EZEQUIEL 29

1Chunka watamanta, chunka kaj killapi, chunka iskayniyoj p'unchay kashajtin, Tata Diosqa parlamuwaspa niwarqa: 2Runaj Churin, Egiptomanta rey Faraonpa contranta parlay, chantá tukuy Egiptoj contrantawan. 3Payman parlaspa, niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Egipto naciompi kamachej Faraón, qanqa sierpe jina mayusniyki chawpipi winkuspa, nishanki: Nilo Mayoqa Noqajta; Noqa ruwarqani, nispa. Chayrayku Noqaqa contraykipi sayarini. 4K'akiykimanta ganchowan jap'iykusqayki, mayusniykipi kaj challwastataj qhashqa qarasniykiman k'askaykuchisaj. Chantá mayuyki ukhumanta tukuy challwaswan k'askaykusqata orqhomusqayki. 5Chantá challwasniykiwan khuskata ch'innejman wijch'usqayki. Qanqa chay pampapi choqarayanki, manataj pipis p'ampaykusunampaj aysarisonqachu. Campopi kaj k'ita animalesman, aycha mikhu phawajkunamantaj mikhuykusunankupaj jaywaykusqayki. 6Chaypacha Egiptopi tukuy tiyakojkunaqa yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta. Qanqa, Israel aylluypaj uj soqoso tojnu jinalla karqanki. 7Paykunaqa qanmanta jap'ikorqanku atiykukunankupaj, qantajrí p'akikuspa, paykunaj wallak'unkuta t'ojsiykorqanki, urmaspataj wasankuta ch'utachikorqanku. 8Chayrayku Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Egipto llajta, contraykipi espadata apamushani, runasniykita, uywasniykita ima wañurachinaypaj. 9Egipto jallp'aqa ch'inyachisqa kanqa, ch'in pampaman tukuchisqataj. Chaywan paykuna yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta. Qanqa nisqanki: Nilo Mayoqa Noqajta; Noqa ruwarqani, nispa. 10Chayrayku, kunanqa contraykipi sayarini, mayusniykej contrankutataj. Egipto jallp'ataqa ch'in pampaman tukuchisaj, Migdol nisqamantapacha Asuán nisqakama, chantá Etiopiawan lindeyki kashan, chaynejkama. 11Chay jallp'apeqa mana runaspis, nitaj uywaspis saruykonqañachu. Tawa chunka watas junt'ata manapuni pi runapis tiyakonqachu chaypi. 12Egipto jallp'ataqa ch'inyachisqa llajtasmantapis aswan ch'inman tukuchisaj. Tawa chunka watas junt'ata, tukuy thuñisqa llajtasmantapis aswan thuñisqaraj kanqa, runasnintataj waj llajtasman, tukuy kay pachapi nacionesman ch'eqerachisaj, nispa nerqa Tata Diosqa. 13Chaywampis Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nillantaj: Tawa chunka watas junt'akojtin, Egiptomanta runastaqa tantaykamusaj mayqen nacionesmanchus ch'eqeracherqani, chaykunamanta. 14Egiptomanta preso apasqa runasta kutirichimpusaj, Egipto jallp'api maynejpichus nacerqanku, chay kikin Patros jallp'ankuman. Chaypitaj mana kasu ruwana reino kanqa. 15Tukuy reinosmanta aswan pisipaj qhawasqa reino kanqa, manañataj jayk'ajpis waj nacionesmanta aswan pataman oqharikonqachu. Noqa pisi atiyniyojman tukuchisaj, amaña waj nacionesta munayninman jina apaykachanampaj. 16Israel aylloqa manaña Egiptopi atienekonqachu, manachayqa Egiptoman kutirikoyqa jucha kasqanta yuyarikonqanku. Chaypacha yachanqanku Noqa Tukuyta Kamachej Tata Dios kasqayta. 17Iskay chunka qanchisniyoj watamanta, ñawpaj killampi ñawpaj p'unchay kashajtin, Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 18Runaj Churin, Babiloniaj reynin Nabucodonosorqa soldadosninta Tiro naciompa contranta kachaykorqa. Maqanakorqankutaj ch'ajwapi uma q'arakuyta, wasa llik'ikuyta; chaywampis payqa, nitaj soldadosnimpis ni ima pagota jap'erqankuchu, Tiro llajtayojkunawan maqanakusqankumanta. 19Chayrayku Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Egipto jallp'ataqa Babiloniamanta rey Nabucodonosorman qopusaj, kapuyninkutataj qhechuranqa, chay qhechusqanwan soldadosninman paganampaj. 20Egipto jallp'ata payman qopusaj Tiro llajtaj contranta maqanakusqanmanta, imaraykuchus chaytaqa Noqapaj ruwapuwarqa, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 21Chay p'unchaypi Israel aylluymanqa atiyta qosaj. Chantá qan Ezequiel, paykunaman sut'inta parlanki. Chaypacha yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\