EZEQUIEL 3

1Chantá niwarqa: Qanqa Runaj Churin, kay qhelqasqa librota mikhuykuy, jinaspataj Israel aylluman parlamuypacha, nispa. 2Jinataj simiyta kicharerqani, chay qhelqasqa librotataj mikhuykuchiwarqa. 3Niwarqataj: Runaj Churin, kay jaywasusqay qhelqasqa librota mikhuspa, chaywan wijsaykiman junt'aykuchiy, nispa. Noqataj mikhuykorqani. Simiypeqa may misk'i karqa, abeja misk'i jina. 4Chantá niwarqa: Runaj Churin, rispa, Israel aylluman Noqaj nisqasniyta willamuy. 5Manamin mana rejsisqa parlayniyoj ayllumanchu kachashayki, nitaj mana entiendey atina parlayniyojmanchu. Manachayqa Israel aylluman kachashayki. 6Mana ashkha nacionesmanchu, nitaj mana atinapaj jina parlayniyojkunamanchu kachashayki, nitaj entiendejta mana atinaykipaj jinamanchu. Chaykunaman kachaykiman chaypis, paykunaqa uyarisunkuman. 7Chaywampis Israel aylloqa mana uyarisuyta munanqankuchu, imaraykuchus Noqata mana kasuwayta munankuchu. Israel aylloqa tukuyninku mana k'umuykoj rumi sonqos kanku. 8Noqataj paykunata jina sinch'i sonqoyojman qanta tukuchisqayki, paykuna jina k'ulluta ruwasqayki. 9Diamante nisqa valorniyoj rumita jina sinch'i kanaykipaj ruwasqayki, chhanka rumimantapis aswan chukitaraj. Ama paykunata manchachikuychu, ni phiña uya qhawarimusojtinkupis, aswan mana kasukoj kajtinkupis. 10Chantapis nillawarqataj: Qan, Runaj Churin, allinta uyariway, tukuy ima nisusqaytataj sonqoykipi sumajta jap'iy. 11Rispa, llajta masisniykita watukamuy, waj nacionman presos apasqa karqanku, chaykunata. Paykunaman willaspa, niy: Kay jinata Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin, nispa, uyarisuchunkupis amapis. 12Chaymantá Diospa Espíritun oqhariwarqa, uj parlamojtataj uyarerqani, jallp'a ikhakuspa sonarin, jinatapuni. Chay parlamoj nerqa: Tata Diospa jatun kaynenqa maypichus kasqanta yupaychasqa kachun, nispa. 13Chay sonay karqa chay kawsajkunaj lijrasninku ujkuna ujkunawan tinkunakusqankurayku, paykunawan kasharqanku, chay ruedaspiwan. Chay sonaytaj jallp'a ikhakuy jina karqa. 14Jinapi Diospa Espíritun jap'iwaspa chaymanta orqhowarqa, noqataj may llakisqa, sonqo p'akisqataj risharqani. Chaywampis Tata Diosqa sinch'ita makinwan jap'iwarqa. 15Tel Abibman Quebar Mayoj kantusninkama chayarqani, maypichus preso apasqa israelitas tiyakusharqanku, chayman. Chaypi paykunawan qanchis p'unchay junt'ata karqani, mana yachaspa imatachus ruwanayta, nitaj imatachus parlanayta. 16Qanchis p'unchay tukukuypi Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 17Runaj Churin, Noqa qanta churayki Israel ayllupaj qhawaj soldadota jina. Noqa imatachá nisqayki, chayta Noqamanta paykunaman willanki, Noqaj sutiypi k'amispa, reparachispataj. 18Noqa juchasapaman nejtiy: Cheqamanta wañunki, nispa, sichus qan mana k'amiwaj, nitaj parlawaj chay runaman sajra kawsayninmanta reparachispa chayqa, payqa chay juchanrayku wañonqa, Noqatajrí paypa wañuyninmanta cuentata mañasqayki. 19Sichus qan chay runata k'aminki sajra kawsayninmanta reparachispa, paytaj juchanmanta mana karunchakunman, nitaj sajra kawsaynintapis saqenman chayqa, pay juchanrayku wañonqa, qantajrí wañuyninmanta mana juchayoj kanki. 20Sichus mayqen cheqan runa cheqan kawsayninta saqespa sajra imasta ruwanman, Noqataj urmanampaj misk'anata paypaj churayman chayqa, juchanmanta reparachispa mana k'amisqaykirayku wañonqa. Noqataj mana cuentaman churasajchu allin imasta ruwasqasnintaqa; jinaqa juchampi wañonqa. Chaywampis chay wañusqanmanta qanmanta cuentata mañasqayki. 21Sitajchus cheqan runata reparachispa k'amiykunki ama juchallikunanta, manataj pay juchallinman chayqa, pay kawsallanqapuni, imaraykuchus reparachisqaykita kasukorqa, qantaj mana juchachanapaj jina kanki. 22Chay kikimpi Tata Diosqa makinwan llankhaykuwaspa, niwarqa: Sayarikuspa, valle pampaman riy, chaypitaj parlaykusqayki, nispa. 23Jatariytawan, valle pampaman rerqani, chaypitaj Tata Diospa jatun kaynimpa k'anchayninta rikorqani, imaynatachus Quebar nisqa mayu kantupi rikorqani, chay jinallatataj. Chantá k'umuykorqani uyayta pampaman chayachinaykama. 24Chaypacha Diospa Espíritun sonqoyman yaykuspa, sinch'ita sayachiwarqa. Tata Diostaj parlamuwaspa, niwarqa: Wasiykiman rispa, wisq'aykakamuy. 25Qan, Runaj Churintaqa waskhawan wataykusonqanku, ajinamanta paykunawan mana llojsinkichu; 26astawampis Noqa qalluykita simiykipi k'askaykuchispa, mana parlajman tukuchisqayki. Paykunataqa mana k'amiyta atinkiñachu, imaraykuchus mana kasukoj k'ullu runas kanku. 27Chaywampis, maypachachus parlasuyta munasaj chaypacha, simiykita kicharisqayki, Noqaj nisqayta paykunaman willanaykipaj. Kay jinata ninki: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kayta nin, nispa. Uyariyta munajqa uyarichun, mana uyariyta munajtaj amapis uyarichunchu, imaraykuchus contrayta oqharikoj ayllu kanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\