khuchorqa. Chaywantaj Moisespa chakisninman chayaykuchispa, nerqa: Cheqamanta qan noqapajqa yawar qosa kanki, nispa. 26Chaymantaña Tata Diosqa Moisesta rejta saqerqa, Seforataj nerqa Moisesqa yawar qosan kasqanta circuncidasqanrayku. 27Chaykamaqa Tata Diosqa Aaronman parlarqa: Riy ch'in pampaman Moisesta taripaj, nispa. Paytaj kachaykukuspa, Moisesta taripamorqa Diospa orqon nisqa, chaypi, napaykuspataj, wawqenta much'aykorqa. 28Jinapi Moisesqa Aaronman allinta willarqa Tata Dios imastachus kamacherqa payman willananta, chayta, jinallataj jatuchaj t'ukunasta ruwasqantawan. 29Chaymantaqa Moiseswan Aaronwan rispa, tantacherqanku israelitaspa tukuy kurajninkukunata. 30Aarontaj paykunaman willarqa, imastachus Tata Diosqa Moisesman nerqa, chayta. Chantapis Moisesqa jatuchaj t'ukunasta ruwarqa runaspa ñawpaqempi, Diospa kamachisqanman jina. 31Israelitasqa creerqanku chay nisqanta. Tata Diosqa Israelpa churisninmanta yuyarikusqanta, llakiyninkuta rikusqanta ima yachaytawan, tukuyninku qonqoriykukuspa Tata Diosta yupaycharqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\