EZEQUIEL 23

1Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, iskay sipaskuna uj mamayojlla karqanku. 3Chantá Egiptopi phisu warmisman tukorqanku sipaskunallaraj kashaspa. Chaypi chuchusninkuta llankhachikorqanku, honrankutataj t'akachikorqanku. 4Kuraj kajpa sutenqa Ahola karqa, chaytaj Samaria kashan. Sullk'antaj Aholiba sutiyoj karqa, chaytaj Jerusalén kashan. Paykunaqa Noqajta karqanku, nacechikorqankutaj qhari wawasta, warmi wawastawan. 5Aholaqa Noqawan kashaspa, phisu kawsayman qokorqa, maytapunitaj q'oñirerqa qayllampi tiyakoj asirio qharisnimpaj. 6Paykunaqa puka kulli p'achawan p'achallisqa karqanku, tukuyninku kamachejkuna, kurajkunataj. Jinallataj moq'ey alajitu waynuchus karqanku, caballospi purejkunataj. 7Aholaqa asiriosmanta aswan ajllasqa kajkunawan khuchichakorqa. Paykunaj tukuy qhasi manakaj lantisninkuta yupaychaspa ch'ichichakorqa, mayqenkunapajchus chay jinatapuni q'oñirikorqa, chaykunawan. 8Egiptopi khuchichakusqantaqa mana saqerqachu, imaraykuchus sipas kashajtillanraj Egiptomanta runas paywan puñuykorqanku. Chuchusninta llojcherqanku, khuchichakuy munayninkutataj paypi sajsakorqanku. 9Chayrayku paytaqa asirio waynasninman jaywaykorqani, mayqenkunapajchus q'oñirisqa karqa, chaykunaman. 10Chay waynasnintaj p'achanta lluch'uspa, p'enqayninta rikorqanku. Chaymantataj qhari wawasninta, warmi wawasnintapis qhechuraspa, paytaqa espadawan wañucherqanku. Chay sajra ruwasqanman jina castigasqa karqa, tukuy warmis wananankupaj jina. 11Aholiba ñañampis chay tukuyta rikorqa. Chay tukuywampis astawanraj q'oñirispa, phisu kawsayman qokorqa. Ajinamanta ñañanmantapis aswan khuchiraj karqa. 12Paypis qayllampi tiyakoj asirio qharista munapayallarqataj. Tukuy paykunaqa kurajkuna, kamachejkuna, maqanakojkuna, sumaj p'achayojkuna, caballospi purejkuna, tukuyninku moq'enapaj jina alajitu waynas karqanku. 13Repararqani paypis ch'ichichakullasqantataj, ñañampa puriynillantataj qhatirisqanta. 14Payqa astawanraj khuchichakorqa. Perqapi pintasqata rikorqa Caldeamanta qharisman rijch'akojta; chumpisninku, uma mayt'unasninkupis coloresmanta karqa. Tukuynin chay pintasqasqa Babiloniapi chay kuraj kamachej runasman rijch'akorqa, chay Caldea jallp'api nacekoj runasman. 16Chayta rikuytawankama, paykunapaj q'oñirerqapacha, chayraykutaj Babiloniaman willaramojkunata kacharqa. 17Jinataj Babiloniamanta qharis chayamuspa, paywan puñuykorqanku. Ajinata paytaqa ch'ichicharqanku; ch'ichichakuytawantajrí, payqa chay qhariswan amichikorqa. 18Chay jina sut'ita tukuypa rikunanta phisu kawsayman qokorqa, q'ara cuerponta rikuchikuspa. Chayrayku, paymanta millachikorqani, imaynatachus ñañanmanta millachikorqani, ajinata. 19Chaywampis astawan, astawan khuchichakullarqapuni, Egipto jallp'api sipas kashaspa phisu kawsaypi purisqanta yuyarikuspa. 20Egipcio waynasnimpaj q'oñirerqa, imaraykuchus chaykunajtaqa burrojta jinapuni karqa, mujunkutaj caballospata jinapuni. 21Qanqa, Aholiba, sipas kashaspa sajra purisqaykimanta yuyarikuspa faltacharqanki, maypachachus Egiptomanta qharis chuchusniykita llojchiykacharqanku chaypacha. 22Chayrayku kunanqa, Aholiba, Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nisunki: Sonqoykipi millachikorqanki, chay munapayasojkunataqa contraykipi jatarichisaj, tukuynejmantataj kay runasta qampa contraykipi kachaykamusaj: 23Babiloniamanta kajkunata, caldeosta, Pekodmanta kajkunata, Soamanta, Coamanta kajkunata ima, chantá asiriostawan, pikunachus moq'enapaj jina alajitu waynas kanku, kurajkuna, jatun kamachejkunataj, maqanakunapaj atiyniyoj capitanestaj, tukuyninku caballospi purejkuna, chaykunata. 24Contraykipi may ashkha soldados carretaspi jamonqanku, tukuynejmantataj muyuykusonqanku. Sumaj armasqas, fierro monterayoj, jark'akuna escudosniyojtaj kanqanku, Noqataj paykunaman atiyta qosaj qanta castigasunankupaj, paykunaj leyninkuman jinataj juzgasonqanku. 25Contraykipi celosakuspa phiñakusaj, paykunataj rabiawan munayninkuta ruwasonqanku. Senqaykita, ninrisniykitawan khuchusonqanku. Qanmanta puchojkunatataj espadawan wañurachenqanku. Churisniykita, ususisniykita apakaponqanku, qanmanta puchojtaj ninapi tukuchisqa kanqanku. 26P'achasniykita lluch'usonqanku, k'achanchakuna valorniyoj imasniykitapis qhechusonqanku. 27Ajinamanta Egipto jallp'api q'oñirisqaykita, phisu kawsaypi purisqaykitawan chinkachisaj. Manataj Egiptomanta runaswan karikuyta munankiñachu nitaj Egiptomanta yuyarikunkiñachu. 28Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Pikunatachus chejnikorqanki, chaykunaj makinkuman jaywaykusqayki; sonqoyki millachikorqa, chaykunaj makinkuman jaywaykusqayki. 29Paykunaqa chejnikuywan qhawasonqanku. Trabajowan ganakusqaykitataj qhechurparisonqanku. Q'alallata mana imayojta saqerpayasonqanku, phisu kawsaypi purisqayki, q'oñirisqayki, khuchichakusqayki ima rikuchisqa kanampaj. 30Chay imasta qanwan ruwanqanku, chay nacioneswan khuchichakusqaykirayku, qhasi manakaj lantisninkuta yupaychaspa ch'ichichakusqaykiraykutaj. 31Ñañaykej purinanta purerqanki. Chayrayku, ima vasomantachus payman ujyacherqani, chayllamantataj qantapis ujyachisqayki. 32Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Ñañaykej ujyananmanta ujyanki, uj jatun vaso, ancha ukhutaj; alqochakuywan, qhesachaywantaj junt'a kanqa, ashkha yaykojtaj. 33Samaria ñañaykej vasonqa thuñiywan, ch'inyachisqa kaywan junt'a kashan; chaywan machaykunki, may llakisqataj qhepakunki. 34Tukuykunaykikama chaymanta ujyanki; chantá chay vasota phirirparinki, chay k'analla phirisqawantaj chuchusniykita lleqherakunki. Noqa Tukuyta Kamachej Tata Dios chaytaqa nini. 35Chayrayku Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nillanitaj: Noqamanta qonqasqaykirayku, wasanchawasqaykiraykutaj qan castigasqa kanayki tiyan, khuchichakuypi kawsasqaykimanta, phisu kawsaypi purisqaykimantawan, nispa. 36Chantá Tata Diosqa niwarqa: Runaj Churin, manachu Aholata, Aholibatawanqa juzganki? Sajrata ruwasqankumanta paykunataqa uyanchay. 37Paykunaqa casarasqa kashaspa, wajwan khuchichakorqanku, makisninkutaj yawarwan ch'ichichasqa kashan. Qhasi manakaj lantisninkuta yupaychaspa, wasanchawarqanku. Noqapaj nacechikusqanku wawastapis ninapi q'olachispa, lantisninkuman jaywarqanku. 38Kaytapis paykunaqa ruwallarqankutaj: Chay p'unchaypi Noqapaj t'aqasqa cheqata ch'ichicharqanku, samarikuna p'unchayniytapis mana kasuta ruwarqankuchu. 39Maypachachus wawasninkuta ninapi q'olachispa lantisninkuman jaywarqanku, chay kikin p'unchayllapitaj Noqapaj t'aqasqa cheqaman yaykuspa, kikin wasiyta ch'ichicharqanku. 40Karu llajtasmanta qharista pusachimorqanku, paykunataj jamorqanku. Chaykunamanta q'oñirispa, mayllakorqanku, ñawisninkuta pintakorqanku, walqasta churakuspa k'achanchakorqanku, chay qhariswan karikunankupaj. 41Chantá sumaj k'acha wakichisqa puñuna patapi tiyaykukorqanku; mesapi mikhunata wakicherqanku. Chay patapitaj Noqapaj t'aqasqa inciensoyta, aceiteytawan churarqanku. 42Fiestata ruwajpa wasimpi ch'ajway uyarikorqa; chay runasqa ch'innejpi tiyakojkuna, chantá thanta runas ima karqanku, paykunataj warmispa makisninkuman brazaletesta churarqanku, umasninkumantaj k'acha pillusta. 43Chantá, sonqoy ukhupi nerqani, khuchichakusqampi sayk'usqa chay warmimanta: Chay jina warmiwanqa khuchichakullanqankupunichu? nispa. 44Jinapis imaynatachus phisu warmiman qharis jamunku, ajinata paykunaqa khuchi warmis Aholaman, Aholibamampis jamorqanku. 45Chayrayku, cheqan kawsaj qharisqa chay khuchi warmista juchachanqanku, casarasqa kashaspa khuchichakojta jina, runa wañuchita jinataj, imaraykuchus ajina kawsayniyojpuni kanku, runa wañuchistaj. 46Chayrayku Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Noqa chay warmispa contrankupi ashkha runasta tantaykamusaj, mancharisqa qhepakunankupaj, imasninku kajtataj suwachikunankupaj. 47Chay runasqa rumiswan ch'anqaykuspa, paykunata wañurachenqanku, espadasninkuwantaj pasarparichenqanku. Churisninkuta, ususisninkuta ima wañurachenqanku, wasisninkutataj kanaykonqa. 48Noqaqa kay naciompi chay jina khuchi kawsayta chinkachisaj, chay jinamanta waj jallp'asmanta kajkuna ama chay khuchi kawsayta yachaqakunankupaj. 49Chay iskayninku khuchi kawsaypi purisqasninkumanta castigasqa kanqanku, lantista yupaychaspa juchallisqankumantawan. Chaypi yachankichej Noqa Tukuyta Kamachej Tata Dios kasqayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\