EZEQUIEL 38

1Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, Magog jallp'aman qhawarispa, Gogpa contrampi sut'inchay; payqa Mesecpata, Tubalpatawan kuraj kamachejnin. 3Sut'inchaspa, niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Qanqa Gog, Mesecpata, Tubalpatawan jatun kamachejninku kanki. Sut'inta niyki: Noqa contraykipi kashani. 4Noqa p'ajchimusqayki, simiykiman ganchosta churaspataj orqhomusqayki qanta, chantá tukuy soldadosniykita, caballosta, chay sumaj p'achallisqa caballospi purej soldadostawan, manchay armasqas, espadasniyoj, tukuy laya jark'akuna escudosniyoj kajkunata. 5Persiamanta kajkuna, Cusmanta kajkuna, Futmanta kajkunapis paykunawan kanqanku, tukuyninkutaj jark'akuna escudosniyoj, fierro monterayojtaj renqanku. 6Jinallataj Gomermanta kaj soldados, Bet-togarmamanta, chay aswan wichaynejmanta kajkuna, jinallataj qanman ujchakojkuna naciones qanwan rillanqankutaj. 7Wakichikuy, armaykukuytaj, qan, chantá qanwan kashanku, chay tukuy ashkha soldadoswan. Qanqa paykunata kamachinki. 8Kaymanta unayman wajyasqa kanki. Ashkha watas pasajtintaj, kamachisqa kanki wañuchinaku maqanakumanta ujtawan sayarikoj nacionman rinaykipaj. Chay runasqa, ashkha nacionesman ch'eqerasqa kasqankumanta Israelpa orqosninman tantaykusqa karqanku. Chaypitaj tukuyninku ni imamanta manchachikuspa tiyakushanqanku. 9Qantaj chay jallp'aman chayaspa, phuyu jina junt'aykunki, ashkha tropa soldadosniyki ashkha nacionesmanta qanwan tantakorqanku, chaykunawan khuska. 10Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nillantaj: Chay tiempospi sonqoykiman mana allin yuyay jamusonqa, sajra ruwanasta wakichinaykipaj. 11Chantá qan ninki: Chay mana kutichikuy atej runaspa contrankupi wicharisaj. Mana imata manchachikuspa tiyakushanku, chay runaspa contrankuta risaj, maypichus mana perqawan muyuykuchisqa llajtaspi tiyakunku, mana punkusniyoj, nitaj llavenasniyoj, chayman. 12Kapuyninkuta suwaspa, apakampusaj; raqaykunamanta watejmanta sayarichisqa llajtaspi runas tiyakushanku, chaykunata t'unaykamusaj. Waj nacionesmanta orqhomusqa kanku, chay runasmantaj makiyta churaykusaj. Paykunaqa ashkha uywasta mirachishanku, jallp'asniyojtaj kanku chay jallp'aj chawpimpi tiyakushaspa, nispa sonqoykipi yuyaychakunki. 13Sabá nisqa llajtayoj runas, chantá Dedanmanta kajkunapis, jinallataj Tarsis llajtayoj ranqheros, chantá tukuy ranchosnintin tapurisonqanku: Suwajchu jamorqanki? Soldadosniykitapis tantaykorqanki kay tukuy imasta apakapunaykipajchu: Qolqeta, qorita, chantapis uywasta, jallp'asta, waj kapuykunatawan, waj ashkha imastawan? nispa. 14Chayrayku, Runaj Churin, Gogman sut'inchaspa, niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Jamoj p'unchaykunapi, Israel aylluy mana imamanta manchachikuspa tiyakushajtin, manachu qan chayta reparanki? 15Wichaynejpi kaj karu jallp'asniykimanta llojsimuspa, ashkha nacionespa soldadosninkuwan khuska puririmunki. Paykunaqa caballospi lloq'asqa may atiyniyoj ashkha soldados kanqanku. 16Riychej Israel aylluypa contrampi, yana phuyus jina jallp'ata p'ampaykuspa. Chay qhepa p'unchaykunapi pusamusqayki jallp'aypa contrampi, waj nacionesmanta runas Noqata rejsinawankupaj, maypachachus qannejta santo kasqayta rikuchisaj chaypacha. 17Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Qanmanta Noqa sut'inchacherqani ñawpa tiempopi Israelpi kamachisniy profetaspa siminkunejta. Chaypacha paykuna sut'incharqanku qanta paykunaj contrankupi kachaykusunayta. 18Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Maypachachus Israelpa contrampi Gog jatarimonqa, chay p'unchaykunapi k'ajaj phiñakuyniy phatanqa. 19K'ajaj phiñakuyniypi Noqa nini: Chaypacha Israel naciompi jallp'a ikhakuy kanqa. 20Chantá mama qochapi kaj challwas, tukuy phawajkuna, campopi kaj animales, pampaspi qhatatikuspa purej animales, tukuy kay pachapi kaj runastaj ñawpaqeypi kharkatitenqanku. Jatuchaj orqos loqherakonqanku, tukuy perqastaj thuñikuspa, pampaman urmanqanku. 21Tukuynin orqosniypi Gogpa contranta wañurachejkunata wajyasaj. Paykunapura wañuchinakonqanku, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 22Paytaqa wañuchej onqoywan castigasaj, wañuchinakuywantaj. Paypa patanman, soldadosnimpa patankuman, paywan kaj ashkha nacionesmanta kaj runasnimpa patankuman ima manchay sinch'i parata urmachimusaj. Chejchi parata, larwashaj azufrewan parata parachimusaj. Noqa Tata Dios chayta nini. 23Ajinamanta sut'inchasaj jatun kayniyta, may santo kaj Dios kasqayta ima. Rejsisqa kasaj tukuy runaspa ñawpaqenkupi, yachanqankutaj Noqa Tata Dios kasqayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\