EZEQUIEL 20

1Qanchis kaj watapi, phishqa killamanta chunka p'unchay kashajtin, Israelpa kuraj runasninmanta wakin jamorqanku Tata Diosta tapurikoj, ñawpaqeypitaj tiyakorqanku. 2Chantá Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 3Runaj Churin, Israelpa kuraj runasninman niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kayta nisunkichej: Qankunaqa Noqata tapurikuwajchu jamunkichej? Noqa, Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kawsayniyrayku jurani: Mana qankunata uyarisqaykichejchu. 4Runaj Churin, paykunata qan juzgay. Arí, paykunata juzgaspa, uyanchay ñawpa tatasninkoj millay imasta ruwasqasninkumanta. 5Noqamanta paykunaman niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Israelta ajllakorqani chaypachaqa, makiyta oqharispa, Jacobpa ayllunman jurarqani, Egiptopitaj paykunaman rejsichikorqani. Chantá juraspa nerqani: Noqa Señorniykichej Tata Diosmin kani, nispa. 6Chay p'unchaypi juraspa nillarqanitaj Egiptomanta paykunata orqhonayta, pusanaytataj, Noqa paykunapaj ajllarqani, chay jallp'aman, maypichus lechewan misk'iwanqa yaku jina puririshan, chaytaj tukuy jallp'asmanta aswan sumajpuni, chayman. 7Chaypacha paykunata kamacherqani: Sapa ujniykichejqa atienekusqaykichej millay lantisniykichejta wijch'uraychej, amataj ch'ichichakuychejchu Egiptoj lantisninwan, imaraykuchus Noqa Señorniykichej Tata Diosmin kani, nispa. 8Paykunatajrí contraypi oqharikorqanku, manataj uyariwayta munarqankuchu. Atienekusqanku millay lantisninkumanta ni pipis t'aqakorqachu, nitaj Egiptopi kaj lantistapis saqerqankuchu. Chayrayku Noqa yuyarqani k'ajaj phiñakuyniyta patankuman urmachiyta, phiñakuyniyta paykunapi thasnukunaypaj Egipto jallp'api. 9Chay tukuywampis sutiyta munakusqayrayku mana chayta ruwarqanichu noqamanta ama sajrata parlanankupaj chaypi kaj naciones, mayqenkunaj rikunantachus rejsichikorqani israelitasta Egiptomanta orqhomuspa, chaykuna. 10Chayrayku Egipto jallp'amanta israelitasta orqhospa, paykunata ch'in pampaman pusarqani. 11Chaypi leyesniyta paykunaman yachacherqani, kamachisqasniytapis rejsicherqani, chaykunata pipis junt'ajqa kawsanampaj. 12Chantapis, paykunaman qollarqanitaj samarikuna p'unchayniyta, paykunawan trato ruwasqaymanta uj señal kanampaj, yachanankupajtaj Noqa Tata Dios paykunata Noqapaj t'aqasqayta. 13Chaywampis israelitasqa ch'in pampapi contrayta oqharikorqanku. Mana leyesniyman jinachu kawsarqanku, kamachisqasniytataj qhesacharqanku, mayqenkunata junt'aspachus runa kawsanqa, chaykunata. Samarikuna Noqaj p'unchayniytaqa manapuni kasuta ruwarqankuchu. Chayrayku Noqa nerqani ch'in pampapi paykunata phiñakuyniypi chinkarparichinayta. 14Chaywampis, sutiyta munakusqayrayku chay yuyasqayta mana ruwarqanichu Noqamanta ama sajrata parlanankupaj chay naciones, mayqenkunaj rikunantachus israelitasta Egiptomanta orqhomorqani, chaykuna. 15Jinallataj, ch'in pampapi paykunaman jurarqani paykunata mana pusaykunayta, maypichus lechewan, misk'iwan yaku jinapuni purishan, chay jallp'aman, mayqenchus tukuy jallp'asmanta aswan sumaj kajman. 16Chayta nerqani, imaraykuchus paykunaqa kamachisqasniyta qhesacharqanku, leyesniyta mana kasorqankuchu, samarikuna p'unchayniytataj mana kasuta ruwarqankuchu, sonqonkupi lantisninkoj qhepanta risqankurayku. 17Chay tukuywampis, paykunata khuyarqani, manataj paykunata ch'in pampapi wañurachispa tukucherqanichu. 18Astawanqa mirayninkuman ch'in pampapi nerqani: Ama tatasniykichejpa kamachisqasninkuman jina kawsaychejchu, amataj yachachisqasninkutapis kasuychejchu, nitaj ch'ichichakuychejchu lantisninkuwan. 19Noqa Señorniykichej Tata Dios kani. Kamachisqasniyman jina kawsaychej, yachachisqasniytataj kasuspa junt'aychej. 20Samarikuna p'unchayniytaqa Noqapaj t'aqaychej; chayqa qankunawan tratota ruwasqaymanta señal. Ajinamanta yachankichej Noqa Tata Diosmin Diosniykichej kasqayta, nispa. 21Chaywampis paykunaj mirayninkupis contrayta oqharikullarqankutaj. Mana kamachisqayman jinachu kawsarqanku, nitaj yachachisqasniyta kasorqankuchu, nitaj junt'arqankuchu, mayqenkunata junt'aspachus runa kawsanqa, chaykunata. Samarikuna p'unchayniytapis manallataj kasorqankuchu. Chayrayku, Noqa yuyarqani ch'in pampapi paykunaj patankuman k'ajaj phiñakuyniyta urmachimuyta, ajinamanta paykunapi phiñakuyniyta thasnukunaypaj. 22Chaywampis sutiyta munakusqayrayku makiyta paykunaman mana churaykorqanichu, ama chay naciones Noqamanta sajrata parlanankupaj, mayqenkunaj rikunantachus israelitasta Egiptomanta orqhorqani, chaykuna. 23Chantá ch'in pampapi jurallarqanitaj paykunata tukuy kay pachapi kaj nacionesman ch'eqerachinayta. 24Chayta ruwayta yuyarqani, imaraykuchus paykunaqa leyesniyta mana junt'arqankuchu, kamachisqasniytataj qhesacharqanku. Samarikuna p'unchayniykunata mana kasuta ruwarqankuchu, tatasninkoj millay lantisninkupitaj atienekorqanku. 25Chayrayku Noqapis paykunata saqerqani mana allin kaj kamachisqasman, mayqenkunatachus junt'aspapis mana kawsayta atinankupaj, chay leyesta. 26Saqellarqanitaj ch'ichichakunankuta lantisman kuraj kaj churisninkuta ninapi q'olachispa jaywasqankuwan. Chayta ruwarqani paykuna sinch'i manchariywan junt'a kanankupaj, yachanankupajtaj Noqa Tata Dios kasqayta. 27Chayrayku Runaj Churin, israelita runasman parlaspa, niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Ñawpa tatasniykichejqa kay imaspipis phiñachillawarqankupuni, contraypi oqharikuspa. 28Makiyta oqharispa, paykunaman uj jallp'ata qonayta jurarqani; chayman pusaykojtiytajrí, tukuy lomasta, chayrí tukuy thansa sach'asta rikuytawan, chaypi uywa wañuchisqasta q'olacherqanku jinataj jaywanasninkuta jaywarqanku, mayqenchus Noqata mayta phiñachiwanku, chayta. Chayllapitaj k'acha q'apaj inciensosta q'oshñicherqanku, vinowantaj ch'allaykorqanku. 29Chantá paykunata tapurerqani: Loma patapi yupaychana wasiman rinkichej, chay waseqa imatajri? nispa. Chayqa Bama sutiyoj kunan p'unchaykama. 30Chayrayku israelita runasman niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Qankunapis ñawpa tatasniykichej jinachu ch'ichichakuyta munankichej? Noqamanta karunchakuspa, millay lantista yupaychaypi khuchichakuytachu munankichej? 31Jaywanasniykichejta jaywaspa, jinataj wawasniykichejta ninapi q'olachispa kunankama ch'ichichakushallankichejpuni lantisniykichejwan. Ajina kashaspachu israelita runas Noqata tapukoj jamuwankichej? Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kawsayniyrayku jurani: Tapuwajtiykichejqa, manapuni uyarisqaykichejchu. 32Qankunaqa nerqankichej: Kay pachapi nacionesmanta runas jina kasunchej, pikunachus k'ullusta chantá rumista yupaychanku, chaykuna jina, nispa. Chaytajrí manapuni jinachu kanqa. 33Noqa, Tukuyta Kamachej Tata Dios kawsayniyrayku jurani: Jatun atiyniywan, k'ajaj phiñakuywan castigaspataj qankunata kamachisqaykichej. 34Noqa orqhomusqaykichej mayqen naciompichus, may jallp'aspitajchus ch'eqerasqa kashankichej, chaymanta, tantaykusqaykichejtaj jatun atiyniywan k'ajaj phiñakuyniypi castigaspa. 35Tukuy nacionespa ch'in pampasninkuman pusasqaykichej, chaypitaj uyapura juicioman wajyasqaykichej. 36Imaynatachus Egipto jallp'aj ch'in pampasnimpi tatasniykichejta juzgarqani, ajinallatataj qankunatapis juzgasqaykichej, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 37Noqa allinta qhawasqaykichej, imaynatachus uj michejqa ovejasninta yuparqon, ajinata, tratomantaj churasqaykichej chayman jina kawsanaykichejpaj. 38Contrayta oqharikojkunata qankunamanta t'aqasaj, mana kasuwajkunatapis. Waj jallp'api kunan kawsashanku chaymanta orqhomusaj; chaywampis Israelpa jallp'anman manapuni yaykonqankuchu. Chaypacha qankunaqa yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta. 39Israel ayllu, kay jinata Tukuyta Kamachej Tata Diosqa qankunaman nisunkichej: Sichus qankuna mana kasuwankichej chayqa, sapa ujniykichej lantisniykichejta yupaychamuychej. Santo sutiytajrí amaña ch'ichichaychejchu jaywanasniykichejta jaywaspa, nitaj lantisniykichejta yupaychaspapis. 40Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Ajllakusqay orqopi, Israelpa jatun lomampi tukuynin israelitas yupaychawanqanku. Chaypi Noqa tukuy sonqo jap'ikapusqaykichej. Chayllapitaj qankunamanta mañasqaykichej jaywanasta jaywanawaykichejta, chajrasniykichejmanta ñawpaj poqoyta apamunawaykichejta, chantá imastachus qonawaykichejpaj t'aqankichej, chay imastawan. 41Ima munayta q'apashaj inciensota jina jap'ikapusqaykichej, maypachachus ch'eqerasqa kashankichej, chay jallp'asmanta, llajtasmantawan orqhomuspa tantaykusqaykichej chaypacha. Chantapis qankunanejta santo kasqaytaqa tukuy nacionespi kaj runasman rikuchisaj. 42Chantá yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta, maypachachus ñawpa tatasniykichejman jallp'ata qonayta jurarqani, chay jallp'aman pusaykusqaykichej chaypacha. 43Chaypitaj yuyarikunkichej tukuy mana allinta kawsasqaykichejmanta, sajra imasta ruwaspa ch'ichichakusqaykichejmantawan. Qankuna kikiykichejtataj millachikunkichej tukuy juchasniykichejmanta. 44Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Qankunawan ruwasaj, mana sajra kawsasqaykichejman jinachu nitaj millay juchasta ruwasqaykichejman jinachu, manachayqa sutiy pataman oqharisqa kananman jina. Chaypacha yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta. 45Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 46Runaj Churin, uraynejman kutirikuy, chay ladoman qhawarispataj, parlay Néguev montej contrampi, imachus jamunanmanta sut'inchaspa. 47Néguev monteman ninki: Uyariy Tata Diospa nisqanta. Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nisunki: Noqa qampi uj ninata jap'ichisaj, chaytaj ruphaykonqa, qampi kashanku, chay tukuynin q'omer sach'asta, ch'aki sach'astawan. Chay nina larwayqa mana thasnukonqachu. Wichaynejmanta uraynejkama tukuy pampas ruphaykonqa. 48Tukuynin runas rikonqanku, Noqa Tata Dios chayta jap'ichisqayta, ninataj manapuni thasnukonqachu, nispa niwarqa Tata Diosqa. 49Chantá noqa nerqani: Ay Tukuyta Kamachej Tata Dios, runasqa noqamanta ninku: Kay runaqa rijch'anachinasllata parlan, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\