EZEQUIEL 46

1Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Ukhu patioj inti llojsimuynej kaj punkonqa sojtantin trabajana p'unchaykunapi wisq'asqa kanqa. Samarikuna p'unchaypitajrí kichakonqa, mosoj killa rikhuriy p'unchaypipis. 2Kamachejqa jawa patio punkumantapacha corredor punkuman yaykuspa, ujnin kaj punkoj sayantan chaynejpi sayaykonqa. Chaykamataj, sacerdotesqa uywa wañuchisqasta ninapi q'olachispa Tata Diosman jaywanqanku kamachejpa qosqan allinyakuy jaywanastapis. Kamachejtaj chay punkupi pampakama k'umuykuspa, Diosta yupaychanqa, chaymantataj llojsiponqa. Punkutaj mana wisq'akonqachu inti chinkaykunankama. 3Chay jinallatataj runaspis kikin punkoj ñawpaqempi Tata Diosta yupaychanqanku samarikuna p'unchaykunapi, chantá mosoj killa rikhuriypiwan. 4Samarikuna p'unchaypi Tata Diosman q'olachisqa kanampaj kamachejqa apamonqa sojta corderosta, uj carnerotawan mana iman imanasqata. 5Sapa carnerowan chunka kilos trigo jak'utawan qonqa, corderoswantaj munasqanman jina jak'uta qonqa. Sapa iskay chunka kilos jak'upajtaj kinsa litros khuskanniyoj aceiteta qonqa. 6Mosoj killa rikhuriy p'unchaypitaj, tropa wakamantaqa uj torillota qonqa, chaytaj mana iman imanasqa kanqa. Qollanqataj sojta corderosta, uj carnerotawan, mana imanku imanasqasta. 7Sapa torillowan jaywanqa iskay chunka kilos jak'utawan, kikillantataj carnerowampis. Corderoswantaj munasqanman jina jak'uta jaywanqa. Sapa iskay chunka kilos jak'upajtaj kinsa litros khuskanniyoj aceiteta qonqa. 8Kamachejqa corredor punkunejta yaykunan tiyan, chantá chaynillantataj llojsipunan tiyan. 9Maypachachus Israelmanta runas fiestapi Tata Diospa ñawpaqenman yaykonqanku chaypachaqa, wichaynej punkunta yaykonqanku, uraynej punkuntataj llojsenqanku. Uraynej punkumanta yaykojqa wichaynej punkunta llojsenqa. Mana pipis yaykumusqan punkunejllatataj llojsenqachu, manachayqa chimpampi kaj punkunejta llojsenqa. 10Kamachejqa runaswan khuska yaykonqa, paykunawan khuskallataj llojsenqa. 11Tukuy fiestaspi, jinallataj jatun tantakuykunapi ofrendas qosqa kanqa. Sapa torillowan iskay chunka kilos jak'utawan qonqanku, kikillantataj sapa carnerowan. Corderoswantaj munasqankuman jina jak'uta qonqanku. Sapa iskay chunka kilos jak'upajtaj kinsa litros khuskanniyoj aceiteta qonqanku. 12Maypachachus kamachejqa payllamanta uywa wañuchisqa q'olachinata, chayrí allinyakuy ofrendasta Tata Diosman qoyta munanqa chaypachaqa, inti llojsimuynejpi kaj punku paypaj kicharisqa kanqa. Yaykuspataj, samarikuna p'unchaypi jina jaywanqa, chantá llojsipojtintaj, punkutaqa wisq'aykaponqanku. 13Sapa p'unchay tutamanta Tata Diosman uj watayoj cordero jaywasqa kanqa ninapi q'olachisqa, chaytaj mana iman imanasqa kanqa. 14Ajinallatataj sapa paqarin Tata Diosman uj ofrenda qosqa kanqa, qanchis kilos granos, uj litro aceitewan, jak'u pataman jich'asqa kanampaj. Chay jaywanaqa wiñaypaj kallanqapuni. 15Cordero, grano ofrendas ima sapa paqarimpuni ninapi q'olachispa jaywasqa kanqa. 16Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Sichus uj kamachej jallp'anmanta wakinta wawasninman qonqa chayqa, paykunajtapuni kanqa wiñaypaj. 17Astawampis, sichus uj kamachej herencianmanta jallp'ata qonqa ujnin wata runanman chayqa, chay wata runajta kanqa kacharipuna watakamalla. Chaymantaqa kamachejpata watejmanta kanqa; paypa wawasnimpa herencianku kanqa. 18Kamachejqa mana atiyniyojchu israelita masisninmanta jallp'ankuta qhechuranampaj. Paypata kajllamanta wawasninman herenciata qonqa. Ajinamanta mana pipis aylluymantaqa mana jallp'ayojqa kanqachu. 19Chantá chay runaqa punkuman yaykuna ñannejta pusawarqa sacerdotespaj t'aqasqa kaj cuartosman, mayqenkunachus wichaynejman qhawarisqa karqanku, chaykunaman. Rikorqanitaj uj cheqata inti yaykuy ladopi, chayta rikuchiwaspataj, chay runa niwarqa: 20Kaynejpi sacerdotesqa wayk'onqanku jucharayku jaywasqa uywaspa aychanta, jinataj ofrenda qosqa granostapis chayachenqanku, ama jawa patioman chay imasta orqhonankupaj, ajinamanta israelitas Diospaj t'aqasqa kanankupaj, nispa. 21Chantá chaymanta jawa patioman orqhowarqa, chaypitaj tawantin patioj esquinasninman pusawarqa. Sapa esquinapitaj uj juch'uy patio karqa. 22Chay patioj sapa esquinampi kaj juch'uy patiostaj wisq'asqa karqanku, sapa ujtaj sayt'unman iskay chunka metrosniyoj karqa, anchonmantaj chunka phishqayoj metrosniyoj; ajina tawantin chhikachajkama karqanku. 23Uj perqawan muyuykusqa karqanku, chay kantusnimpitaj q'onchaswan muyuykusqa karqanku. 24Chay runataj niwarqa: Kaynejpipis chay q'onchas kanku, maypichus Templopi sirvejkunaqa, israelitas jaywanasta jaywanapaj apamunku, chay uywaspa aychasninkuta t'impuchenqanku, chay, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\