EZEQUIEL 16

1Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, Jerusalenman chay jina millay imasta ruwasqasninta rikuchiy. 3Kay jinata Tata Diosqa nin Jerusalenmanta: Rikhuriyniykeqa, nacekuyniykipis Canaán jallp'api karqa. Tataykeqa amorreosmanta karqa, mamaykitaj hitita karqa. 4Nacekusqayki p'unchaypeqa pupuykita mana khuchusorqankuchu, yakuwan mana mayllasorqankuchu, mana kachiwan qhaqosorqankuchu, nitaj chumpiwan k'irusorqankuchu. 5Ni pi qanmanta khuyakusorqachu, nitaj dakorqachu chay imasta qanrayku ruwananmanta. Nacekorqanki, chay p'unchayqa pampapi wijch'usqata saqesorqanku millachikususqankurayku. 6Noqatajrí, maypichus kasharqanki, chaynejta pasashaspa, kikin yawarniykipi sunt'ikushajta rikorqayki, nerqaykitaj: Kawsay; yawarniyki jich'akushajtimpis, kawsaypuni, nispa. 7Jinapi pampa qhorasta jina wiñacherqayki. Jatunman wiñarqanki, may k'achita sipaspuni kanaykikama. Ñuñusniykipis wiñarisorqaña. Chujchaykipis wiñaykusorqanku. Chaywampis mana p'achayoj q'alalla kasharqanki. 8Maypichus kasharqanki, chayninta ujtawan pasaspa, qhawarerqayki, repararqanitaj casaranapaj jinaña kasqaykita. Jinapi p'achaywan tukuy q'ala cuerpoykita qhataykorqayki. Juraspa, uj tratotataj qanwan ruwarqani. Ajinamanta Noqajta karqanki, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 9Yakuwan mayllarqayki, yawarniykita picharqani, chantá k'acha q'apaj aceitewan jawerqayki. 10May k'achitu awakipasqa p'achawan p'achallicherqayki; sumaj wakichisqa qaramanta ruwasqa juk'utasta churarqayki. Chumpillicherqayki linomanta awasqa chumpiwan, may valorniyoj seda p'achawantaj p'achallicherqayki. 11Qori imaswan mayta k'achancharqayki. Makiykiman jatuchaj anillosta churarqayki, kunkaykimantaj walqata warkhuykorqayki. 12Senqaykimampis uj anillota churaykullarqaykitaj, ninrisniykiman jaluchusta, umaykimantaj may jina k'achitu pilluta churarqayki. 13Ajina qolqewan, qoriwantaj k'achanchasqa karqanki. P'achasniykeqa linomanta, sedamanta ima karqa, may sumaj coloreswan awakipasqa. Mikhorqanki trigomanta jak'usqa ñut'u jak'uta, abeja misk'iyojta, olivomanta kaj aceiteyojtataj. Manchay k'achanchasqa karqanki, reina kanaykikamataj chayarqanki. 14Chay jina k'achita kasqaykimantaqa tukuy nacionespi yacharqanku, imaraykuchus tukuy imawan junt'asqa karqanki, tukuy k'acha imasniywan k'achanchasusqayrayku. Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa chaytaqa nini. 15Qantajrí chay jina k'achita kasqaykipi atienekorqanki, tukuy runas k'achita kasqaykita yachasqankuraykutaj uj phisu warmiman tukorqanki. Cuerpoykitaqa chayninta pasaj qharisman jaywarqanki; paykunajta karqanki. 16P'achasniykiwan lomaspi tukuy laya yupaychana toldosta ruwakorqanki, chaykunapitaj khuchichakorqanki. 17Noqaj qosqay qoriwan, qolqewan ima runaman rijch'akoj lantista ruwakorqanki, chaykunawantaj khuchichakorqanki. 18Chay may k'achitu awakipasqa p'achaykiwan chay lantista p'achallicherqanki, jinataj aceiteyta, inciensoytawan paykunaman jaywarqanki. 19Qanman qosusqay sumaj kaj jak'umanta ruwasqa t'antayta, aceiteta, abeja misk'ita ima chay lantisman jaywarqanki ima munay q'apashaj jaywanata jina, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 20Jinallataj qampi qhari wawas, warmi wawaspis tiyapuwarqa, chaykunatapis lantisman qaraykorqanki. Qampajqa pisichu karqa chay khuchichakusqasniykeqa? 21Chantapis wawasniyta lantisman uywa wañuchisqa q'olachinata jina jaywallarqankitaj. 22Chhika millay kawsayniykiwan, ujwan ujwantaj khuchichakusqaykiwan ima, mana yuyarikorqankichu wawa kasqaykimantaqa, mana p'achayoj q'alalla kasqaykitapis, nitaj kikin yawarniykipi sunt'isqaykitapis. 23Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nillantaj: Ay, ay qanmanta. Tukuy sajra imasta ruwasqasniykimanta jawaqa, 24tukuynejpi lantispaj capillasta ruwakorqanki, plazaspitaj altaresta sayaricherqanki. 25Ñankunaj qallarikuynimpi lantispaj capillasta ruwakorqanki. K'acha kayniykita millayman tukucherqanki; tukuy chaynejta rejkunaman cuerpoykita jaywarqanki, sapa kutillataj khuchichakorqanki. 26Qayllaykipi kajkunawan mayta khuchichakorqanki, chay qachilu egipcioswan. Astawan, astawan khuchichakuspa, mayta phiñachiwarqanki. 27Chayrayku castigasunaypaj makiyta oqharerqani. Mikhunasniykita pisiyacherqani, enemigosniyki filisteospa llajtasninkumantaj jaywaykorqayki, pikunachus p'enqakunku chay millay kawsayniykimanta, chaykunaman. 28Chaywan mana sajsakuspataj, asirioswanñataj khuchichakorqanki; chaywampis nillataj sajsakorqankichu. 29Qhatojkunaj jallp'anku Babiloniawampis khuchichakullarqankitaj. Ni chaywampis sajsakorqankichu. 30Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nini: Pisi kallpa sonqo kasqaykirayku mana p'enqakuyniyoj phisu warmi jina purerqanki. 31Jatun ñan qallariypi lantispaj capillasta ruwarqanki, tukuy plazaspitaj altaresta ruwakorqanki. Phisu warmimanta nisqaqa aswan mana allin karqanki; mana pagallamanta chayta ruwarqanki. 32Qosanta wasanchaj warmi, qosaykiwan kanaykimantaqa astawan munanki wajkunawan kayta. 33Phisu warmimanqa qharis paganku; qantajrí tukuy munapayasojkunaman t'inkata qorqanki, pagarqankitaj tukuynejmanta qanwan juchallej jamunankupaj. 34Khuchichakusqaykipeqa waj phisu warmismanta nisqaqa uj jinatataj ruwarqanki. Mana pipis mask'asorqachu qanwan kanampajqa, astawampis qanmari paykunaman paganki. Ajinapi waj phisu warmismantaqa uj jina kanki. 35Chayrayku, phisu warmi, uyariy Tata Diospa nisqanta: 36Tukuyta Kamachej Tata Dios nisunki: Qanqa mana p'enqakuspa cuerpoykita q'alakunki munapayasojkunawan kanaykipaj, jinataj millay lantisniykiwan ima kanaykipaj. Jinataj wawasniykej yawarninta jich'arqanki, chay lantisman paykunata uywa wañuchisqa q'olachinata jina jaywaspa. 37Chayrayku, pikunachus munakusorqanku, chay tukuyta Noqa tantaykusaj, pikunatachus munakorqanki, chantá pikunatachus chejnikorqanki, chay tukuyta. Paykunataqa muyuyniykiman tantaykuspa, paykunaj rikunankuta q'alasqayki, paykuna q'alallata qhawasunankupaj. 38Casarakuspaña waj qhariwan khuchichakoj warmita jina castigasqayki, runa wañuchita jinataj. Phiñakuyniypi venqakuywan, celosakuyniywantaj qanta wañuchichisqayki. 39Paykunaj makinkuman jaywaykusqayki, paykunataj khuchichakunayki cheqasta, lantista yupaychanayki cheqastawan thuñiykonqanku. Chantá p'achasniykita lluch'usonqanku; walqasniykita qhechususpa, q'alallata saqerpayasonqanku. 40Chantá ashkha runasta contraykita pusaykamusonqanku. Rumiswan ch'anqaykusonqanku, espadasninkuwantaj pasarparichisonqanku. 41Wasisniykitapis ninawan ruphaykuchenqanku. Ashkha warmispa rikunankuta jasut'isonqanku. Ajinata khuchichakuypi purinaykita tukuchisaj, manañataj ujtawampis tiyapususqantaqa qanwan khuchichakojkunaman pagankichu. 42Chaypachataj phiñakuyniyta qampi thasnukusaj, celosakuyniypis manaña kanqachu. Samarikusaj, manañataj astawampis phiñakusajchu. 43Sipas kasqaykimanta qonqakaporqanki, millay juchapi purispataj phiñachiwarqanki. Chayrayku, Noqaqa chay purisqaykiman jina castigasqayki, amaña ujtawan khuchichakunaykipaj nitaj chay waj millay imastapis ruwanaykipaj. Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosmin chaytaqa nini. 44Uj parlay tiyan, chay parlaywantaj tukuy runas ajinata nisonqanku: Mamampuni ajina karqa, kikillantaj ususimpis, nispa. 45Mamaykeqa qosanta, wawasnintawan chejnikorqa, qantaj pay jina kanki. Jinallataj ñañasniyki jina kanki, pikunachus, qosasninkuta, wawasninkutawan chejnikorqanku, chaykuna jina. Mamaykeqa hitita karqa, tataykitaj amorreo. 46Kuraj ñañaykeqa Samaria llajta karqa, pichus wichaynejpi ususisninwan tiyakorqa, chay. Sullk'a ñañaykitaj Sodoma llajta karqa, pichus uraynejpi ususisninwan tiyakorqa, chay. 47Qantaj mana paykuna jinallachu purerqanki, manachayqa paykuna jina purisqasniykiwampis aswan millayta purerqanki. 48Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Noqa Tata Dios kawsayniyrayku kayta jurani: Sodoma ñañaykeqa ususisnimpis manapuni ruwarqankuchu qampa ruwasqasniyki jinatapuneqa, nitaj ususisniykej ruwasqasninta jinapis. 49Sodoma ñañaykej juchanqa kay jina karqa: Payqa, jinataj ususisnimpis jatunchakorqanku, wapuykacharqankutaj ashkha mikhunayoj kaspa, allin imaswan junt'asqa kawsakusqankurayku, manataj wajchasta, ni pisichikojkunatapis yanaparqankuchu. 50May wapusman tukuspa, millay imasta ñawpaqeypi ruwarqanku; chayrayku paykunata chinkarparicherqani, yachanki jina. 51Samaria llajtaqa mana khuskallantapis juchallerqachu qampa juchallisqaykita jinaqa. Qanqa aswan millay imasta ruwarqanki paykunamanta nisqaqa. Chay chhikatapuni juchallisqaykirayku, paykunaqa qayllaykipi mana juchayoj jina rikhurinku. 52Kunanqa, k'umuykachaspa ñak'ariy, imaraykuchus ñañasniykimanta nisqaqa aswan millay juchastaraj ruwarqanki, ajinamanta paykunata mana juchayojpis kankuman jina rikhurichispa. Chay p'enqayta qan apanayki tiyan, imaraykuchus ñañasniykita mana juchayojta jina rikhurichinki. 53Chaywampis Sodoma llajtata, chantá Samaria llajtata imaqa ñawpa tiempospi jina allin kawsayman kutirichipusaj, jinallataj ususisninkutapis. Qantapis ñawpa tiempospi jina allin kawsayman ujtawan kutirichipusqayki. 54Chaypachataj k'umuykuspa ñak'arinayki tiyan, p'enqakunaykitaj tiyan chay tukuy imata ruwaspa, paykunata mana juchayojta jina rikhurichisqaykimanta. 55Maypachachus Sodoma llajta, Samaria llajtapis, jinallataj ranchosnin ima, imaynachus ñawpajta allimpi karqanku chay jinaman kutirejtinku chaypacha, qampis, ranchosniyki ima imaynachus ñawpajta allimpi karqankichej, chay kikillanmantaj tukupunkichej. 56Wapuykachasharqanki chaypacha, Sodoma ñañaykimantaqa ni parlarillarqankipischu 57sajra ruwasqasniyki manaraj sut'inchakushajtin. Kunantaj edomita llajtakuna, filisteo llajtakuna ima, tukuy qayllapi kajkunawan sajrata qanmanta parlanku, tukuynin runastaj pisipaj qhawasunku. 58Kunanqa khuchichakuypi purisqasniykimanta, millay ruwasqasniykimantawan castigasqapuni kanayki tiyan, nispa nin Tata Diosqa. 59Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nillantaj: Ruwasqasniykiman jina castigasqayki, imaraykuchus jurawasqaykita pisipaj qhawarqanki, trato ruwasqaykita p'akispa. 60Noqatajrí sipas kashajtiyki qanwan tratota ruwasqaymanta yuyarikusaj, chantá waj tratota qanwan wiñaypaj ruwasaj. 61Yuyarikunkitaj sajra purisqasniykimanta, p'enqakunkitaj maypachachus kuraj ñañasniykita, sullk'asniykitapis ususisniyki kanankupaj qosqayki chaypacha, manataj qanwan tratota ruwasqayman jinachu. 62Tratota watejmanta qanwan ruwasaj. Chantá yachanki Noqa Tata Dios kasqayta. 63Qantaj yuyarikuspa uyaykita mana mayman churayta atinkichu, p'enqakunki, k'umuykunkitaj, simiykitapis mana ujtawan kicharinkichu, maypachachus Noqa tukuy ima ruwasqasniykimanta perdonasqayki chaypacha. Noqa Tata Dios chaytaqa nini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\