ÉXODO 7

1Ujtawan Tata Diosqa Moisesta nerqa: Uyariway; Noqa niyki, qan Noqaj cuentaymanta Faraonpa ñawpaqempi ruwanaykita, jinallataj wawqeyki Aarón profetayki jina qampa cuentaykimanta parlanqa. 2Qan payman willanki Noqa imatachá nisqayki, chayta, wawqeyki Aarontaj Faraonman parlanqa israelitasta jallp'anmanta llojsejta saqenampaj. 3Noqaqa Faraonpa sonqonta rumiyachisaj; astawan ashkhayachisaj may t'ukunasta, milagrostawan ruwayta Egipto jallp'api. 4Chaywampis Faraonqa mana uyarisonqachejchu. Chantá Noqaqa atiyniyta rikuchisaj Egiptopi; soldadosta jina aylluyta orqhokapusaj Egipto jallp'amanta, ashkha castigosta rikuchispa. 5Chaymantaraj Egiptopi atiyniyta rikuchejtiy, egipciosqa yachanqanku Noqaqa Tata Dios kasqayta, paykunaj chawpinkumanta israelitasta orqhomusqaymanta, nispa nerqa Diosqa. 6Moiseswan Aaronwanqa kikinta ruwarqanku, imaynatachus Tata Dios paykunaman kamacherqa, ajinata. 7Chaypacha Moisesqa karqa pusaj chunka watasniyoj, Aarontaj karqa pusaj chunka kinsayoj watasniyoj, Faraonwan parlasharqanku, chaypacha. 8Tata Diosqa parlallarqataj Moisesman Aaronmanwan: 9Sichus Faraón nisonqachej: Milagrosta rikuchiychej, nispa chayqa, qan ninki Aaronman: Tojnuykita jap'ispa, choqay Faraonpa ñawpaqenman katariman tukunampaj, nispa. 10Jinaqa Moiseswan Aaronwan kachaykukorqanku Faraonwan parlaj. Paykunaqa ruwarqanku, imaynatachus Tata Dios paykunaman kamacherqa, chayman jina. Aaronqa tojnunta choqarqa Faraonpa ñawpaqenman kamachisninwan kashajtin, chay tojnutaj katariman tukurparerqa. 11Chantá Faraonqa wajyacherqa yachajninkunata, yatirisnintawan; paykunapis jamuspa, kikillantataj ruwarqanku yachayninkuwan. 12Sapa ujninku tojnusninkuta choqallarqankutaj, chaykunapis katariman tukorqanku. Aaronpa tojnuntajrí tukuynin yachajkunajta, yatirispatawan tojnusninkuta mikhurarqa. 13Chay tukuywampis Faraonpa sonqon astawan rumiyarqa, paykunatataj mana kasuta ruwarqachu, Tata Diospa nisqanman jina. 14Chantá Tata Diosqa Moisesta nerqa: Faraonpa sonqonqa anchatapuni rumiyan, manataj munashanchu israelitas llojsinankuta. 15Q'aya tutamanta Faraonqa Nilo Mayuman urayk'ushajtin, qan chay mayu kantupi tinkukamuy, katariman tukorqa, chay tojnuyki aparisqa. 16Chaypitaj ninki: Hebreospa Diosnin Tata Diosqa kachamuwan qanman willajta: Saqey wawasniyta jallp'aykimanta llojsejta, ch'innejman rispa yupaychanawankupaj, nispa. Kunankamataj qanqa mana kasukunkichu. 17Chayrayku Tata Diosqa nimusunki: Kaypi yachanki Noqa Tata Dios kasqayta, nispa. Kay tojnuywan kay Nilo Mayupi kashaj yakuta wajtasaj, yakutaj yawarman tukonqa. 18Kay yakupi kaj tukuy challwas wañonqanku, mayutaj millayta asnanqa; tukuy egipciospis millachikonqanku kay yakuta ujyayta. 19Chantá Tata Diosqa Moisesman nillarqataj: Niy Aaronman, tojnunta jap'ispa, Egipto yakus pataman makinta jaywananta, mayu yakus, wayq'o yakus, qocha yakus, jallch'asqa yakus, kaj chhika yakus yawarman tukunampaj. Ajinamanta tukuynin Egiptopi yawar kanqa k'ullu bateasninkupi, jinallataj rumi chuwaspipis. 20Moiseswan Aaronwan kikinta ruwarqanku, imaynatachus Tata Dios kamacherqa, ajinata. Tojnunta oqharispa, Nilo Mayu yakuta wajtarqa, Faraón qhawashajtin. Tukuy mayu yakustaj yawarman tukorqanku. 21Jinallataj Nilo Mayupi kaj challwas wañurarqanku. Mayutaj millayta asnarqa; egipciospis mana yakuta ujyayta aterqankuchu, imaraykuchus Egiptopi maypichá yaku kaj, chaykunapi yawarlla tarikorqa. 22Egiptomanta tukuy yatirisrí kikillantataj ruwarqanku imatachus yachasqankuwan. Faraonpa sonqontaj astawan rumiyarqa; chayta rikushaspapis, paykunata mana kasorqachu, Tata Diospa nisqanman jina. 23Faraonqa chaymanta kutispa, wasinman riporqa, chaytapis manapuni kasuta ruwaspa. 24Chantá runasqa tukuynin Egiptopi yaku pujyusta allarakorqanku Nilo Mayoj kantusnimpi yakuta ujyanankupaj, imaraykuchus mayu yakusta mana ujyayta aterqankuchu. 25Chay jinata Tata Diospa ruwasqanqa junt'akorqa qanchis p'unchaypi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\