EZEQUIEL 10

1Qhawarispa, rikorqani querubinespa patankupi cielo jina qhatasqa kasqanta, chay patapitaj zafiro nisqa valorniyoj rumimanta kamachina tiyana jina rikhurerqa. 2Chantá Tata Diosqa linomanta p'achayoj runaman nerqa: Ruedaspa chawpinkuman yaykuy, querubinespa uranman. Chay querubines chawpimantataj nina brasasta makiyki junt'ata oqharispa, llajta pataman qhalliy, nispa. Jinataj, qhawashajtiy, chay runaqa querubines chawpiman yaykorqa. 3Chay ratopi querubinesqa Diospa Templompa uray ladompi kasharqanku. Ukhu kaj patioman phuyu junt'aykorqa. 4Chantá Tata Diospa jatun kaynimpa k'anchaynenqa querubinespa patankumanta Diospa Templonman yaykuna chaynejman ithirerqa, chay phuyutaj Diospa Templonman junt'aykorqa. Tata Diospa jatun kaynimpa k'anchaynintaj patio junt'ata k'anchaykorqa. 5Querubinespa lijrasninkojpa sonaynintaj jawa patioman uyarikorqa, Tukuy Atiyniyoj Diospis parlashanman jina. 6Chantá Tata Diosqa linomanta p'achayoj runata kamacherqa ruedas chawpipi kaj querubinespa chawpinkumanta ninata oqharimunanta. Chay runataj rispa, ruedas qayllapi sayarqa. 7Ujnin querubintaj makinta jaywarispa, paykuna chawpipi kasharqa, chay ninamanta uj chhikanta oqhariytawan, linomanta p'achayoj runaj makisninman churaykorqa, chay runataj ninata jap'iytawan, llojsiporqa. 8Chaypacha noqa repararqani querubinespa lijrasninku uramanta runaj makin jina rikhurimushajta. 9Querubines chaynejpi rikorqani tawa ruedasta, sapa rueda uj querubinwan khuskata. Chay ruedasqa topacio nisqa valorniyoj rumi jina lliphipisharqanku. 10Chay tawantin ruedasqa kikin kikillan karqanku, rijch'akorqankutaj uj ruedaqa uj ruedaj chawpimpipis kashanman jina. 11Chay querubinesqa purispa, mayqenchá paykunamanta ñawpajman purerqa, chaytaqa tukuyninku qhatirerqanku. Mana kutirinankuchu karqa, manachayqa maymanchus chay tawantinmanta ujnin kaj ladoman purirejtin, chayllamantaj mana kutirispa purirerqanku. 12Cuerposninku, wasasninku, makisninku, lijrasninkupis ñawiswan junt'a karqanku, jinallataj tawantin ruedaspis. 13Uyarillarqanitaj ruedastaqa carreta sutiwan sutichashajta. 14Sapa querubín tawa uyayoj karqa: Ñawpaj uyanqa toroj uyan, iskay kajqa runaj uyan, kinsa kajqa leompa uyan, tawa kajtaj ankaj uyan karqa. 15Chantá chay querubinesqa pataman oqharikorqanku. Paykunatamin Quebar Mayu kantupi rikusqani. 16Querubines purirejtinkoqa, ruedaspis paykunawan khuska puririllarqankutaj. Querubines pampamanta phawarejtinkoqa, ruedasqa paykunamanta mana kacharikojchu kanku. 17Querubines kikimpi sayajtinkoqa, ruedaspis sayallajtaj kanku; pataman oqharejtinkutaj, ruedaspis oqharikullajtaj kanku, imaraykuchus querubinespa kawsayninku chay ruedaspipis karqa. 18Chantá Tata Diospa jatun kaynimpa k'anchaynin Templomanta pataman oqharikuspa, querubines patapi sayarqa. 19Querubinesqa lijrasninkuta kicharispa, pampamanta pataman phawarerqanku qhawashajtillay; ruedaspis paykunawan khuskallataj oqharikorqanku. Sayarqankutaj Tata Diospa Templompa inti llojsimuynin lado punkumpi. Israelpa Diosnin, jatun kaynimpa k'anchaynintaj paykunaj patankupi kasharqa. 20Chay kawsayniyojkunallatataj Israelpa Diosnimpa urampi rikusqani Quebar nisqa mayu kantupi, chantá repararqani querubines kasqankuta. 21Sapa ujninku tawa uyasniyoj, tawa lijrasniyojtaj karqanku. Lijrasninku uramantataj runaj makin jina makis rikhurimusharqa. 22Uyasninkutaj, Quebar Mayu chaypi rikusqani, chaykuna jinallataj karqa. Sapa ujtaj cheqanta ñawpajman rej kanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\