EZEQUIEL 21

1Chantá Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, Jerusalennejman kutirispa, yupaychana cheqaspa contrankuta parlay. Sutiypi sut'inchaspa, parlay imachus Israel nacionpa contranta jamunanta. 3Kay jinata ninki: Tata Diosqa nin: Noqa contraykipi kani. Espadayta jallch'ananmanta sik'ikuspa, chaywan juchayojta, mana juchayojtapis wañurachisaj. 4Arí, espadaytaqa jallch'ananmanta sik'ikusajpuni juchayojta, mana juchayojta ujllapi wañurachinaypaj, wichaynejmantapacha uraynejkama. 5Chaywan tukuynin runas yachanqanku Noqa Tata Dios espadayta jallch'ananmanta sik'isqayta, manataj ujtawan waqaychaykusajchu. 6Chayrayku, Runaj Churin, ñawpaqenkupi sonqoyki p'akisqa phutiyta ayqoy. 7Imamantachus waqasqaykita tapurisojtinkutaj, ninki: May jatun llakiy chayamunanta yachaspa waqashani. Chaypacha tukuy runaspa sonqonku manchariywan sayarparenqa, makisninkutaj llawch'iyanqa. Tukuy runaspa chaki moqosninkutaj manchariywan kharkatitenqanku. Chay p'unchayqa chayamushanña, chaytaj jinapuni kanqa, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 8Tata Diosqa parlamuwaspa, nillawarqataj: 9Runaj Churin, imachus chayamunanmanta parlaspa, Tata Diosqa kay jinata nin: Espada, espadaqa filochasqaña kashan, lliphipirishantaj. 10Wañurachinapaj filochasqaña kashan, llosq'ochasqataj kashan k'ancharinampaj. Kusikusunmanchu churiypa kamachina tojnun tukuy yuyaychayta qhesachajtin? 11Espadaqa llosq'ochasqa kashan runa jap'inampaj. Espadaqa filochasqa llosq'ochasqataj kashan, runa wañuchejpa makinman jaywanapaj. 12Qantajrí, Runaj Churin, sonqo nanayta qhapariy, waqaytaj, imaraykuchus kayqa aylluyta wañurachinapaj wakichisqa kashan, tukuy Israelta kamachejkunapajtaj. Paykunaqa aylluywan khuska wañuchisqa kanankupaj juchachasqa kanku; chayrayku llakiywan pechoykita takakuy. 13Noqa, Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kayta nini: 14Sichus espadaqa kamachina tojnuta pisipaj qhawan chayqa, mana astawan kanqañachu. Chayrayku, Runaj Churin, sut'inchay imachus jamunanmanta, makisniykitataj t'ajllakuy. Wañurachej espadaj phiñakuynenqa iskayman, kinsamantaj tukuchun. Kay espadaqa wañuchinapajmin, tukuynejmantataj chay runasta muyuykushan. 15Chay espadaqa ashkha runasta manchachenqa, ashkhatataj wañurachenqa. Tukuy paykunaj wasinkoj punkumpi wañuchej espadata churarqani. Espadaqa sumaj llosq'ochasqa, wañurachinapaj wakichisqa kashan. 16Paña ladomanta, lloq'e ladomantaj, may ladomanchus tijrakunki, chaypi khuchuray. 17Noqapis makiyta t'ajllakullasajtaj phiñakuyniy tukukunankama, nispa nin Tata Diosqa. 18Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 19Runaj Churin, iskay ñankunata ruway Babiloniamanta rey espadayoj rinampaj. Iskaynin ñankunaqa uj jallp'allamanta llojsinanku tiyan. Uj señalta churay sapa ñampa qallariynimpi, mayqen llajtamanchus pusashasqanta rikuchinampaj. 20Espadayoj rey jamunampaj ñankunapi kay jina señal tiyan: Ujnenqa Rabá nisqa amonitaspa llajtankuman pusanqa, ujtaj Judaman rinampaj kanqa, jark'achasqa Jerusalén llajtaman. 21Babiloniamanta reyqa sayaykun, maynejmantachus iskaynin ñankuna qallarikun, chaypi suerteta choqanampaj. Flechasninta thalan, lantisninta tapurikun, uywaspa k'iwichasninkutataj qhawan. 22Suertetaj paña makin ladoman llojsin, Jerusalén cheqata señalaspa. Chay señaltaj niyta munan, wañuchinaku maqanakuman yaykunankupaj kamachinanta, wañurachiyta qallarinampaj, llajta punkuta thuñina armasta wakichinampaj, jallp'a moqosta, perqata wasaykuna torresta ima oqharinampaj. 23Chaywampis Jerusalén llajtayoj runaspajqa llulla parlay jinalla kanqa, imaraykuchus paykunaqa sumaj tratostaña ruwasqanku. Reytajrí paykunata yuyarichin sajrata ruwaspa juchayoj kasqankuta, paykunatataj presochan. 24Chayrayku Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Sajra ruwasqasniykichej, contrayta oqharikuspa wasanchawasqaykichej imaqa sut'inchasqa kashanku. Tukuy ima ruwayniykichejpi juchallisqasniykichejqa sut'ipi kashan. Chayrayku presochasqa kankichej. 25Qampajrí, Israelpa reynin, runa wañuchi sajra rey, castigasqa kanayki p'unchayqa qayllamunña, sajra imasta ruwanayki tukukunampaj. 26Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Uma mayt'ukunaykita, pilluykita ima orqhokuy, tukuy imataj waj jina kanqa. Pisipaj qhawasqa kajqa pataman oqharisqa kanqa, jatumpaj qhawasqa kajtaj k'umuykuchisqa kanqa. 27Tukuyta thuñisaj; allin thuñisqatapuni saqesaj, ujtawantaj mana sayarisqachu kanqa, pipajchus wakichisqa kashan, chayqa jamunankama. Paymanqa chay llajtata qosaj. 28Qanrí, Runaj Churin sut'inchaspa niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa amonitasmanta, alqochakusqankumantawan nin: Espadaqa orqhosqaña kashan amonita runasta wañurachinampaj llosq'ochasqataj kashan t'unaykunampaj. 29Mosqoypi jina rikusqankoqa qhasilla kanku, llullaslla kanku. Chay espadaqa urmanqa sajra runas wañuchisqa kanankupaj, juchachasqa, chaykunaj kunkankuta qholuranampajtaj. Paykunata castiganapaj p'unchayqa chayamunña, sajra imasta ruwanasninku tukukunampaj. 30Espadataqa jallch'ananman kutiykuchisajchu? Maypichus nacekorqanki, may jallp'apichus kawsarqanki, chay jallp'api qanta juzgasqayki. 31Phiñakuyniyta pataykiman urmachimusaj; phiñakuyniyta manchay larwashaj ninaman rijch'akojta pataykiman urmachimusaj. Kallpaman atienekuspa sajra runaspa makinkuman jaywaykusqayki, chay thuñiyman yachasqa kajkunaman. 32Ruphachisqa kanki, t'unasqataj. Yawarniykitaj llajtantinta correnqa, nitaj pipis ujtawan qanmanta yuyarikonqachu. Noqa Tata Diosmin chaytaqa nini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\