EZEQUIEL 32

1Chunka iskayniyoj wata kashajtin, chunka iskayniyoj killamanta ñawpaj kaj p'unchaypi, Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, Egiptoj reynimpajqa kay jina llakiy yarawita takipuy: Nacionespajqa uj leonman rijch'akunki. Mama qochapi tiyakoj manchana jatun millay animalman rijch'akunki. Mayuykita ch'akicherqanki, chakisniykiwantaj yakuta qonchuyacherqanki; yaku kantusta sarurarqanki. 3Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Challwa jap'ina ch'ipayta pataykiman choqaykamusaj, chaywantaj ashkha runas orqhomusonqanku yakumanta. 4Chantá pampaman wijch'usqata saqerpayasqayki. Tukuy p'isqosta pataykiman tiyaykuchimusaj, aychaykiwantaj campopi kaj tukuy k'ita animalesta sajsachisaj. 5Aychaykita lomasman mast'asaj, jinallataj vallesmampis junt'achisaj. 6Yawarniykiwan jallp'ata ch'aranchasaj, orqosman chayanankama, wayq'ostaj aychaykiwan junt'a kanqa. 7Qanta wañuchispaqa, cielosta qhataykusaj, ch'askastataj laqhayachisaj. Intitapis phuyuwan p'ampaykusaj, killataj manaña k'anchanqachu. 8Cielopi k'anchajkunataqa qanrayku tukuyninta laqhayachisaj. Jallp'aykitapis laqhapi rikhurichisaj, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 9Ashkha runaspa sonqonkuta llakichisaj, maypachachus mana rejsisqayki llajtaman chinkachisqa kasqaykimanta uyarichisaj chaypacha. 10Qannejta ashkha nacionesta jatun manchariywan t'ukushajta saqesaj, reyesninkutaj jatun manchariywan kharkatitenqanku, ñawpaqenkupi espadayta oqharejtiy. Urmasqayki p'unchaypitaj paykunaqa kawsayninkumanta kharkatitenqanku. 11Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Babiloniaj reynimpa espadanqa contraykipi jamonqa. 12Aswan atiyniyoj soldadospa espadasninkunejta chay ashkha runasniyki wañurachisqa kanqanku. Chay soldadosqa tukuy naciones ukhupi aswan mana khuyakuyniyoj runas kanku. Egiptoj runaykachasqanta paykuna chinkachenqanku, chay ashkha soldadosnimpis chinkachisqallataj kanqanku. 13Ashkha yakus patapi michina uywasniykita wañurachisaj. Manaña runasqa, nitaj animalespis chay yakuman saruykuspa qonchuyachenqankuchu. 14Chaypacha yakusninta ch'uwayachisaj, mayusnimpitaj yakusta aceiteta jina correchisaj, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 15Maypachachus Egipto llajtata ch'in pampaman tukuchisaj, jallp'asnintataj mana runayojta, nitaj imayojta saqesaj chaypacha, yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta. 16Chaymin llakiy yaraweqa. Nacionesmanta kaj warmis chay yarawitaqa takenqanku, Egipto llajtamanta, chantá ashkha runasninmantawan yuyarikunapaj. Chaytaqa nin Tukuyta Kamachej Tata Dios. 17Chunka iskayniyoj wataña kashajtin, chunka iskayniyoj killamanta chunka phishqayoj kaj p'unchaynimpi, Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 18Runaj Churin, llakiy yarawita takipuy Egiptopi tiyakoj ashkha runaspaj. Ukhu pachaman tanqaykuy Egiptota, atiyniyoj nacionespi kaj warmistawan khuskata, maymanchus wañojkuna rinku, chayman. 19Paykunaman niy: Qanqa pimanta aswan k'achitu kankiri? Urayk'uspa, juchasapaswan khuska ukhu pachapi wijch'urayamuy, nispa. 20Espadaswan wañurachisqaspa chawpinkupi urmanqanku. Espadaqa wakisqaña kashan. Paywan khuska ashkha runas qhatatisqa kanqanku. 21Seol nisqa ukhu pachamanta atiyniyoj kamachejkunaqa kay jinata parlanqanku Egiptomanta, yanapajninkunamantawan: Paykunaqa urayk'amunkuña; espadawan wañurachisqa mana circuncidasqa kajkunawan khuska wijch'urayashanku. 22Asiria nacionqa chaypi kashan, soldadosninwan ima. Muyuyninkupitaj aya p'ampanasninku kashan, pikunachus wañuchinaku maqanakupi wañurachisqa kajkunajta. 23Ukhu pachapi aswan ukhu kajman churasqa kanku. Soldadosninkutaj muyuyninkupi kashanku. Pikunachus kawsashasparaj tukuy runaspa manchananku karqanku, chaykunaqa espadawan wañuchisqa karqanku. 24Elam nisqa naciompis chaypi p'ampasqa kashan, tukuy soldadosnintaj muyuynimpi kashanku. Tukuyninku espadawan wañurachisqa karqanku. Tukuyninku mana circuncidasqas, aswan ukhu kajman yaykonqanku, pikunachus kawsashasparaj tukuy runaspa manchananku karqanku, chaykuna. Kunantaj p'enqaypi rikhurinku wañojkunaj chawpinkupi. 25Elampajqa wañusqa soldadosnimpa chawpinkupi uj puñuna wakichisqa karqa, p'ampakunampa muyuynimpitaj tukuy soldadosnin p'ampasqa karqanku. Espadawan wañurachisqa karqanku, chay mana circuncidasqa kajkuna kawsashasparaj tukuy runaspa manchananku kasqankurayku, paykunaqa p'enqayta ukhu pachapi wañusqaspa chawpinkupi kashanku. 26Mesec aylluwan, Tubal nisqa aylluwan chayllapitaj kashanku. Tukuy soldadosninkupis chay muyuyninkupi p'ampasqa kashanku. Chay mana circuncidasqa kajkuna espadawan wañurachisqa karqanku, imaraykuchus paykunaqa kawsashasparaj, tukuy runaspa manchananku karqanku. 27Paykunaqa ñawpa wapu maqanakojkunawan p'ampasqa kashanku, armasninkuwan, espadasninkuwantaj umanku uraman churasqa. Juchasninkoqa tullunkoj patampi kanqanku, imaraykuchus paykunaqa kawsashasparaj tukuy runaspa manchananku karqanku. 28Qampis, Egipto, mana circuncidasqas chawpinkupi, espadawan wañurachisqaswan khuska p'ampasqa kanki. 29Edom naciompis chaypi kashan reyesninkuwan, kamachejninkukunawan ima. Atiyniyoj kasqankuwampis, espadawan wañurachisqaswan p'ampasqa karqanku. Paykunaqa mana circuncidasqaswan wijch'urayanqanku, ukhu pachaman yaykojkunawan khuska. 30Wichaynejmanta kamachejkuna, Sidón ayllupi kaj runaspis chaypi kallarqankutaj. Paykuna manchayta runasta manchachej kanku, kunantajrí wañojkunawan khuska p'enqachisqa wijch'urayanku. Espadawan wañurachisqa karqanku, chay mana circuncidasqa runaswan ukhu pachaman yaykunku. 31Faraonqa chay tukuy wañusqasta rikuspa, sonqochakonqa tukuy soldadosnin wañuchisqa kasqankumanta. Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosmin chaytaqa nini. 32Noqamin Faraonnejta kay pachapi kawsaj runasta manchacherqani. Chaywampis Faraonwan, soldadosninwan espadawan wañuchisqa, mana circuncidasqa kajkunawan khuska wijch'urayanqanku, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\