EZEQUIEL 39

1Qan ari Runaj Churin, Gogpa contrampi sut'inchaspa, niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nisunki: Gog, Noqa contraykipi kani. Qanqa Mesecpata, Tubalpatawan jatun kamachejninku kanki. 2Noqa qanta p'ajchimusqayki, qhatimusqaykitaj. Chantá wichaynejmanta qanta kutichimuspa, Israelpa orqosnimpa contranta kachasqayki. 3Lloq'e makiykipi kaj flechanapaj arcoykita p'akirparisaj, flechasniykitataj paña makiykimanta pampaman urmachisaj. 4Israelpa orqosnin patapi qan wañunki tukuynin soldadosniykiwan khuska. Tukuy nacionesmanta kaj runas qanwan karqanku, chaykunapis wañurallanqankutaj. Chantá aycha mikhu tukuy phawajkunaman, chantá campopi kaj k'ita phiña animalesmantaj qaraykusqayki. 5Qanqa ch'in pampaspi wañunki, imaraykuchus Noqa chayta parlaniña, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 6Magogman, mama qocha kantupi ni imamanta manchachikuspa tiyakushanku, chaykunamampis ninata kachaykamusaj. Chaypacha yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta. 7Israel aylluy ukhupi santo sutiyta rejsichisaj, nitaj jayk'ajpis saqesajchu santo suteyqa ch'ichichasqa kananta. Chantá tukuy naciones yachanqanku Noqa Tata Diosmin Israelpa Santo Kaj Diosnin kasqayta. 8Chay parlasqay junt'akunanqa qayllapiña kashan, mayqen p'unchaymantachus parlasharqani, chay, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 9Chantá Israelpa llajtasnimpi tiyakojkuna llojsimonqanku, ninata jap'ichispataj, enemigosninkoj armasninkuta enqhanqanku: Juch'uy jark'akuna escudosta, flechanapaj arcosta, flechasnintinta, juch'uychaj t'ojsina lanzasta, jatuchaj t'ojsina lanzastawan. Chay imastaqa qanchis wata junt'ata ninaman enqhanqanku. 10Chaywanqa manaña campomanta llant'ata pallamonqankuchu, nitaj montesmantapis ch'ejtamonqankuchu, manachayqa chay armasllata enqhaykonqanku. Paykunamanta ñawpajpi imasninkutachus qhechurararqanku, chay runasmanta paykunañataj qhechuranqanku. Ñawpajpi paykunamanta kapuyninkuta suwarqanku, chaykunamantataj paykunañataj suwanqanku. Chaytaqa Tukuyta Kamachej Tata Dios nin. 11Chay p'unchaykunapi Gogman uj cheqata Israelpi qosaj, chaypi p'ampasqa kanampaj, Abarim nisqa vallepi, mayqenchus Wañusqa Qochaj chimpampi kashan, chaypi. Chaytaj chayninta purejkunata jark'anqa, imaraykuchus chaynejpi Gogtaqa p'ampanqanku, tukuynin soldadosnintawan. Chay cheqatataj Hamón Gogpa Vallen, nispa sutichanqanku. 12Israel ayllumanta kaj runastaj qanchis killa junt'ata chay wañusqasta p'ampashallanqankupuni jallp'ankuta llimphuchanankurayku. 13Tukuy runas ayasta p'ampaspa kanqanku chay p'unchaykunapi. Chay p'ampajkunapajtaj may jatun p'unchay kanqa, maypachachus Noqa jatunchasqa kasaj chaypacha, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 14Chay qanchis killa pasasqanmantapis, wakin runasta kachanqanku, mana p'ampasqa ayasta tarispa p'ampamunankupaj, ajinamanta jallp'ata llimphuchanankupaj. 15Chay runasmanta mayqellampis wañusqa runaj tullusninta rikuspa, ladompi uj señalta churaykonqa, ayasta p'ampajkuna Hamón Gogpa Vallempi p'ampaykamunankupaj. 16Uj llajtatapis sutichallanqankutaj Hamona, nispa. Ajinata jallp'ataqa llimphuchanqanku. 17Runaj Churin, Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Tukuy laya phawajkunaman, chantá campopi kaj tukuy k'ita phiña animalesmampis kay jinata niy: Tukuynejmanta tantaykukuspa, jamuychej. Israelpa orqosnimpi uj jatun qarakuta ruwasaj, chaytaj qankunapaj kanqa. Aychata mikhunkichej, yawartataj ujyankichej. 18Atiyniyoj runaspa aychankuta mikhunkichej, kay pachapi kamachejkunaj yawarninkutataj ujyankichej. Tukuy paykunaqa Basán jallp'api wirayachisqa carneros, corderos, chivos, toros ima, jina kanku. 19Wañurachipusqaykichej, qankunataj wirata mikhunkichej sajsanaykichejkama. Yawartataj machanaykichejkama ujyankichej. 20Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Jatun mikhuyta wakichipusqaykichej caballospa aychankumanta, kallpasapa runaspa aychankumanta, maqanakoj runaspa aychankumantawan sajsanaykichejkama mikhunaykichejpaj, nispa. 21Ajinata, nacionespa ñawpaqenkupi jatun kayniyta rikuchisaj. Tukuy nacionespi kaj runas rikonqanku imaynatachus Gogpa runasninta juzgarqani, castigarqanitaj, chayta. 22Chay p'unchaymantapacha ñawpajman Israel aylloqa yachanqa Noqa Señornin Tata Dios kasqayta. 23Waj jallp'asmanta kaj runas yachanqanku, israelita runasqa juchasninkurayku waj nacionesman presos apasqa kasqankuta. Contraypi oqharikusqankurayku paykunata saqerparerqani, astawanqa enemigonkoj makinman jaywaykorqani espadawan wañurachisqa kanankupaj. 24Millay kawsasqankuman jina, contraypi oqharikusqankuman jinataj paykunata ajinata ruwarqani, manataj paykunataqa qhawariyllatapis munarqanichu. 25Chayrayku Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Kunanqa Jacobpa mirayninta kutichimpusaj; Israel ayllumantaqa tukuyninkumanta khuyakusaj, manataj santo sutiyta ch'ichichanankuta saqesajchu. 26Paykunataj p'enqayta purisqankumanta, Noqata wasanchawasqankumanta ima qonqaponqanku, maypachachus jallp'ankupi ni imata manchachikuspa tiyakonqanku chaypacha. 27Tukuy naciones chawpimanta, enemigosninkoj jallp'ankumanta ima orqhomuspa, paykunata tantaykusaj, santo kasqaytataj paykunamanta ashkha nacionespa ñawpaqenkupi rikuchisaj. 28Waj nacionesman presochasqata apacherqani, chaykunata watejmanta jallp'ankupi tantaykusaj, ni mayqenninkutapis saqerparispa; chaypacha yachanqanku Noqa Señorninku Tata Dios kasqayta. 29Manaña ujtawampis israelita runasmanta uyayta pakaykukusajchu, imaraykuchus Espirituyta paykunaman kachamusaj, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\