ÉXODO 8

1Chantá Tata Diosqa Moisesta nerqa: Faraonman rispa, nimuy: Tata Diosqa ajinata nimusunki: Saqey aylluyta llojsejta yupaychamunawampaj. 2Manachus llojsejta saqenki chayrí, Noqa castigasaj tukuynin Egiptota k'aylankulasta kachaykamuspa. 3Nilo Mayoqa k'aylankulasta mirachenqa, chaykunataj llojsimuspa tukuynejman junt'anqanku: Wasiykiman, maypichus puñunki chayman, kamachisniykej wasisninkuman, tukuy runasniykejman, hornosniykiman, maypichus t'antata ruwanki, chayman ima. 4K'aylankulasqa pataykiman wicharenqanku, tukuy egipcio runaspa patankuman, jinallataj kamachisniykimampis, nispa nisunki Tata Dios. 5Chaymanta Tata Diosqa Moisesta nerqa: Aaronman niy tojnunta oqharinanta qhawarispa wayq'osman, mayusman, qochasman ima, chaykunamanta k'aylankulas llojsimunankupaj tukuynin Egipto jallp'asman, nispa. 6Aaronqa makinta jaywarerqa Egipto yakus pataman. Jinajtinkamataj, k'aylankulasqa yakusmanta llojsiykamorqanku tukuynin Egipto jallp'asman junt'aykunankukama. 7Tukuy yatirispis kikillantataj ruwaspa, k'aylankulasta junt'aykucherqanku Egipto jallp'asman. 8Jina kajtin, Faraonqa Moisesta, Aarontawan wajyachispa, nerqa: Tata Diosmanta mañaychej ari, k'aylankulasta chinkachinampaj, noqamanta, runasniymantawan karunchachispa, noqataj saqesaj israelitas llojsinankuta Tata Diosman uywa wañuchisqa q'olachinasta jaywamunankupaj, nispa. 9Moisestaj kuticherqa: Niway: Mayk'ajtaj munanki Tata Diosmanta mañanayta qanrayku, kamachisniykirayku, runasniykirayku ima, k'aylankulas karunchakunankupaj qanmanta, kamachinayki wasimantawan, mayullapiña qhepakunankupajri? 10Faraonqa nerqa: Q'ayapacha, nispa. Moisestaj nerqa: Qampa munasqaykiman jina mañasaj, ajinamanta qan rejsinaykipaj Señorniyku Tata Dios jinaqa mana pipis kasqanta. 11K'aylankulasqa riponqanku qanmanta, kamachinayki wasimanta, kamachisniykimanta, runasniykimanta ima; mayullapiña qhepakonqanku. 12Moiseswan Aaronwan Faraonpa ñawpaqenmanta llojserqanku. Chantá Moisesqa Tata Diosmanta mañaporqa, k'aylankulasta Faraonman apachimusqanta karunchachinampaj. 13Tata Diostaj Moisespa nisqanman jina ruwarqa. K'aylankulasqa wañurarqanku wasispi, patiospi, tukuy campospi ima. 14Runasqa k'aylankula wañusqasta tantarqanku qotu qotuta. Chantaqa tukuynejpi millayta asnarerqa. 15Faraontaj chay imas manaña kajtin, qonqaporqa, sonqontapis astawan rumiyacherqa, manallataj kasorqachu Moiseswan Aaronwan nisqankuta, Tata Diospa nisqanman jina. 16Tata Diosqa ujtawan Moisesman nerqa: Aaronman niy ujtawan tojnunta oqharinanta, chaywantaj jallp'ata wajtachun. Chay jallp'a usaman tukuspa, tukuynin Egiptoman junt'aykonqa, nispa. 17Paykuna ajinata ruwarqanku. Aaronqa tojnunta oqhariytawan, pampata wajtaspa jallp'ata oqharicherqa, chaytaj usaman tukorqa. Chay usasqa runasman, uywasman ima junt'aykorqa. Tukuynin Egiptopi maynejpipis usallaña karqa. 18Yatirisqa kikillantataj ruwayta munaspa imatachus yachasqankuwan, mana ajinata ruwayta aterqankuchu. Usasqa tukuynin runasta tukuykorqa, jinallataj uywastapis. 19Chaymantaqa chay yatirisqa Faraonta nerqanku: Kayqa Diospa castigon, nispa. Faraontajrí astawan sonqonta rumiyacherqa, manataj imatapis kasorqachu, Tata Diospa nisqanman jina. 20Tata Diosqa ujtawan nillarqataj Moisesman: Q'aya paqarin Faraonqa tutamanta mayuman renqa; qampis tutamanta jatarispa, riy paywan parlaj. Ajinata ninki: Tata Diosqa ajinata nimusunki: Saqey wawasniyta llojsejta yupaychamunawankupaj. 21Manachus saqenki llojsejta chayqa, Noqa apachimusaj imaymana khanikoj ch'uspista qampa pataykiman, kamachisniykiman, runasniykiman, wasisniykiman ima junt'aykunampaj. Tukuy egipciospa wasisninkuman junt'aykonqanku, tukuy pampasnintinman. 22Ajina kashajtimpis, Gosén jallp'apeqa mana kanqachu khanikoj ch'uspisqa, maynejpichus wawasniy tiyakushanku, chaypi. Ajinamanta yachankichej Noqa Tata Dios kay jallp'a patapi kashasqayta. 23Ajinata aylluyta t'aqasaj aylluykimanta. Chaytaj q'ayapacha kanqa, nispa nin Tata Dios. 24Ajinata Tata Dios ruwarqa. Khanikoj ch'uspisqa manchay ashkhas aywirimorqanku Faraonpa kamachinan wasiman, kamachisnimpa wasisninkuman, tukuynejman junt'aykunankukama. Tukuynin Egipto naciompi tukuy imasta tukurparerqanku. 25Chaymanta Faraonqa Moisesta, Aarontawan wajyachispa, nerqa: Rispa, Diosniykichejman uywa wañuchisqa q'olachinasta jaywamuychej, mana kay jallp'amanta ripuspalla, nispa. 26Moisestajrí kuticherqa: Jinata kayllapi ruwanaykoqa mana allinchu; ima uywastachus Señorniyku Tata Diosman jaywasqayku, chaykunaqa egipciospaj mana allinchu; paykunapajqa diosninku. Sichus egipcios rikuwasqayku chay uywasta wañuchispa q'olachinasta jaywashajta chayqa, mayqenkunatachus paykuna yupaychanku chaytaqa, cheqamanta rumiswan ch'anqaykuspa wañurparichiwasqayku. 27Noqaykoqa rinayku tiyan kinsa p'unchay puriyta ch'in pampaman, chaypi Señorniyku Tata Diosman uywa wañuchisqa q'olachinasta jaywamunaykupaj, Pay kamachiwasqaykuman jina. 28Faraontaj nerqa: Noqa saqesqaykichej ch'in pampaman rispa Señorniykichej Tata Diosman uywa wañuchisqa q'olachinasta jaywamojta, ama ancha karuman rinaykichej kajtenqa; chaypi noqapajpis mañapuwaychej. 29Moisestaj kuticherqa: Kaymanta riytawan, Tata Diosmanta mañapusqayki kay khanikoj ch'uspis qanmanta jatarinankupaj, jinallataj kamachisniykimanta, llajtaykimantapis q'ayapacha. Qantajrí ama ch'awkiyawaykuñachu, amañataj jark'aychu israelitasta Tata Diosman uywa wañuchisqa q'olachinasta jaywamojta. 30Moisesqa Faraonpa ñawpaqenmanta llojsispa, Tata Diosmanta mañaporqa. 31Tata Diostaj Moisespa mañapusqanman jina ruwarqa. Tukuynin khanikoj ch'uspista chinkacherqa Faraonmanta, kamachisnimpamanta, runaspa wasisninmanta ima ni uj puchuyojta. 32Faraontajrí chayta rikuytawan, sonqonta rumiyachillarqapuni, manataj saqerqachu israelitasta rejta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\