EZEQUIEL 44

1Chay qhepata chay runaqa inti llojsimuy ladomanta Temploman yaykuna punkuman kutirichiwarqa. Chay punkutaj wisq'asqa karqa. 2Jinapi Tata Dios niwarqa: Kay punkoqa wisq'asqapuni kanqa. Mana kichakonqachu, nitaj runapis chaynintaqa yaykonqachu, imaraykuchus Israelpa Tata Diosnin chayninta yaykorqa. 3Jatun kamachejlla chayninta yaykumuyta atin, chaypi tiyarikuspa Tata Diospa ñawpaqempi t'antata mikhunampaj. Corredor punkunta yaykumonqa, chaynillantataj llojsenqa. 4Chaymanta runaqa wichaynej punkuman Temploj ñawpajninta pusawarqa. Chaypi rikorqani Tata Diospa jatun kaynimpa k'anchayninta Temploman junt'aykusqata, noqataj pampakama k'umuykorqani. 5Chantá Tata Diosqa niwarqa: Runaj Churin, allinta sonqoykipi unanchay, ñawisniykiwantaj allinta qhawariy, ninrisniykiwantaj allinta uyariy qanman parlasusqayta, Templomanta ima kamachisqastachus qosqayki, chaykunata. Allinta reparay pikunachus Temploman yaykuyta, llojsiytataj atinku, chaykunata. 6Chantá contrayta oqharikoj Israel aylluman niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Israel, tukuy millay imasta ruwanaykichejqa kaykamalla kachun. 7Qankunaqa Temployta ch'ichichankichej, sonqonkupi, aychankupipis mana circuncidasqa waj llajtayoj runasta wasiyman pusaykuspa paykuna chaypi kanankupaj, mikhunata jina wirasta, yawartawan jaywashawajtiykichej. Tukuy chay millay imasta ruwaspa, tratoyta p'akinkichej. 8Temploypi imachus ruwana kajtaqa mana qankunaqa junt'ankichejchu, astawampis waj llajtayoj runasta churarqankichej chay imasta ruwanankupaj. 9Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Mayqen waj llajtayoj runa sonqompi, aychampipis mana circuncidasqa kaspa, Temployman mana yaykonqachu, nillataj yaykonqankuchu, Israel ayllu ukhupi kashanku, chay waj llajtayoj runaspis. 10Israel ayllu Noqamanta karunchakuspa lantisninkuta yupaychajtinku, chay levitas juchallikojkunaqa juchasninkumanta paganqanku. 11Paykuna Temploypa punkunta qhawanankupaj churasqa kanqanku. Temploypi imachus ruwanasta ruwanqanku. Paykuna ninapi q'olachinapaj jaywana uywasta wañuchenqanku, jinataj runas jaywanasta apamonqanku, chaykunatapis. Paykunaqa runaspaj imastapis ruwanankupaj churasqa kanqanku. 12Chaywampis paykunaqa lantista yupaychaspa israelitasta juchaman urmachisqankurayku, Noqa juraspa nini juchankumanta paganankuta, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 13Manaña Noqaman qayllamuwanqankuchu sacerdote ruwanasta ruwanankupaj, nillataj Noqapaj t'aqasqa imasniymampis qayllanqankuchu; astawampis tukuy p'enqakuyninkuta millay ruwasqasninkumanta apanqanku. 14Paykunataqa Temploypi imaschus sapa kuti ruwana kanqa, chay imasta ruwanankupaj churasaj; Temploypi ruwana kanqa, chay tukuyta ruwanqanku. 15Sadocpa miraynin levitasmanta wakin sacerdotes Temploypi imachus ruwanasta junt'arqanku, maypachachus, Israel ayllu Noqamanta karunchakusharqanku chaypacha. Chayrayku paykunaqa ñawpaqeyman qayllamuspa, sirviwanqanku. Chantá ñawpaqeypipuni kanqanku wirata, yawartawan jaywanawankupaj, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 16Paykuna Temployman yaykumonqanku, mesaymantaj qayllamonqanku sirvinawankupaj, kamachisqasniytataj junt'anqanku. 17Ukhu patio punkusta yaykuytawan, linomanta kaj p'achasta churakonqanku. Paykunaqa ukhu patio punkuspi sirvishaspa, millmamanta ruwasqa p'achasta mana churakonqankuchu, nillataj Templo ukhupipis. 18Chantapis linomanta ruwasqa mayt'unawan umankuta mayt'ukonqanku, jinallataj linomanta ruwasqa calzoncillosta churakonqanku. Manallataj jump'ichej imastapis churakonqankuchu. 19Jawa patioj jawankama, maypichus runas kashanqanku, chayman llojsinankupajqa, ima p'achaswanchus Templopi sirvisharqanku, chay p'achasta orqhokonqanku. Chantá Temploj jallch'ana cuartosnimpi chay p'achata saqespa, waj p'achasta churakonqanku, Diospaj t'aqasqa, chay p'achaswan ama waj runas Diospaj t'aqasqallataj rikhurinankupaj. 20Uma chujchasninkuta mana q'alata t'ojlukonqankuchu nillataj chujchasninkutaqa anchatapis wiñachikonqankuchu, manachayrí patallamanta k'utukonqanku. 21Mana mayqen sacerdotepis, patio ukhuman yaykunan kashajtin, vinota ujyanqachu. 22Mana casarakonqankuchu qosanmanta t'aqasqa warmiwan, chayrí viuda warmiwampis. Manachayqa Israel ayllumanta kaj mana qharej chayasqan warmiwan, chayrí uj sacerdotej viudanwan casarakonqanku. 23Sacerdotesqa aylluyman reparayta yachachenqanku cheqan kajta mana cheqan kajmanta, jinallataj llimphupaj qhawasqa kajtapis mana llimphupaj qhawasqa kajmanta. 24Paykunataj quejasta juezkuna jina juzganqanku kamachisqasniyman jina. Kamachisqasniyman, leyesniyman jina jatuchaj fiestasniytapis ruwanqanku. Samarikuna p'unchayniykunatataj Noqapaj t'aqasqata waqaychanqanku. 25Wañusqa runasman mana qayllanqankuchu ama ch'ichichakunankupaj. Jinapis sichus maman kanman, chayrí tatan, chayrí churin, chayrí ususin, wawqen, chayrí mana qosayoj panan, chay jina kajtenqa, atin qayllaspa aysariyta. 26Jinata ruwaspaqa, llimphuchakunan tiyan, chaymantapis qanchis p'unchaytawanraj suyanqanku. 27Maypachachus ukhu patioman yaykuspa Templopi ruwananta junt'anampaj chay p'unchayqa, chay juchanmantaqa uywa wañuchisqata q'olachispa jaywanqa. Noqa Tukuyta Kamachej Tata Dios chayta kamachini. 28Paykunaj herencianku Noqamin kasaj. Mana ima jallp'ata jap'enqankuchu herenciapaj, imaraykuchus Noqamin herencianku kasaj. 29Juchamanta jaywasqasta, uywa wañuchisqa jaywasqata ima paykuna mikhonqanku. Israelitaspa tukuy ima Noqaman qowasqankoqa paykunajta kanqa. 30Tukuy ima ñawpaj poqoykuna mikhunas, chantá israelitas apamuspa jaywasqanku ima, chay tukoyqa sacerdotes mikhunankupaj kanqa. Jinallatataj, t'antata ruwaspaqa, aswan allin kajninta apamunkichej, ajinamanta wasisniykichejpi bendiciones mana tukukuyniyoj kanallampajpuni. 31Sacerdotesqa mana mikhonqankuchu payllamanta wañusqa uywaj aychanta, nitaj lijrayoj phawajkuna wañusqaspa aychankutapis, nillataj ima k'ita animalespa mithasqankutapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\