ÉXODO 9

1Chaymanta Tata Diosqa Moisesta nerqa: Rispa, nimuy Faraonman: Hebreospa Diosnenqa ajinata nisunki: Kacharipuway israelita wawasniyta, rispa yupaychamunawankupaj. 2Manachus kacharinki, astawanchus paykunata jark'allankipuni chayqa, 3Tata Diosqa atiyninta rikuchispa, uywasniykita sinch'i onqoywan ñak'arichenqa: Caballosta, burrosta, camellosta, wakasta, ovejasta ima. 4Chaywampis Tata Diosqa israelitaspa uywasninkuta egipciospa uywasninmanta t'aqanqa; chayrayku israelitaspa uywasninkumanta ni ujpis wañonqachu. 5Tata Diosqa mayk'ajchus chay kananta nerqa: Q'ayapacha kayta ruwasaj, nispa. 6Q'ayantimpacha Tata Diosqa chayta ruwarqa; Egiptopi tukuy uywas wañurarqanku, israelitaspa uywasninkutajrí ni ujpis wañorqachu. 7Faraonqa israelitaspa uywasninta qhawarejta kacharqa, nitaj uj wañusqatapis tarerqankuchu. Chaywampis Faraonqa sonqonta rumiyachillarqapuni, manataj israelitasta kacharerqachu. 8Chaymanta Tata Diosqa nillarqataj Moisesman, Aaronmanwan: Hornomanta orqhospa, morq'o ushphata makiykichejpi apaychej. Chantá Moisés chayta qhallichun pataman Faraonpa ñawpaqempi. 9Chay ushpha q'oshñitaj tukuynin Egiptoman junt'aykonqa; chantá llejti onqoyman tukuspa, jap'enqa runasta, uywasta ima tukuynin Egiptopi, nispa nerqa Tata Diosqa. 10Paykunataj kikinta ruwarqanku; hornomanta orqhospa, ushphata makinkupi aparqanku Faraonpa ñawpaqenman. Chaypitaj Moisesqa Faraón qhawashajtin pataman ushphata qhallerqa. Chaymantataj runas, uywas ima llejti onqoyta jap'irarqanku tukuy cuerposninkupi. 11Yatirispis chayta mana imaynamanta ruwayta aterqankuchu Moisespa ñawpaqempi, imaraykuchus paykunajtapis tukuy cuerponkupi llejti onqoy karqa, jinallataj tukuy egipcio runaspipis. 12Tata Diostajrí astawan Faraonpa soqonta rumiyacherqa. Chayrayku Moisesta, Aarontawan mana kasuta ruwarqachu, Moisesman Tata Dios nisqanman jina. 13Chaymanta Tata Diosqa ujtawan Moisesman nillarqataj: Q'aya paqarin tutamanta jatarispa, nimuy Faraonman: Hebreospa Diosnin Tata Diosqa kayta nimusunki: Kachariy israelitasta Noqata yupaychamunawankupaj. 14Kunan kutipeqa tukuy castigosta apachimusqayki qampa contraykipi, yanapajniykikunaj contrankuta, runasniykej contrankuta ima. Ajinamanta yachanki, mana pipis kay pachapi Noqa jina kasqanta. 15Sichus makiyta oqhariyman qanta nanachisunaypaj, runasniykitawan manchay castigoswan chayqa, kay pachamanta chinkachisqaña kawaj karqa. 16Chaywampis kawsajta saqeyki, qampi atiyniyta rikuchinaypaj, qannejta sutiy willasqa kanampaj tukuy kay pachantimpi. 17Chaywampis qanqa astawanraj sonqoykita rumiyachishallankipuni israelitaspa contrankuta; mana paykunata saqeshankichu llojsejta. 18Chayrayku q'aya kay horasta manchay jatuchaj granizota parachimusaj; chay jina granizoqa ni jayk'ajpis karqachu kay Egiptopi kay pacha ruwakusqanmanta kunankama. 19Chayrayku kunanqa kachaspa, tantachimuy tukuy uywasniykita campospi kajkunata, allinnejman pakakunankupaj. Sichus runas, chayrí ima uywallapis campopi tarikonqanku, ni ima wasillapipis pakakuspa chayqa, granizo chay uywasta wañurachenqa. 20Faraonpa wakin yanapajninkunapis Tata Diospa nisqasninta uyarispa, mancharikorqanku. Chayrayku kamachisninkuta, uywasninkutapis wasisninkupi pakarqanku. 21Pikunachus mana kasuta ruwarqankuchu Tata Diospa nisqasninta, chaykunaqa kamachisninkuta, uywasninkutapis campopi saqellarqanku. 22Chantá Tata Diosqa Moisesman nerqa: Makiykita oqhariy pataman, tukuynin Egipto jallp'asman granizo urmanampaj runaspa patankuman, uywaspaman, tukuy qhoraspa patanman ima, nispa. 23Chantá Moisés tojnunta pataman oqharerqa. Tata Diostaj qhon qhonkunata, rayostawan rikhurichimorqapacha, granizotaj paramorqapacha ninawan chajrusqa tukuynin Egiptoman. 24Granizoqa qhon qhonkunawan ninawan chajrusqa urmamullasqankupuni; chay jina granizoqa ni jayk'ajpis karqachu chay jallp'api, Egiptopi runa tiyakusqanmantapacha. 25Chay granizoqa tukuy ima kajta t'unaykorqa Egiptopi; runasta, uywastapis wañuracherqa, jinallataj qhorasta, sach'astapis q'ara k'aspillata sayacherqa. 26Gosén jallp'allaman mana granizoqa chayarqachu, maypichus israelitas tiyakorqanku, chayman. 27Chaymantaqa Faraonqa Moisesta, Aarontawan wajyachimuspa, nerqa: Kunan kutipeqa juchata ruwani, jinallataj runasniypis. Tata Diosqa cheqampuni. 28Tata Diosmanta mañay ari, kay qhon qhonkuna, granizo ima thañinampaj; noqataj manaña astawan jark'asqaykichejchu llojsipunaykichejta, nispa. 29Moisestaj nerqa: Kay llajtamanta llojsiytawampacha, Tata Diosman makisniyta oqharisaj mañapususpa, qhon qhonkunataj thañenqanku; granizopis manañataj kanqachu, yachanaykipaj kay pachaqa Tata Diospata kasqanta. 30Chaywampis noqaqa yachani, ni qan nitaj kamachisniykipis manchachikunkichejrajchu Señor Tata Diosta. 31Chaypacha linowan, cebadawan phirisqa kasqanku, imaraykuchus cebadaqa q'elluyaykushasqaña, linotaj sumajtaña t'ikashasqa. 32Trigowan, centenowanqa mana imanasqaschu karqanku, imaraykuchus manaraj llojsisqankurajchu. 33Moisesqa Faraonpa qayllanmanta, llajtamanta llojsiytawan, Tata Diosmanta mañapuspa makisninta oqharerqa. Chay ratopacha qhon qhonkunawan, granizowan thañiporqanku. Jinamanta paraqa manaña paramorqachu. 34Faraonqa para thañisqanta rikuspa, nitaj granizo, nitaj qhon qhonkunapis kajtin, ujtawan juchallikullarqataj. Chantapis astawan sonqonta rumiyacherqa, jinallataj kamachisnimpis. 35Faraonqa sonqonta rumiyachispa, manapuni saqerqachu israelitas llojsinankuta, Tata Diospa nisqanman jina Moisesnejta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\