EZEQUIEL 36

1Runaj Churin, qan sut'inchay Israelpa orqosninman kay jinata: Israelpi kaj orqos, Tata Diospa parlasqanta uyariychej. 2Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Enemigosqa nerqanku: Israelpa wiñaypaj kaj orqosnin noqanchejman qosqaña kanku, nispa. 3Chayrayku chay orqosman sut'inchaspa, niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nisunkichej: Tukuy naciones contraykichejta jamuspa, ch'inman tukuchisorqachej, tukuy ladosmantataj sarusorqachej. Ajinamanta chay waj naciones dueñochakapusorqanku, runastaj sajrata parlaspa, qankunamanta alqochakorqanku. 4Chayrayku Israelpa orqosnin, Tukuyta Kamachej Tata Diospa nisqanta uyariychej: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin Israelpa lomasninman, alto orqosninman, wayq'osninman, vallesninman, ch'in raqaykunaman saqerasqa llajtasninman ima, mayqenkunamantachus qayllampi kaj naciones suwarqanku, alqochakorqankutaj, chaykunaman. 5Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Waj nacionespa contrankutaqa nina jina k'ajashaj phiñakuyniypi parlani, astawanqa tukuynin Edom llajtaj contranta, imaraykuchus paykunaqa tukuy sonqonkuwan kusikuspa jallp'ayta jap'ikaporqanku, aylluyta pisipaj qhawaspa, kapuyninta suwakapunankupaj. 6Chayrayku Israelpa jallp'anmanta sut'inchay; orqosman lomasman, wayq'osman, vallesninmampis kay jinata niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nisunkichej: Qankunamanta celosakuyniypi, k'ajaj phiñakuyniypitaj parlani, imaraykuchus waj naciones honraykichejta t'akarqanku. 7Chayrayku Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Makiyta oqharispa, jurani muyuyniykichejpi kaj nacionespa honrankupis t'akasqallataj kananta. 8Qankuna, Israelpa orqosninrí, sumaj sach'asta wiñarichinkichej, Israel ayllupajtaj tukuy imata sumajta poqochipunkichej, imaraykuchus aylluypa kutimpunan p'unchayqa qayllamushanña. 9Noqa qankunawan kashani; qankunaman kutirikamusaj. Chayrayku llank'asqa, tarpusqastaj kankichej. 10Qankunapi Israelpa ayllusninta ashkhata mirachisaj. Llajtasqa runasniyoj kanqanku, raqay wasistaj watejmanta sayarichisqa kanqanku. 11Qankunapi runasta, uywastapis ashkhata miraykuchisaj. Miranqanku, ashkhamantaj tukonqanku. Ñawpa tiempospi tiyakorqankichej, ajinallatataj tiyakunkichej. Qankunataj ñawpata karqankichej, chaymantapis astawan runayachisqaykichej. Chaypacha yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta. 12Israelpa orqosnin, Israel aylluy qankunapi purinankuta ruwasaj. Paykunaqa qankunamanta dueñochakonqanku, qankunataj paykunaj herencianku kankichej, manañataj wawasninku jayk'ajpis qampi wañuchisqa kanqankuchu. 13Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Runasqa qankunataqa nisunkichej: Qankunaqa runasta oqoykunkichej, wawastapis mikhukapunkichej, nispa. 14Kunanqa manaña runasta oqoykunkichejchu, manataj wawastapis mikhuykunkichejchu, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 15Manataj waj nacionespa sajra parlayninkuta uyarinkichejñachu. Manaña p'enqayta alqochakusqanku qankunapaj kanqachu, nillataj nacionniykichejpaj misk'ana kankichejchu, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 16Chantá Tata Diosqa parlamuwaspa, nillawarqataj: 17Runaj Churin, Israel aylloqa jallp'ampi tiyakushaspa, millay ch'ichi imasta ruwasqankuwan chay jallp'ata ch'ichicharqanku; kawsayninkoqa ñawpaqeypi warmej killa yawarnin jina karqa. 18Chayrayku paykunaj patankuman k'ajaj phiñakuyniyta urmachimorqani, imaraykuchus paykunaqa chay jallp'api runasta wañucherqanku, qhasi manakaj lantista yupaychaspataj, jallp'ankuta ch'ichicharqanku. 19Chayrayku paykunataqa waj nacionesman wijch'orqani, waj llajtasmantaj ch'eqeracherqani. Millayta kawsasqankuman jina, sajra ruwasqankuman jinataj paykunata castigarqani. 20Chantá may nacionesmanchá presos apasqa kasqankupi santo sutiyta p'enqaypi rikhuricherqanku, imaraykuchus chay waj nacionespi kaj runas nerqanku: Kay runasqa Tata Diospa ayllun kanku; chaywampis Paypa jallp'anmanta wijch'usqa kanku, nispa. 21Israel ayllu waj nacionesman rispa santo sutiyta p'enqaypi rikhurichisqanmanta sonqoy nanawarqa. 22Chayrayku Israel aylluman niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Imatachus ruwasaj, chaytaqa mana qankuna Israel aylluraykuchu ruwasaj, manachayqa santo sutiyrayku chayta ruwasaj, imaraykuchus may nacionmanchus chayarqankichej, chaypi sutiyta p'enqaypi rikhuricherqankichej. 23Qankuna waj nacionespi santo sutiyta ch'ichicharqankichej. Noqatajrí kunanqa rikuchisaj jatun sutiy may jina santochus kasqanta chay nacionespa ñawpaqenkupi. Chaypacha chay nacionesqa yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta, maypachachus qankunanejta sutiy santo kasqanta rikuchisaj chaypacha. 24Qankunataqa Noqa waj nacionesmanta orqhomusqaykichej, tukuy llajtasmanta tantaykuspataj, jallp'aykichejman kutichimpusqaykichej. 25Llimphu yakuwan mayllasqaykichej, tukuy ch'ichi kawsayniykichejmanta llimphuchasqa kankichej. Tukuy qhasi manakaj lantismantapis t'aqasqaykichej. 26Mosoj sonqota qosqaykichej, qankuna ukhupitaj mosoj espirituta churasaj. Orqhosqaykichej chay rumi sonqoykichejta, llamp'u sonqotataj qosqaykichej. 27Espirituytapis qollasqaykichejtaj. Leyesniyman jina purichisqaykichej, kamachisqasniytataj junt'ankichej. 28Ñawpa tatasniykichejman qorqani, chay jallp'api tiyakunkichej. Qankuna aylluy kankichej, Noqataj Diosniykichej kasaj. 29Ama ch'ichichakunaykichejpaj Noqa waqaychasqaykichej. Trigota may jinata poqochipusqaykichej, manataj ujtawan yarqhaywan ñak'arichisqaykichejñachu. 30Jinallatataj huerta sach'asniykichejta poqochipusqaykichej, chajraykichejpis ashkhata qollanqataj amaña jayk'ajpis ujtawan nacionespa rikunankuta yarqhaypi p'enqayta rikhurinaykichejpaj. 31Chaypacha, mana allinta kawsasqaykichejmanta, sajra imasta ruwasqaykichejmantawan yuyarikunkichej. Qankuna kikiykichej juchasniykichejmanta, sajra imasta ruwasqasniykichejmantawan p'enqakunkichej. 32Mana qankunaraykuchu chaytaqa ruwasaj, Israel ayllu; chaytaqa allinta yachaychej. K'umuykuychej, p'enqakuychejtaj millayta kawsasqaykichejmanta, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 33Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nillantaj: Maypachachus Noqa tukuy juchasniykichejmanta llimphuchasqaykichej chaypachaqa, saqellasaj llajtaspi runas tiyakunankuta, raqaykunataj ujtawan sayachisqa kanankuta. 34Mana imayoj ch'in pampas karqanku, chaykunaqa llank'asqa kanqanku, chaynejta pasaj chhikaj rikunankuta. 35Nerqankutaj: Kay ch'in pampaman tukuchisqa jallp'asqa Edén huertamanña rijch'akunku. Kay llajtasqa thuñisqas, ch'inyachisqastaj, ch'usaj pampaman tukuchisqa karqanku. Kunantajrí watejmanta sumaj ruwasqaña kanku, runastaj chaypi tiyakunkuña, nispa. 36Muyuyniykichejpi qhepakoj naciones yachanqanku Noqa Tata Diosmin thuñisqa kaj llajtasta watejmanta sayarichisqayta, ch'in pampaman tukuchisqa karqa, chay jallp'apitaj Noqa tukuy imata poqochisqayta. Noqa Tata Diosmin chayta nini, ruwasajtaj. 37Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nillantaj: Israel aylloqa mañarikuwanqaraj aswan imasta ruwapunaypaj. Chayrayku aswan ashkhata runasninta mirachisaj, ovejas miranku, ajinata. 38Jatuchaj fiestaspi jaywanapaj Jerusalenman ashkha ovejasta apanku, chay kikinta, ch'inyasqa karqa, chay llajtasman ashkha runas junt'aykonqanku, yachanqankutaj Noqa Tata Dios kasqayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\