EZEQUIEL 18

1Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Imata yuyaspataj kay nisqata parlankichej Israel jallp'api: Tatas k'allku uvasta mikhunku, wawasninkutaj kirusninkuta khipichikunku, nispa? 3Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kawsayniyrayku juraspa, nini: Manaña jayk'ajpis Israelpi chay neyqa parlakonqachu. 4Noqajtamin tukuynin runasqa, tatas kajpis, jinallatataj wawaspis. Pichus juchallejqa, chaymin wañonqa. 5Cheqan kaj runaqa kay jina cheqa kajta ruwan, maychus kajtataj: 6Lomas patapi lanti yupaychana jatun mikhuypi mana mikhunchu, nitaj Israelpa qhasi manakaj lantisnimpi atienekunchu. Runa masimpa warminwan mana puñuykunchu, nillataj warminwampis puñuykunchu, killa yawarnimpi kashajtin. 7Mana pitapis ñak'arichinchu; manukojman prenda saqesqanta qopun, manataj pimantapis suwanchu. Yarqhachikojman t'antata qon, mana p'achayojmantaj p'achallichin. 8Mañarispaqa, mana interesniyojta mañarin, nitaj ganakuytapuni mask'anchu. Mana cheqa kaj ruwaymanta t'aqakun, astawampis cheqa kajwampuni runa masisninpurata justiciata ruwan. 9Kamachisqasniyman jina kawsan, kasuntaj leyesniyta maychus kajta ruwanampaj. Chaymin cheqan runaqa, paytaj cheqamanta kawsanqa, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 10Ichapis chay runaj churin kallpaman atienekuspa runa wañuchi kanman, chayrí kay waj imasta ruwanman, mayqentachus tatan mana ruwarqachu, chaykunata: 11Lanti yupaychana mikhunata mikhunman; runa masimpa warminwan puñuykunman. 12Wajcha runasta, mana tiyapuyniyojkunata ima ñak'arichinman; suwakunman, prenda qosqatataj mana kutichipunmanchu. Lantistapis yupaychanman, millay imastataj ruwanman. 13Manuspaqa, interesniyojta mañanman, ancha ashkhata ganakuyta mask'aspa. Chay imasta ruwaj runaqa manapuni kawsanqachu, chay tukuy juchasta ruwasqanrayku. Payqa cheqamanta wañonqa, wañunampajtaj paylla juchayoj kanqa. 14Chantá chay juchallikoj runajta ichapis churin kallanmantaj, paytaj tatampa tukuy juchallisqanta rikushaspapis, mana yachaqakunmanchu. 15Lomas patapi lanti yupaychana mikhunasta mana mikhunmanchu, Israel aylloj manakaj lantisnimpitaj mana atienekunmanchu. Runa masimpa warminwan mana puñuykunmanchu. 16Mana pitapis ñak'arichinmanchu, prenda jap'isqantapis manataj jap'ikapunmanchu. Yarqhachikojman mikhunanmanta qorinman, mana p'achayojtataj p'achallichinman. 17Mana cheqa kaj ruwaymanta t'aqakunman; manuspaqa, mana interesniyojta manunman nitaj anchata ganakuytapuni mask'anmanchu. Leyesniyta kasunman, kamachisqasniyman jinataj purinman. Chay jina runaqa tatampa juchasninmanta mana wañonqachu, manachayqa kawsanqa. 18Tatanrí runa masinta ñak'aricherqa, suwakorqa, runas ukhupi mana allin imasta ruwarqa. Chayrayku payqa chay juchasninmanta wañonqa. 19Qankuna tapukunkichejchari: Imaraykutaj churenqa tatampa juchasninmanta mana paganmanchu? nispa. Imaraykuchus churenqa maychus kajta, cheqanta ruwarqa. Tukuy leyesniyta kasorqa, junt'arqataj. Chayrayku payqa kawsanqa. 20Pichus juchallikoj runaqa wañonqa. Wawaqa tatampa juchanmanta mana paganqachu, nitaj tatapis wawampa juchanmanta. Cheqan kaj runaqa cheqan ruwasqanmanta t'inkata jap'enqa. Sajra kawsayniyoj runatajrí sajra ruwasqanmanta ñak'ariyta jap'enqa. 21Chaywampis sajra kawsayniyoj runachus tukuy juchallikuyninmanta t'aqakuspa kutirimpun, kamachisqasniyta junt'aspataj, cheqan kajta, maychus kajtataj ruwan chayqa, cheqamanta kawsanqa, manataj chay juchanrayku wañonqachu. 22Noqataj tukuy juchallikusqanmanta mana yuyarikusajchu. Payqa kawsanqa cheqan kajta ruwasqanrayku. 23Noqaqa manapuni munanichu juchallikoj runa wañunanta, manachayqa munani juchanmanta kutirimpunanta, kawsanantataj. Tukuyta Kamachej Tata Diosmin chaytaqa nini. 24Sichus cheqanta kawsaj runa cheqan kaj ruwayninta saqespa juchallikun, ruwantaj sajra kawsayniyoj runaj tukuy millay ruwasqasninta chayqa, manapuni pay kawsanqachu. Noqaqa mana yuyarikusajchu tukuy allin kajta ruwasqasninmantaqa. Noqata wasanchawasqanrayku, juchallikusqasninraykutaj payqa wañonqa. 25Qankunarí niwankichej: Tata Diospa ruwasqanqa mana cheqanchu, nispa. Israel ayllu, uyariway kunanqa: Manachu cheqanta ruwashani? Qankunaj ruwasqasniykichejmari mana cheqanchu. 26Cheqanta kawsaj runachus sajra kajta ruwan allin kaj ruwayta saqespa chayqa, wañonqa sajra imasta ruwasqanrayku. 27Sajra runachus juchallikuyninmanta t'aqakuspa, cheqan kajta, maychus allin kajtataj ruwan chayqa, kawsanqa. 28Allinta qhawarikuspa, sichus tukuy sajra ruwasqasninmanta t'aqakun chayqa, cheqamanta kawsanqa, manataj wañonqachu. 29Chaywampis Israel aylloqa nin: Tata Diospa ruwasqanqa mana cheqanchu, nispa. Israel, ruwasqasneyqa manachu cheqan kanku? Astawampis qankunaj ruwasqasniykichejmari mana cheqanchu kashan. 30Chayrayku, Israel ayllu, sapa ujta kawsasqaykichejman jina juzgasqaykichej, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. Ujkama sajra ruwaykunata saqepuychej, kutirimpuychejtaj, ajinamanta ama sajra kawsayniykichejrayku chinkachisqa kanaykichejpaj. 31Contraypi tukuy sajra ruwasqasniykichejmanta t'aqakuychej; mosoj sonqoyojman tukuychej, mosoj espirituyojmantaj. Israel ayllu, imaraykutaj wañuyta munankichejri? 32Noqa manapuni munanichu ni pi wañunanta. Chayrayku juchaykichejmanta t'aqakuspa, Noqaman kutirikamuychej kawsanaykichejpaj, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\