EZEQUIEL 47

1Chay runaqa Temploman yaykuna punkuman kutiykuchiwarqa. Chaypi rikorqani punku uramanta yakusta llojsishajta. Inti llojsimuynejmantaj yakoqa risharqa, Temploj paña ladonnejta, altarpa uray ladontataj. 2Chantaqa Templomanta jawaman orqhowaspa, wichay lado punku kaj ñanninta pusawarqa. Muyurichiwarqataj jawa ñannejta, inti llojsimuynejpi punkukama. Chaypi rikorqani punkoj paña ladonnejmanta yakusta llojsimushajta. 3Chay runaqa inti llojsimuy ladoman llojserqa, midinampaj uj q'aytuta oqharikuspa. Chantaqa phishqa pachaj metrosta midiytawan, yakuta chimpachiwarqa, chay yakutaj chaki talonniykamalla chayarqa. 4Chaymanta uj phishqa pachaj metrostawan midiytawan, yakuta chimpachillawarqataj; chay kutipeqa moqosniykama yakoqa chayawarqa. Phishqa pachaj metrostawan miderqa. Chantá ujtawan yakuta chimpachillawarqataj. Chay kutipi yakoqa chakaykama chayawarqa. 5Uj phishqa pachajtawan miderqa, chay kutipitaj uj jatun mayuña karqa, manaña chimpanapaj jinachu. Ukhu yakuyoj mayumanña tukupusqa, mana chimpay atina; wayt'aspalla chimpana jina karqa. 6Chaypacha niwarqa: Runaj Churin, chayta rikunkichu? nispa. Chaymanta mayu kantunta kutirichiwarqa. 7Kutishaspataj, mayoj puraj kantumpi ashkha sach'asta rikorqani. 8Chaypacha niwarqa: Kay yakusqa llojsishan, chantataj inti llojsimuynej cheqaman, Arabá nisqaman urayk'onqa, Wañusqa Qochamantaj yaykonqa. Chayman chayajtintaj, yakoqa misk'iyanqa. 9Mayllamampis kay iskay mayus yaykojtinku, tukuy laya animales chay yakuspi kawsanqanku. Ashkha challwaspis kallanqankutaj. Mayllamampis kay yakus chayaspaqa, millu yakusta misk'iman tukuchenqa; mayllamampis kay yaku chayanqa, chaypi tukuypaj kawsay kanqa. 10En-gadi nisqamantapacha, En-eglaim nisqakama challwa jap'ejkuna kanqanku, chaynejpitaj challwa jap'ina ch'ipasninkuta mast'aspa ch'akichenqanku. Chaynejpi may ashkha, tukuy laya challwas kanqanku, Jatun Qochapi kanku, chay kikin challwas. 11Qhochi pampasninku juch'uy qochasninkurí mana jampisqachu kanqanku, manachayqa k'ara yakuslla kanqa, kachita orqhonallapaj. 12Frutasta poqoj tukuy laya sach'as chay mayuspa puraj ladosninkupi wiñanqanku. Chay sach'aspa laqhesninku mana urmanqankuchu, poqoyninkutaj mana jayk'ajpis tukukonqachu. Sapa killa poqonqanku, imaraykuchus Diosta yupaychana wasimanta llojsej yakuwan qarpasqa kanku. Poqoyninkoqa mikhunapaj allin kanqa, laqhesnintaj jampipaj allin kanqa. 13Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Israelpa chunka iskayniyoj ayllusninman herenciankupaj jallp'aqa t'aqasqa kanqa, lindesnintaj kay jina kanqa: Josemanqa iskay t'aqa jallp'as qosqa kanqa. 14Noqa jurarqani kay jallp'ata ñawpa tatasniykichejman qonayta. Chayrayku kay jallp'ataqa sapa ujman herenciankupaj uj rejllata rak'irapuy. Kay jallp'aqa herenciaykichej kanqa. 15Wichay ladoman kay jallp'aj lindesnenqa kay jina kanqa: Jatun Qochamanta qallarispa, Hetlón llajtamanta Zedad llajtaman rej ñankama rin Berotaninta, Sibrainninta ima; chay llajtas kanku Hamat nisqa jallp'a Damascowan tinkuypi. Chaymanta rillampuni Hazar-aticón nisqanejta, chaytaj Haurán nisqa lindewan tinkun. 17Wichaynejmantaj Jatun Qochamanta qallarispa, Hazar-enán nisqakama kanqa. Damasco nisqa jallp'aqa Hamat nisqa jallp'awan wichay ladopi qhepanqa. 18Inti llojsimuy ladopi kaj lindesqa kay jina kanqa: Haurán nisqa jallp'aj, Damasco jallp'aj chawpinta llojsenqa. Galaad jallp'ata, Israel jallp'atawan Jordán Mayu t'aqanqa, inti llojsimuy ladopi kaj Wañusqa Qochakama. 19Uray lado lindeqa qallarikonqa Tamar nisqamanta, Meriba Cades nisqa yakuskama. Cadesmantapachataj wayq'onnejta, Jatun Qochakama renqa. 20Inti yaykuy ladopi Jatun Qochaqa linden kanqa, Hamatman yaykuna chimpankama. 21Chaymin chay jallp'aqa, mayqenchus Israel ayllu ukhupi rak'irasqa kanqa, chayqa. 22Chay jallp'ata herenciata jap'inaykichejpajqa suertesta choqankichej, jinallataj qankunawan khuska tiyakunku, chay waj llajtasniyojkunapajpis, qankuna ukhupi wawasniyoj kanku, chaykunapaj ima. Paykunata Israelpa wawasninkupis kankuman jinata rejsikapunkichej. Qankunawan khuska suerteta herenciankupaj Israelpa ayllusninwan khuska paykunapis herenciankupaj jap'enqanku. 23Mayqen ayllupichá waj llajtayojkuna tiyakonqanku, chaypi jallp'ata herenciankupaj qonkichej, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\