EZEQUIEL 40

1Iskay chunka phishqayoj watasña waj nacionman presos apasqa kasqaykumanta chay wata qallariypi ñawpaj killamanta chunka p'unchaynimpi, Jerusalenta jap'isqankumantataj chunka tawayoj wataña kashajtin, chay kikin p'unchaypi Tata Diosqa makinwan llankhaykuwarqa. Chantá Jerusalenman pusawarqa. 2Diosqa mosqoypi jina Israelpa jallp'anman pusamuwarqa, uj jatun orqo patamantaj sayaykuchiwarqa. Chaymanta uray ladonejpi uj jatun llajtaman rijch'akoj karqa. 3Maymanchus Tata Dios pusawarqa, chaypi uj qharita rikorqani, broncemanta ruwasqaman rijch'akojta. Makimpi linomanta ruwasqa q'aytuta jap'isharqa, midinapaj uj varatawan; ajinata punkupi sayasharqa. 4Chay qharitaj parlamuwaspa, niwarqa: Runaj Churin, allinta qhawariy, ninrisniykiwan allinta uyariy. Tukuy yuyayniykita, imastachus nisqayki, chay tukuypi churay, imaraykuchus chay tukuy imasta noqa rikuchisunaypaj kayman pusamusqa karqanki. Chantá Israel ayllumanqa tukuy rikusqaykita willay, nispa niwarqa chay runaqa. 5Temploj jawanqa perqawan muyuykusqa karqa. Chay qhari jap'isharqa, chay varaqa kinsa metroyoj karqa, chaywantaj perqata miderqa. Phatunmanqa kinsa metrosniyoj karqa; sayayninmampis kinsa metrosniyojllataj. 6Chantá inti llojsimuynej punkuman rerqa, patillasninta llojsispataj, punku yaykunata kinsa metrosniyojta miderqa. 7Punku yaykunapi puraj ladopi cuartos karqanku, chaykunataj sayt'unman kinsa metrosniyoj karqanku, anchonmampis kikillantaj. Ujnin cuartomanta ujninmantaj iskay metros phishqa chunka centimetrosniyoj karqa. Chantá, patio ukhuman yaykuna chaypi uj punku karqa Diospa Templon qhawarisqa. Chay punku yaykunastaj sapa uj kinsa metrosniyoj karqanku. 8Ajinallataj ukhuman yaykuna punkoqa kinsa metrosniyoj karqa. 9Chay qhareqa midillarqataj Temploman yaykuna punkuta tawa metrosniyojta. Kallarqataj iskay sayantas, chaykunataj uj metro rakhunman karqa, chantaqa ukhu ladonmanta chay punku karqa. 10Inti llojsimuy lado punkupi, sapa ladoman kinsa cuartosniyoj karqa, chaykunataj chhikachajkama karqanku; sayantasnimpis kikillantaj karqanku. 11Chantá chay qhareqa midillarqataj yaykuna punkuta: Anchonman phishqa metrosniyoj karqa, sayt'unmantaj sojta metros phishqa chunka centimetrosniyoj karqa. 12Sapa uj cuartoj ñawpaqempi uj juch'uy perqa khuskan metroyoj sapa ladoman karqa. Chay cuartostaj sapa ujninku anchonman kinsa metrosniyoj karqa, sayt'unmampis jinallataj. 13Chantá yaykuna kaj punkuta tukuyninta miderqa, ujnin techomanta ujnin techokama; iskay chunka iskayniyoj metros phishqa chunka centimetrosniyoj karqa. 14Patiopi kaj sayantastapis midillarqataj tukuyninta kinsa chunka metrosniyojta, jinallataj punkupi muyuykusqa kajkunatapis. 15Sayt'unmantaj chay punkoqa jawamanta ukhunkama iskay chunka phishqayoj metros karqa. 16Chay cuartotaj k'ullku ventanasniyoj karqanku, jinallataj punkuspis karqanku yaykuna cheqamanta ukhunejman tukuy muyuynimpi. Corredores nisqa cheqaspis kikillantaj karqanku. Ventanasqa ukhunejpi, muyuynimpi ima kikillantaj karqa. Sapa sayantapitaj warawas karqa palma sach'aman rijch'akoj. 17Chaymanta chay runaqa jawa patioman pusawarqa. Chaypipis cuartos kallarqataj, tukuy ukhu pampantaj rumiswan losasqa karqa. Chay patioj muyuynimpi kinsa chunka cuartos karqa. 18Punkus ladospi churasqa rumi losasqaqa aswan uranejpi karqa, chayqa yaykuna chay punku uranejpi sinrulla churasqa karqa, chaytaj anchonman, sayt'unmampis chhikachajkamalla karqa. 19Chantá chay runaqa chayta midillarqataj anchonman ura punku chimpanmantapacha, ukhu patioj jawa punkunkama, chaytaj phishqa chunka metros midikorqa, inti llojsimuy ladoman, wichay ladomampis. 20Jawa patioj wichaynej punkumanta midillarqataj sayt'unman, jinallataj anchonmampis. 21Sapa ladopi kinsa cuartos karqa. Sayantasnin, chantá corredornimpis ñawpaj punkojta jinallataj karqa. Sayt'unman iskay chunka metrosniyoj karqa, anchonmantaj chunka iskayniyoj metros phishqa chunka centimetrosniyoj karqa. 22Ventanasnin, corredornimpis, palma sach'a warawasnimpis, inti llojsimuynejpi punkojta jinallataj midikorqa; chaymanqa qanchis patillasnejta wicharina karqa. Chaypa ñawpaqempitaj corredornin karqa. 23Ukhu patiopi uj punku karqa wichaynejman qhawarisqa, jinallataj inti llojsimuynejpipis. Uj punkumanta ujnin punkukama chay runaqa miderqa phishqa chunka metrosta. 24Chaymanta chay runaqa pusawarqa uranejman; chaypipis punku kallarqataj. Sayantasnin, corredoresnimpis chay ujkunajta jinallataj medidan karqa. 25Muyuynimpi ventanasnin karqa ujkuna jinallataj. Sayt'unman miderqa iskay chunka phishqayoj metros, anchonmantaj chunka iskayniyoj metros phishqa chunka centimetrosniyoj. 26Qanchis patillasta wicharina karqa, ñawpaqempitaj corredorniyoj karqa. Sayantasnimpitaj puraj uyampi palma sach'a warawasniyoj karqa. 27Ukhupi kaj patioqa uranejman punkuyojllataj karqa. Uray punkumanta ujnin punkukama phishqa chunka metrosta miderqa. 28Punkunta pusaykuwaspa, ukhu kaj patioman pusawarqa. Chantá chay uray kaj punkuta midejtin, chay ujkuna chhikallantaj karqa. 29Chay cuartospa sayantasnin, arcosnimpis karqanku chay ujkuna chhikachajllataj, ventanaswan muyurisqa karqa corredornimpiwan. Chaykunataj sayt'unman midikorqa iskay chunka phishqayoj metros, anchonmantaj chunka iskayniyoj metros phishqa chunka centimetrosniyoj. 31Corredornenqa jawa patioman qhawarisqa karqa, sayantasnimpis palma sach'a warawasniyoj karqa. Chay punkumantaj pusaj patillasta wicharina karqa. 32Chantá pusallawarqataj ukhupi kaj patioman, inti llojsimuynejpi kaj punkuman. Yaykuna punkuta miderqa, chaypis chay ujkuna jinallataj karqa. 33Cuartosninku, sayantasninku, corredoresninkupis chay ujkuna chhikachajllataj karqanku. Muyuynimpi ventanasniyoj, corredorniyoj ima karqa. Yaykuna chay punkutaj sayt'unman iskay chunka metrosniyoj karqa, anchonmantaj chunka iskayniyoj metros phishqa chunka centimetrosniyoj karqa. 34Corredornenqa jawa pationejman qhawarisqa karqa. Sayantasnintaj puraj uyampi palma sach'a warawasniyoj karqa. Chay punkumantaj pusaj patillasta wicharina karqa. 35Chaymanta chay runaqa wichaynejpi punkumanñataj pusawarqa. Chay yaykuna punkuta miderqa, chaytaj chay wakin punkus chhikallantaj karqa. 36Cuartosnin, sayantasnin, corredornin, ventanasnin ima muyuynimpi chay wakin punkus jinallataj karqanku. Chay yaykuna punkoqa sayt'unman iskay chunka phishqayoj metros karqa, anchonmantaj chunka iskayniyoj metros phishqa chunka centimetrosniyoj karqa. 37Corredorqa jawa patioman qhawarisqa karqa, sayantasnintaj puraj uyampi palma sach'a warawasniyoj karqanku. Chay punkumantaj pusaj patillasta wicharina karqa. 38Uj cuarto kallarqataj, punkuntaj sayantas qayllapi karqa. Chaypi uywasta wañuchispa mayllananku karqa Diosman jaywanankupaj. 39Punku yaykuna corredorpi tawa mesas karqanku. Sapa ladopi iskaykama churasqa karqanku. Chay mesas patapi uywata wañuchinanku karqa, q'olachinankupaj, juchasrayku jaywaspa, mana yuyasqallamanta jucharaykupis. 40Wichaynejpi corredor punku yaykuna jawapi, patillas qayllapi iskay mesas sapa ladopi karqanku. 41Puraj ladopi tawa mesas karqa. Tukuynimpi pusaj mesas karqanku, mayqen patapichus uywasta ñak'aj kanku, chaykuna. 42Q'olachispa Diosman jaywana uywasta wañuchinapaj karqa, chay tawa mesasqa rumimanta ruwasqa karqanku. Qanchis chunka phishqayoj centímetros sayt'unman karqa, anchonmantaj qanchis chunka phishqayoj centimetrosniyoj, sayayninmantaj phishqa chunka centimetrosniyoj karqa. Chay mesas pataman churananku karqa uywa ñak'ana imasta. 43Cuarto ukhu muyuynimpitaj puraj ganchos karqa sojta centimetrosniyoj. Chaykunapi uywasta ñak'ana imastaqa warkhunanku karqa, q'olachinapaj jaywana uywastataj mesas pataman churananku karqa. 44Ukhu patio punku jawapi iskay cuartos karqa. Ujqa wichay ladoman qhawarina punkunejpi karqa, chay cuartoj punkonqa uray lado qhawarisqa karqa. Uj cuartotaj inti llojsimuy punku ladopi karqa, chaytaj wichay lado qhawarisqa karqa. 45Jinapi chay runaqa niwarqa: Kay uray ladoman qhawarisqa cuartoqa Templota qhawaj sacerdotespata. 46Wichay ladoman punkuyoj cuartotaj altarta qhawaj sacerdotespata. Paykunalla Leví ayllumanta Sadocpa churisnin kanku, mayqenkunachus wajyasqa kanku Tata Diosta sirvinankupaj, chaykuna. 47Chay runaqa ukhu kaj patiota miderqa; sayt'unman phishqa chunka metrosniyoj karqa, anchonmantaj phishqa chunka metrosniyojllataj. Altarqa Temploj ñawpaqempi kasharqa. 48Chantá chay runaqa Temploj punkunman pusawaytawan, punkupi kaj sayantasta miderqa. Sapa ujtaj iskay metros phishqa chunka centimetrosniyoj rakhunman karqanku. Punkonqa anchonman qanchis metrosniyoj karqa, puraj lado perqantaj uj metro khuskanniyoj karqa. 49Punkonqa sayt'unman chunka metrosniyoj karqa, anchonmantaj sojta metrosniyoj karqa. Chay punkumanqa chunka patillasta wicharina karqa. Sapa sayanta qayllapi waj sayanta kallarqataj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\