EZEQUIEL 14

1Israelpa kuraj runasninmanta wakinkuna noqata watukoj jamuspa, ñawpaqeypi tiyarikorqanku. 2Tata Diostaj parlamuwaspa, niwarqa: 3Runaj Churin, kay runasqa lanti yupaychanaman qokunku. Imaschus juchaman urmachin, chaykunallapi yuyashanku. Saqellasajchu chay jina runas imallatapis tapurikunawankuta? 4Paykunaman niy: Ajinata nin Tukuyta Kamachej Tata Dios: Israel ayllumanta kajkuna, sichus pillapis tukuy sonqonwan lantisninta yupaychanaman qokun, juchaman urmachej imasllapitaj yuyayninta churan, sitajchus profetaman tapurikoj jamun chayqa, Noqa payman kutichisaj mashkhachus lantisnin kasqanman jina. 5Ajinamanta Noqa sonqonkuman parlapayasaj Noqaman kutirikamunawankupaj, imaraykuchus tukuyninku Noqata saqerpayaspa, lantisninkojpa qhepankuta riporqanku. 6Chayrayku Israel aylluman niy: Kay jinata nin Tukuyta Kamachej Tata Dios: Tata Diosman kutirikuychej lantisniykichejta saqerpayaspa, tukuy millay ruwaykunatawan, nispa. 7Chantá nillaytaj: Sichus pi runallapis Israel ayllumanta, chayrí waj llajtamanta kaj Israelpi tiyakojpis, Noqamanta karunchakun, lantistataj yupaychan, juchaman urmachej imaspi yuyashaspa, sitajchus uj profetanejta tapurikuwan chayqa, Noqa kikiy payman kutichisaj. 8Noqa chay runaj contrampi sayarisaj, wananampaj jina castigasaj, tukuy runas parlanankupaj jina. Aylluymantataj paykunata qharqosaj. Chaypacha qankuna yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta. 9Sichus uj profeta llullata parlanqa chayqa, Noqa chay profetata ch'awkiyarqani. Jinaqa makiyta oqharisaj payta castiganaypaj, Israel ayllumantataj chinkachisaj. 10Chay profetata tapurikoj runa, jinallataj profetapis juchankumanta ujllapi castigasqa kanqanku. 11Ajinamanta Israel aylloqa manaña jayk'ajpis Noqamanta t'aqakonqankuchu, nitaj millay imasta ruwaspa ch'ichichakonqankuchu. Paykuna aylluy kanqanku, Noqataj paykunaj Diosninku kasaj, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Dios. 12Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 13Runaj Churin, sichus kay runasqa mana kasuta ruwawaspa contrayta juchallikunku chayqa, Noqa contrankuta oqharikusaj paykunata castiganaypaj. Mikhuna tantakusqankuta qhechusaj, yarqhayta chay llajtaman apachimusaj, wañurachisajtaj runasta, jinallataj uywastawan. 14Kay kinsa runaschus chay llajtapi kashankuman, Noé, Daniel, Job ima chayqa, paykunalla kinsantinku salvasqa kankuman cheqan runas kasqankurayku. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 15Ichapis uj nacionman phiña animalesta kachaykamuyman chaypi tiyakojkunata wañurachinankupaj, ch'inman tukuchinankama, nitaj pipis chayninta pasayta atinampaj jina chay phiña animalesta manchachikuspa. 16Sichus chay kinsa runas chay naciompi tiyakushankuman chaypis, ni churisninkuta nitaj ususisninkuta salvayta atinkumanchu; paykunalla salvasqa kankuman. Llajtarí ch'inman tukuchisqa kanman. Noqa Tata Diosmin kawsayniyrayku juraspa chayta nini. 17Ichapis chay nacionman wañuchinaku maqanakuta chayachimuyman, kamachiymantaj runas, jinallataj animalespis wañurachisqa kanankuta. 18Chay kinsa runas chaypi kawsashankuman chaypis, manapuni salvayta atinkumanchu churisninkuta nitaj ususisninkutapis, manachayqa chay kinsantillanku salvakunkuman. Noqa Tata Diosmin kawsayniyrayku juraspa chayta nini. 19Ichapis chay nacionman wañuchej onqoykunata chayachimuyman, phiñakuyniypitaj wañuyta kachaykamuspa, wañurachiyman runasta, animalestawan. 20Noé, Daniel, Job ima chaypi tiyakushankuman chaypis, mana salvayta atinkumanchu churisninkuta nitaj ususisninkuta. Paykunalla cheqan runas kasqankurayku salvakunkuman. Noqa Tata Diosmin kawsayniyrayku juraspa, chayta nini. 21Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nillantaj: Aswan llakiyraj kanqa, Noqa kay tawantin sinch'i castigosta Jerusalenman apachimojtiy: Wañuchinaku maqanakuta, yarqhayta, phiña animalesta, wañuchej onqoykunata ima, chaykuna runasta, uywasta ima wañurachinankupaj. 22Chaywampis pisilla kawsashaj qhepakonqanku; churisninkuwan, ususisninkuwan librasqa kanqanku. Qankunaman paykuna jamojtinkutaj, qankuna rikunkichej imaynachus kasqankuta, imastatajchus ruwasqankuta. Chantá sonqochasqa kankichej Jerusalenman castigota apachimusqaymanta. 23Sonqochasqa kankichej paykunaj kawsayninkuta, ruwasqasninkutawan rikuspa. Chaypacha yachankichej imajtinchus Jerusalenpi chay tukuy imasta ruwasqayta, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\