EZEQUIEL 22

1Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, manachu runa wañuchi llajtataqa juzganki? Manachu millay juchawan ch'ichichakusqanta sut'iman orqhonki? 3Chay llajtataqa ninki: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Qampi tiyakojkunata wañuchej llajta, qhasi manakaj lantista ch'ichichakunaykipaj ruwakunki, chay p'unchayqa qampaj chayamonqaña. 4Runasta wañuchisqasniykiwan juchayoj rikhurinki; lantista ruwakusqasniykiwan ch'ichichakunki. Ajinamanta qanqa castigasqa kanayki p'unchayta qayllachimunki, tukukunayki tiempotaj chayamunña. Chayrayku tukuy runaswan Noqa p'enqachisqayki, tukuy nacionespi tiyakoj runastaj asipayasonqanku. 5Qayllapi kajkuna, jinallataj karuspi kajkunapis qanmanta alqochakonqanku, millay kawsayniykirayku, mentasqa llajta, ch'ajwawan junt'a. 6Israelpi kuraj runasqa sapa ujninku atiyniyoj kasqankuwan runasta wañuchinankupaj kallpachakunku. 7Kay llajtapeqa tatasninkuta, mamasninkutapis pisipaj qhawanku. Forastero runasta ñak'arichinku. Wajcha wawasmanta, viuda warmismantataj ch'uskinku. 8Noqapaj t'aqasqa kaj imasta pisipaj qhawanku, chantá samarikuna p'unchayniytapis mana kasuta ruwankuchu. 9Kay llajtapi llullata parlaj runas kanku, runasta wañuchiyta munaspa. Lomaspi lantisman jaywasqa imasmanta mikhumoj rinku, millay khuchiriostataj ruwanku. 10Wakin runasqa tatasninkoj warminwan khuchichakunku, wakinkunataj, warminku killa yawarnimpi kashajtimpis paywan puñuykunku. 11Wakinkunaqa runa masinkoj warminwan khuchichakunku, chayrí ñojch'anwan, manachayrí kikin tatampa ususinwan khuchichakunku. 12Wakin qampi tiyakojkunamanta qolqeta pagachikunku waj runata wañuchinankupaj. Qolqeta mañarinku interesniyojta, ancha ashkhata ganakuyta munaspa. Runa masisninkuta ch'awkiyanku, ñak'arichinkutaj kallpankuman atienekuspa. Noqamantarí qonqakapunku. Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosmin chaytaqa nini. 13Phiñakuywan makisniyta morq'orikuni sut'i suwa kasqaykimanta, qampi ashkha runas wañuchisqa kasqankumantawan. 14Noqa contraykita jatarisaj chaypachaqa, sonqoyki wapuchakuwanqachu? Makisniykipis kallpayojllapunichu kanqanku? Noqa Tata Diosmin chayta nini, chay nisqaytataj junt'asajpuni. 15Tukuy nacionesman ch'eqerachisqayki, tukuy jallp'asman wijch'usqayki; chay jinamanta ch'ichichakusqaykita chinkachisaj. 16Waj jallp'aspi tiyakoj runaspa ñawpaqenkupi qan kikiyki p'enqaypi rikhurichikunki, chaywantaj yachanki Noqa Tata Dios kasqayta. 17Tata Diosqa parlamuwaspa, nillawarqataj: 18Runaj Churin, Israel aylloqa imaynatachus cobreta, estañota, fierrota, qorita, chayrí qolqe metaltapis k'ajarishaj nina hornoman churaykojtinku tukuy ch'ichisnin qhepakun, ajinamin Israel Noqapajqa. 19Chayrayku Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Tukuyniykichej q'opaman jina tukusqaykichejrayku Jerusalén llajta chawpiman tantaykusqaykichej. 20Imaynatachus uj runaqa qolqeta, bronceta, fierrota, qorita ima tantaykuspa hornoman churaykun, ninawantaj enqhaykun chay imasta unuyachinampaj, ajinallatataj Noqa manchay rabiasqa, k'ajaj phiñakuyniypi tantaykusqaykichej, chaypitaj unuyachisqaykichej. 21Noqa tantaykusqaykichej, chantá k'ajaj phiñakuyniyta qankuna pataman kachaykamusaj, chay llajta chawpipitaj unuyankichej. 22Imaynatachus hornopi qolqe metal unuyan, ajinata qankunata unuyachisqaykichej llajta chawpipi. Chaywan yachankichej Noqa Tata Dios phiñakuyniyta qankunaman kachaykamusqayta. 23Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 24Runaj Churin, Israelman niy: Qanqa mana llimphuchasqa jallp'a kanki, phiñakuy p'unchaypitaj parawan mana ch'ajchusqachu kanki. 25Kay naciompi kamachejkunataj qhaparej leones jina kanku, jap'isqankuta mithaspa. Runasta mikhuranku; qolqe waqaychasninkuta, kapuyninkutawan suwanku, ashkha warmistataj, qosasninkuta wañurachispa, viudasta saqeranku. 26Kay naciompa sacerdotesnenqa leyesniyta p'akinku. Noqapaj t'aqasqa imasta ch'ichichanku. Imachus llimphu kajta, imachus ch'ichi kajtapis mana reparankuchu. Manataj wajkunaman yachachinkuchu reparayta imachus allin kajta, imachus mana allin kajtapis. Samarikuna p'unchayniykunamanta mana dakunkuchu, nitaj jatumpaj qhawawankuchu. 27Kay llajtapi kurajkunaqa atojkuna jina jap'isqankuta mithanku, yawartataj jich'anku; runasta wañuchinku kapuyninkuta suwaspa qhapajyanankupaj. 28Profetasninkutaj imachus cheqan kajta pakanku, imaynatachus runas uj perqata yesowan lluch'inku, ajinata, manakajta sut'inchaspa, mosqoypi jina llulla rikusqankuta willaspataj. Paykuna ninku: Kay jinata Tukuyta Kamachej Tata Diosqa parlaykuwan, nispa, Noqa Tata Diosqa ni imatapis parlashajtiy. 29Chaypi tiyakoj runasqa mayta sajrayanku, suwankutaj. Wajcha runasta, mana kapuyniyojkunatapis munasqankuta ruwanku. Waj llajtamanta kajkunatapis ñak'arichispa, mana paykunapaj justiciata ruwankuchu. 30Chay runas ukhupi Noqa mask'arqani pillapis kay naciompa allinninta mask'aspa ñawpaqeypi Noqamanta kay nacionrayku mañapunampaj, ajinamanta kay nacionta ama chinkachinaypaj; manataj ujllatapis tarerqanichu. 31Chayrayku paykunaj patankuman k'ajaj phiñakuyniyta kachaykamusaj; nina larway jina phiñakuyniywanqa paykunata tukuchisaj, chay sajra ruwasqasninkumanta cuentata mañaspa, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\