EZEQUIEL 17

1Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, Israel aylluman uj rijch'anachinata parlay. 3Paykunaman niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kayta nin: Uj manchay jatun anka Libanoman chayamusqa. Lijrasnenqa manchay jatuchaj, sayt'ustaj kasqanku, tukuy laya color phurusniyojtaj. Jinapi uj cedro sach'aj puntanta jap'ispa, 4aswan jatun kaj ramanta p'akisqa. Chantá qhatojkunaj jallp'ankuman chay ramata apaspa, uj llajtaman plantaykusqa. 5Chantá chay llajtamanta mujuta oqharispa, uj sumaj llank'asqa jallp'aman tarpuykusqa, ashkha yakuyoj mayu kantupi sauceta jina. 6Mujumanta p'utumuspa, ashkha ramasniyoj ch'ampa uva sach'a wiñasqa. Ramasnenqa anka ladoman wiñashasqa, saphisnintaj jallp'a ukhuman chinkaykushasqa. Ajinata chay mujoqa uva sach'aman tukusqa. Ramasnin ijimuspa, sumajta wiñasqanku. 7Waj anka kallasqataj aswan jatumpuni, jatuchaj lijrasniyoj, ashkha phurusniyojtaj. Chaypacha uva sach'aqa chay ankaj ladonman, saphisninta, ramasninta ima wiñachisqa, yakuwan qarpasqa kanampaj. 8Chantapis, sumaj jallp'aman plantasqa kasqa, maypichus ashkha yaku kasqa, chayman, chaypi sumajta wiñaspa poqonampaj, k'acha uva sach'amantaj tukunampaj. 9Paykunaman niy Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kayta nisqayta: Kay sach'aqa mana allintachu wiñanqa. Chay ankaqa saphisninta sik'iraspa, poqoyninta urmarachispataj, chay sach'ata ch'akirpayachenqa. Tukuy q'omer laqhesnin ch'akiraponqa, pisi kallpallawan, pisi runasllataj saphinmantapacha sik'enqanku. 10Wajnejman plantajtimpis, wiñanmanchu? Manachu inti llojsimuynejmanta wayra wayrarimojtin, tukuynin ch'akiponqa? Arí, ijimunan kashajtin, pachampi ch'akiponqa. 11Tata Diosqa parlamuwaspa, nillawarqataj: 12Tapuriy kay contraypi sayaykoj aylluta: Entiendenkichejchu chay rijch'anachina ima niytachus munasqanta? nispa. Chantá nillaytaj paykunaman: Babiloniaj reynin Jerusalenman jamorqa; reyniykita, chantá kamachejkunatawan jap'iraspa, Babiloniaman paykunata presosta aparqa. 13Chantá reypa mirayninmanta uj qharita jap'erqa, jurachispataj, paywan uj tratota ruwarqa. Chay jallp'amanta aswan sumachaj runasniykita presosta apakapullarqataj. 14Chayta ruwarqa Judá reinoqa pisi atiyniyoj rikhurinampaj, manataj paypa contranta sayariyta atinampaj, astawampis tratota ruwasqanta mana p'akispa kawsanallampajpuni. 15Chay churasqan reyrí Babiloniamanta reypa contranta oqharikuspa, Egiptoman runasta kacharqa, ashkha caballosta, ashkha soldadostawan apachimunanta mañaspa. Allinchu paypaj kanman? Chay imasta ruwajqa atinmanchu llusp'iyta? Pichus tratota p'akejqa atinmanchu ayqeyta? 16Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kawsayniyrayku juraspa, nini: Pichus reyman juramentota ruwasqanta qhesachajqa, paywan tratota ruwasqantapis p'akejqa Babiloniapi wañonqa, maypichus payta churarqa, chay rey tiyakun, chay llajtapi. 17Wañuchinaku maqanaku ratopitaj Faraonqa mana paytaqa yanapanqachu jatun atiyninwan, nitaj runaswampis, maypachachus jallp'a moqosta, perqastataj muyuynimpi sayarichenqa ashkha runasta wañurachinampaj chaypacha. 18Chayqa ajina kanqa, imaraykuchus Israelpa reynin jurasqanmanta asiykukuspa, trato ruwasqanta p'akerqa. Makinta jaywaspaña kunan kay tukuy imasta ruwasqanrayku wañuymantaqa mana llusp'enqachu. 19Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Kawsayniyrayku jurani: Paywan juramentota ruwasqayta pisipaj qhawaspa, tratota ruwasqayta p'akerqa. Chayrayku paymanta cuentata mañasaj. 20Ch'ipayta paypa patanman choqaykamusaj chaywan jap'isqa urmanampaj. Chantá Babiloniaman payta apachisaj, chaypitaj tukuy imata contraypi ruwasqanmanta cuentata mañasaj. 21Wañuchinaku maqanakupi aswan sumachaj soldadosnin wañurachisqa kanqanku, chaykunamanta kawsashaj puchojkunataj tawantin ladosman ch'eqerachisqa kanqanku. Chantá yachankichej Noqa Tukuyta Kamachej Tata Dios kayta parlasqayta. 22Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nillantaj: Aswan jatun kaj cedro sach'aj puntanta p'akiraspa plantaykusaj; aswan jatun kaj q'omer puntanta p'akiraspa, chayta Noqa kikiy plantaykusaj manchay jatun orqo pataman. 23Israelpi aswan jatun orqopi plantasaj. Chantá ramasnin may jinata thansarenqa, poqonqataj; manchay sumaj cedromampuni tukonqa. Tukuy laya animales llanthun urapi kakonqanku, tukuy laya p'isqostaj ramasnimpi thapachakonqanku. 24Chantá campopi tukuynin sach'as kajkuna yachanqanku Noqa Tata Dios, jatunchakoj sach'asta urmachisqayta, juch'uypaj qhawasqa sach'atataj wiñachisqayta, q'omer sach'ata ch'akichisqayta, ch'akisqa sach'atataj q'omeryachisqayta. Noqa Tata Diosmin chayta nini, nisqaytataj junt'asaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\