EZEQUIEL 12

1Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Qan Runaj Churin, mana kasukoj runas chawpipi tiyakushanki. Paykunaqa ñawisniyoj kanku, manataj rikunkuchu. Ninriyoj kanku, manataj uyarinkuchu, imaraykuchus contrayta oqharikoj runas kanku. 3Chayrayku, qan Runaj Churin, tukuy imata wakichiy, rikunankuta waj llajtaman ripunaykipaj jina llojsispa. Tukuypa rikunanta chawpi p'unchayta wasiykimanta llojsispa, wajnejman ripuy. Ichapis ajinamanta entiendenqanku, contrayta oqharikoj runas kashaspapis. 4Chawpi p'unchayta, tukuy rikushasojtinku, tukuy imasniykita orqhoy, waj nacionman preso apasqa runapis kawaj jina. Tardempitaj tukuypa rikunanta waj nacionman preso apasqa runa jina llojsipuy. 5Chantá tukuyninkoj rikunanta perqapi uj qhanqa jusk'uta kichariy, chaynintataj tukuy imasniyki aparisqa llojsinki. 6Laqhayaykojtintaj, tukuyninkoj rikunanta q'epiykita oqhariykukuspa, puririy. Uyaykita qhatakuy ama llajtata rikunaykipaj. Ajinamanta Israel ayllu reparanampaj uj señal kanki, nispa niwarqa Tata Diosqa. 7Jinataj noqa q'epichakorqani Tata Diospa kamachiwasqanman jina. P'unchaytaj q'epiyta q'epiriykukuspa llojserqani, waj nacionman preso apasqa runapis kayman jina. Tardentaj perqata jusk'orqani. Laqhayaykojtintaj, tukuyninku qhawashawajtinku, tukuy imasniyta q'epiriykukuspa, llojserqani. 8Q'ayantin paqarenqa Tata Dios parlamuwaspa, niwarqa: 9Runaj Churin, contrayta oqharikoj Israel aylloqa manachu tapurisunku: Imatá ruwashankiri? nispa? 10Paykunaman niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kayta nin: Kay sut'inchayqa Jerusalenpi kuraj kajpaj, chantá kay jallp'api tiyakushanku, chay tukuy israelita runaspajwan, nispa. 11Paykunaman niy: Noqa qankunapaj señal kani. Imaynatachus noqa ruwarqani, kikillantataj qankunapis ruwankichej, imaraykuchus waj nacionman presos apasqa kankichej. 12Kuraj kamachiykichejqa, imatachus apakunan kajta q'epiriykukonqa, laqhayaykojtintaj perqata jusk'uspa, chaynejta llojsenqa. Uyanta qhataykukonqa ama llajtata rikunampaj. 13Noqatajrí ch'ipayta paypa patanman choqaykamusaj, chaywan jap'isqa urmanampaj. Chantá Babiloniaman payta apachisaj, caldeospa jallp'ankuman; payqa chay jallp'ata mana rikuyta atenqachu, chaypitaj wañonqa. 14Muyuynimpi payta yanapajkunataqa tawantin ladosman ch'eqerachisaj, jinallataj soldadosnintapis. Espada jap'irisqa qhepankuta qhatiykusaj. 15Jinataj paykunata waj nacionesman, waj llajtasmantaj apachejtiy, paykuna yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta. 16Chaywampis paykunamanta uj pisita wañuymanta, yarqhaymanta, wañuchej onqoymantawan ayqechisaj, maymanchá renqanku chay nacionespi imaymana millay ruwasqankumanta p'enqakuspa, willaranankupaj. Chantá yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta. 17Ujtawan Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 18Runaj Churin, manchariywan kharkatitispa mikhuy, yakuykitataj may llakisqa ujyay. 19Kay jallp'api tiyakoj runasman niy: Kay jinata Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin Jerusalenpi tiyakojkunaman, israelitasmampis: T'antankuta may manchachikuywan mikhonqanku, yakutataj llakiywan mancha manchalla ujyanqanku, imaraykuchus jallp'asninkoqa t'ajrasman tukuchisqa kanqa, mana ima poqojtaj. Chay jallp'api tiyakojkuna kallpaman atienekuspa sajrata ruwasqankurayku chayqa jina kanqa. 20Tukuynin llajtas runasniyoj kajkunaqa t'unasqa kanqanku, jallp'ataj mana imayoj t'ajra pampa qhepakonqa. Chaypacharaj qankunaqa yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta. 21Tata Diosqa parlamuwaspa, nillawarqataj: 22Israelitas imatataj kay nisqankuwan niyta munankuri: P'unchaykuna pasakapushanku, profetaj sut'inchasqantaj mana junt'akushanchu, nispari? 23Paykunaman niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Chaytaqa manaña ujtawan parlankichejchu. Nillaytaj paykunaman: Profetaman mosqoypi jina rikhurisqan junt'akunampaj p'unchayqa qayllamushanña. 24Israel ayllu ukhupi manaña kanqachu mosqoypi jina llulla rikuykuna, nitaj llulla sut'inchaykunapis. 25Imaraykuchus Noqa Tata Diosmin parlasaj, nisqaytaj usqhayllata junt'akonqa. Contrayta oqharikoj ayllu, qankunallataj chayta rikunkichej. Noqa parlasaj, chay nisqaytataj junt'asajpuni. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 26Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 27Runaj Churin, Israelmanta kaj runasqa nishanku: Kay profetaj mosqoypi jina rikusqanqa unaymantaraj junt'akonqa; unay tiempopi junt'akunampaj kayqa sut'inchakun, nispa. 28Chayrayku paykunaman niy: Tata Diosqa kay jinata nin: Nisqasneyqa mana unaymantachu junt'akonqa; imatachus nisaj, chayqa usqhayllata junt'akonqa, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\