EZEQUIEL 27

1Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, Tiro llajtapajqa llakiy yarawita takipuy, kay jinata: 3Jatun qocha kantuspi tiyakoj llajta, chawpi qocha churuspi tiyakojkuna, may chhika runaswan ranqheyaj. Kunanqa Tiro llajta, Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nisunki: Qan nerqanki: Noqaqa manchay k'achitupuni kani, nispa. 4Qanqa kamachinki mama qocha chawpikama; qanta perqasojkunaqa may k'achatapuni ruwasorqanku. 5Senir nisqa orqomanta pino sach'asta k'utumorqanku, chaymanta tablaswantaj wasisniyki ruwasqa karqa. Líbano nisqa orqomantataj cedro sach'ata k'utumuspa, mastil nisqa jatun kurkuta ruwapusorqanku. 6Basán nisqa jallp'amanta encina k'ullusta apamuspa, barco purichina pala jina remo nisqata ruwapusorqanku. Barcoj patanta ruwapusorqanku Chipre churusmanta cedro kurkusta apamuspa; marfilwan k'askaykuchisqata ruwapusorqanku. 7Barco purichina carpaykeqa Egiptomanta apamusqa sumajnin linomanta ruwasqa karqa wiphalayki kanampaj. Llanthucha toldoykitaj, Elisa nisqa churumanta apamusqa puka kulli telasmanta ruwasqa karqa. 8Barcoykita remoswan purichej runasniyki Sidón llajtamanta, Arvad llajtamantawan karqanku. Tiro llajta, yachayniyoj runasniykeqa qanwan karqanku, barcoykita maynintachus rinanta purichinankupaj. 9Gebal llajtayoj machu runas qanwan karqanku, sumaj yachaywan ima mana allin kajtimpis usqhayllata allinchanankupaj. Mama qochapi kaj chhika barcosqa, jinallataj apaykachaj runaspis qanwan ranqheyarqanku. 10Persia nacionmanta, Lidia nacionmanta, Libia nacionmanta ima runasqa soldadosniyki karqanku maqanakunaykipaj. Jark'akuna escudoswan, monteraswantaj armaykusorqanku, chay armastaj k'achitu kasqaykita rikucherqa. 11Arvad nacionmanta kajkunaqa soldadosniykiwan khuska perqasniyki pataspi muyuykusqa kasharqanku. Torresniykipi gamadeo runas kasharqanku, llajtata allinta qhawanankupaj. Jark'akuna escudosninkoqa perqasniykipi sinrulla warkhusqa kasharqanku, chaykunataj aswan k'achituman tukuchisorqanku. 12Chay jina qhapajpuni kasqaykirayku, Tarsis llajtamanta kaj runas qampata kaj imaspaj qanwan chhalarqanku qolqe metalwan, fierrowan, titiwan, qoriwan ima. 13Greciamanta kajkuna, Tubalmanta kajkuna, Mesecmanta kajkuna ima qanwan chhalanankupaj apamoj kanku wata runasta, broncemanta ruwasqa imastawan. 14Bet-togarma llajtamanta kajkunaqa, qanwan chhalanankupaj apamoj kanku trabajanapaj caballosta, maqanakunaman rej caballosta, mulasta ima. 15Rodas nisqa llajtamanta kajkunaqa qanwan ranqheyallajtaj kanku, jinataj mama qocha churuspi llajtayojkunamanta ashkha runas ima. Qanwan chhalanankupaj apamoj kanku marfil nisqa tullusta, ébano nisqa maderatawan. 16Edom llajtamanta kajkuna qanwan qhatuta ruwallajtaj kanku. Qanwan chhalanankupaj paykuna apamoj kanku granate rumista, puka tiñisqa telasta, awakipasqa p'achasta, chantapis may sumachaj linomanta kaj telasta, coral nisqa rumista, rubí nisqa valorniyoj rumistawan. 17Judá ayllu, jinallataj Israel jallp'amanta kajkunapis qanwan ranqheyaj kanku. Paykunaqa qanwan chhalanankupaj apamoj kanku minit nisqa trigota, pastelesta, abeja misk'ita, aceiteta, k'acha q'apaj jampistawan. 18Damasco llajta, qampi tukuy imas kasqanrayku, qanwan ranqheyanankupaj apamoj kanku Helbón llajtamanta kaj vinota, Saharmanta yuraj millmatawan. 19Chantá Vedán nisqamanta, Javá nisqamanta ima qanwan chhalanankupaj Uzalmanta apamoj kanku sumachaj ruwasqa fierrosta, mirra surusqata, misk'ita q'apaj cañatawan. 20Dedanmanta kajkunaqa caballoman sinchana monturasta qanwan ranqheyaj kanku. 21Arabia llajtamanta kajkuna, chantá Cedarpi kaj kurajkuna ima, qanwan ranqheyanankupaj apamoj kanku corderosta, carnerosta, chivosta ima. 22Sabamanta kajkuna, Raamamanta kajkunapiwan, qanwan ranqheyanankupaj apamoj kanku ima munay q'apashaj perfumesta, qorita, valorniyoj tukuy laya k'acha rumistawan. 23Haranmanta kaj runas, Canemanta, Edenmanta kaj runaspiwan qanwan ranqheyallajtaj kanku. Jinataj, Sabamanta, Asiriamanta, chantá tukuynin Mediamanta kaj runas qanwan ranqheyanankupaj tratota ruwarqanku. 24Paykunaqa qanwan chhalanankupaj apamoj kanku may sumachajnin telasta, azulman tiñisqa awakipasqa mast'asta, tukuy laya coloresmanta ruwasqa qhatanasta, sumaj simp'asqa imaswan k'achanchasqasta ima. 25Tarsismanta kaj barcos qhepampi qhepampi tukuy qhatunasta apampusorqanku. Chay tukuywanqa mama qochapi uj jatun barco jina karqanki tukuy laya ashkha imaswan junt'a. 26Chantá barco purichejkunaqa mama qocha chawpista apasonqanku, chaypitaj inti llojsimuynejmanta wayra wayramuspa phirirparisonqa. 27Ashkha kapuyniyki, qhatu ruwanasniyki, tukuy ruwasqasniyki, mama qochapi purej runasniyki, barcota purichej runasniyki, barcoj k'allkasninta llup'aj runasniyki, qhatunasniykita allin yachaywan qhawajkuna, soldadosniyki, tukuy qanwan purejkuna ima, chinkanayki p'unchay chayamojtin, mama qocha ukhuman p'ultiykukonqanku. 28Mama qochapi maynintachus rinaykita purichejkunaj qhaparisqankuta uyarispa, mama qochaj kantusnin kharkatitenqanku. 29Barcosta remoswan purichejkunaqa, barcosninkumanta pampaman urayk'onqanku. Barcota tukuy apaykachajkunaqa mama qocha kantullapi qhepakonqanku. 30Qannejta jatunmanta qhaparenqanku, sonqo nanaytataj waqanqanku. Umasninkuman jallp'awan qhallikonqanku, ushphaspitaj sunt'enqanku. 31Qannejta umankutapis t'ojluchikonqanku. Qhashqa p'achasta churakonqanku. Sonqo nanayta jatunmanta qhaparispa waqanqanku. 32Qannejta llakiy yarawita takenqanku. Llakiywantaj nenqanku: Mana mayqen llajtapis Tiro jina ch'in qhepakunchu jatun qocha chawpipi. 33Tukuy ima qhatunasniyki maymampis chayajtin, ashkha nacionesta sajsachej kanki. Ashkha kapuyniykiwan, qhatunasniykiwantaj kay pachapi kaj reyesta qhapajyacherqanki. 34Kunantajrí jatun qocha qantaqa phirisunki; tukuy ima qhatunasniyki, qanwan kaj runaspis qanwan khuska jatun qocha ukhuman chinkaykunku. 35Jatun qocha kantupi tukuy tiyakoj runas qanmanta t'ukonqanku. Reyesninkupis manchariywan kharkatitenqanku; uyankupis t'ojralla rikhurenqa. 36Waj nacionesmanta ranqherospis rikususpa, asipayasonqanku. Cheqamanta mancharinapaj jinapuni kanki, manañataj ujtawan rikhurimuyniyoj chinkapunki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\