EZEQUIEL 26

1Chunka ujniyoj watapi, ñawpaj killamanta ñawpaj kaj p'unchaynimpi Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, Tiroqa Jerusalenmanta alqochakuspa, kay jinata nerqa: Walejpacha, nacionespa qhatu ruwanankupaj yaykunan punkoqa phirisqaña, noqamantaj mit'aqa chayamuwan. Payqa phirisqa kasqanrayku, noqañataj qhapajyarisaj, nispa. 3Chayrayku, Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Tiro llajta, Noqa contraykipi kashani. Ashkha nacionesta contraykipi kachaykamusaj, imaynatachus mama qocha yaku qhollchoqeyaspa jamun, ajinatapuni. 4Perqasniykita thuñiykonqanku, torresniykitataj urmarachenqanku. Chay pampamanta ñut'u jallp'antinta picharqosaj, llosq'o chhankata jina q'arallata saqesaj. 5Jatun qocha chawpipi qhepakonqa, challwa jap'ina ch'ipasta ch'akichinapaj jinalla kanqa, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. Nacionesmanta runas jamuspa, Tiro llajtayoj runasmanta tukuy kapuyninkuta qhechuranqanku. 6Chay muyuynin ranchosnimpi tiyakojkunaqa espadawan wañurachisqa kanqanku. Chaypacha yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta. 7Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Babiloniamanta rey Nabucodonosorta wichaynejmanta Tiroj contrampi kachaykamusaj, reyespa reyninku kajta, caballoswan, carretaswan, caballospi rejkunawan, ashkha soldadoswantaj jamonqanku. 8Jatun qocha kantu jallp'asniykipi tiyakoj runasta espadawan wañurachenqanku. Jallp'a moqosta ruwanqanku, torrestawan, armasqa soldadoswantaj contraykipi kachaykamusonqanku. 9Perqa thuñina armaswan perqasniykita loqhenqanku, torresniykitataj barretaswan urmachenqanku. 10Babiloniamanta reyqa ashkha caballoswan yaykumojtin, jallp'a q'oshñiwan p'ampaykusonqanku. Carretasnimpa sonayninwan, caballospa sonayninwan imaqa perqasniyki kharkatitenqa, contrariosniyki punkusniykita yaykumushajtinku, phirisqa llajtaj punkusninta jina. 11Caballosnimpa zapatosninkuwan tukuynin callesniykita saronqanku. Runasniykitaqa espadawan wañurachenqanku. Perqasniykej sayantasninkutapis thuñenqanku. 12Qhapaj kapuyniykita apakaponqanku, qhatunapaj kaj imasniykitataj suwakaponqanku. Perqasniykita loqheykonqanku, k'acha wasisniykitataj thuñiykonqanku. Rumisniykita, kurkusniykita, thuñisqa perqasniykitawan jatun qochaman wijch'onqanku. 13Ajinamanta ch'inyachisaj takiyniykunata, manataj arpaykej waqaynenqa uyarikonqañachu. 14Mana imayoj llosq'o chhankaman jina tukuchisqayki; challwa jap'ina ch'ipas ch'akichina cheqaman tukunki. Manataj ujtawan jayk'ajpis sayachisqachu kanki, imaraykuchus Noqa Tata Diosmin chayta nini, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 15Tukuyta Kamachej Tata Diosqa Tiro llajtata kay jinata nin: Jatun qocha kantu jallp'aspi tiyakoj llajtasqa jatun sonaywan urmasqaykita uyarispaqa, kharkatitenqanku, parte wañusqas qhaparishajtinku, qampi runas ñak'asqa kashajtinku ima. 16Jatun qocha kantu jallp'aspi kamachejkunaqa tukuyninku kamachina tiyanankumanta urayk'onqanku. Qhatanasninkuta orqhokonqanku, k'acha awakipasqa p'achasninkutataj lluch'ukonqanku. Sinch'i manchariywan pampapi chukukonqanku, kharkatitispataj qanmanta t'ukonqanku. 17Llakiy yarawita takipusonqanku kay jinata: Imaynata qan chinkachisqa karqanki, qochaman yachasqa runaswan junt'a, may mentasqa llajtari? Qanqa, chaypi tiyakoj runasniykiwan muyuyniykipi tiyakoj runasta, jatun qocha kantupi tiyakojkunata ima mayta manchacherqanki. 18Kunantajrí, urmasqayki p'unchaypi, jatun qocha kantuspi tiyakojkunaqa manchachikuywan kharkatitinku, ni uj puchuyoj rikhurisqaykimantataj qocha chawpipi churusqa manchayta t'ukunku. 19Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Ch'in llajtaman tukuchisqayki, ni pejpa tiyakunan llajtasman jina. Jatun qocha ukhumanta ashkha yakuta llojsichimusaj, manchay ashkha yakutaj p'ampaykusonqa. 20Maypichus wañusqas kashanku, chayman kachaykusqayki, ñawpa tiempopi tiyakoj runastawan khuskata. Ukhu pachaman choqaykusqayki wiñaypaj ch'inyachisqa llajtaman, wañusqaswan khuskataj tiyakamunki. Mana ujtawan jayk'aj qampi llajtaqa ruwakonqachu, nitaj kay pachapi kawsajkunaj chawpinkuman kutiykamunkichu. 21Mancharina jinaman tukuchisqayki, manañataj kankiñachu. Mask'asonqanku, manataj jayk'ajpis tarisonqankuchu, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\