EZEQUIEL 48

1Aylluspa sutisninku kaykuna kanku: Wichay kantumantapacha qallarispa, Hetlonninta, Hamatninta, Hazar-enanninta yaykuna kashan chayninta, Damascomanta, Hamatmantawan uray ladonejpi Dan ayllojta herencian kanqa, inti llojsimuy ladomantapacha inti yaykuy ladokama. 2Danpa ladompi, inti llojsimuy ladomantapacha Jatun Qocha ladokama Aserpa herencian kanqa. 3Aserpa jallp'ampa ladompitaj, inti llojsimuy ladomantapacha Jatun Qochakama Neftalijpa herencian kanqa. 4Neftalijpa jallp'ampa ladompi, inti llojsimuy ladomantapacha Jatun Qocha ladokama Manasespa herencian kanqa. 5Manasespa jallp'ampa ladompitaj inti llojsimuy ladomantapacha Jatun Qocha ladokama, Efraínpa herencian kanqa. 6Efraínpa jallp'ampa ladompitaj, inti llojsimuymantapacha Jatun Qochakama Rubenpa herencian kanqa. 7Rubenpa jallp'ampa ladompitaj, inti llojsimuy ladomantapacha Jatun Qocha ladokama Judajpa herencian kanqa. 8Judajpa jallp'ampa ladompitaj, inti llojsimuy ladomantapacha Jatun Qocha ladokama jallp'ata puchuchinkichej. Chayqa anchonman kanqa iskay legua iskay kilometrosniyoj, sayt'unmampis kikillantaj kanqa. Chay jallp'aqa ujkuna jinallataj midisqa kanqa, inti llojsimuy ladomantapacha Jatun Qocha ladokama. Chay jallp'a chawpipeqa Templo kanqa. 9Tata Diospaj t'aqankichej, chay jallp'aqa iskay legua iskay kilometrosniyoj sayt'unman kanqa. Anchonmantaj iskay legua kanqa. 10Chay jallp'a chawpipeqa sacerdotesllapaj t'aqasqa jallp'a kanqa. Chaytaj wichay ladomanta uraynejman midikonqa iskay legua iskay kilometrosniyoj. Inti llojsimuy ladomanta inti yaykuy ladomantaj uj leguayoj kanqa. Chay chawpipitaj Tata Diospa Templon kanqa. 11Chay tukuy jallp'aqa Sadocpa mirayninmanta kaj sacerdotespaj t'aqasqa kanqa. Paykunaqa kamachisqasniyta kasorqanku, manataj ñanniymantaqa pantarqankuchu Israelpa wawasnin pantajtinku, levitas jinaqa. 12Chayrayku chay sacerdotesqa Tata Diospaj t'aqasqa jallp'api jallp'ayoj kanqanku levitaspa jallp'ankoj ladompi. 13Levitaspa jallp'ankupis sacerdotespa jallp'ankoj ladompi kanqa. Chay jallp'ataj chunka iskayniyoj leguas iskay kilometrosniyoj sayt'unman kanqa, anchonmantaj uj legua. Tata Diospaj t'aqasqa kaj jallp'aqa tukuynimpi iskay legua iskay kilometrosniyoj kanqa, anchonmantaj iskay legua. 14Chay jallp'aqa tukuynejmanta aswan sumajnin kaj kanqa. Manapuni uj chhikallantapis vendeyta atenqankuchu, chayrí chhalayta, nitaj waj runaman pasachiytapis, imaraykuchus chay jallp'aqa Tata Diospaj t'aqasqamin. 15Puchoj jallp'aqa iskay legua iskay kilometrosniyoj sayt'unman kanqa, anchonmantaj khuskan leguallataj kanqa; chayqa Tata Diospaj mana t'aqasqa jallp'achu. Chaypi runaqa kawsakuyta atillan, uywasta michiytapis. Chay jallp'a chawpinnejpitaj uj llajta ruwasqa kanqa. 16Chay llajtaj medidasnenqa kay jina kanqa: Wichay ladoman iskay waranqa iskay pachaj phishqa chunkayoj metrosniyoj kanqa. Uray ladoman kanqa iskay waranqa iskay pachaj phishqa chunkayoj metrosniyoj; inti llojsimuy ladoman iskay waranqa iskay pachaj phishqa chunkayoj metrosniyoj kanqa, inti yaykuy ladomantaj iskay waranqa iskay pachaj phishqa chunkayoj metrosniyoj kanqa. 17Llajtaj muyuynimpi jallp'asqa uywasta michinapaj kanqa. Chay jallp'astaj pachaj iskay chunka phishqayoj metrosniyoj wichay ladoman kanqa, uray ladomantaj pachaj iskay chunka phishqayoj metrosniyoj kanqa. Inti llojsimuy ladoman pachaj iskay chunka phishqayoj metrosniyoj kanqa, inti yaykuy ladomantaj pachaj iskay chunka phishqayoj metrosniyoj kanqa. 18Tata Diospaj t'aqasqa kashan, chay jallp'aj ladompi puchoj jallp'astaj inti llojsimuy ladoman sayt'unman uj leguayoj midisqa kanqa. Inti yaykuy ladomantaj uj leguallataj kanqa. Chay jallp'aqa llank'anapaj kanqa, poqoynintaj llajtapi ruwajkuna mikhunankupaj kanqa. 19Llajtapi trabajajkunaqa Israelpa tukuynin ayllusninmanta kanqanku; paykunamin chay jallp'ata llank'anqanku. 20Tukuynin chay jallp'a, Templopaj t'aqasqa jallp'awan, llajtapaj t'aqasqa jallp'awanqa tawantin ladosnin iskay legua iskay kilometrosniyoj kanqa. 21Tata Diospaj t'aqasqa jallp'amanta, runaspaj t'aqasqa jallp'amantawan puraj ladoman puchoj jallp'aqa kamachejpaj kanqa. Chaytaj iskay legua iskay kilometrosniyoj anchonman kanqa inti llojsimuynej lindenkama. Inti yaykuynejmantaj iskay legua iskay kilometrosniyoj Jatun Qochakama kanqa. Chaykunaj ñawpaqempi kamachejpa herencia jallp'an kanqa. Chawpipitajrí Tata Diospaj t'aqasqa jallp'aqa Templopaj kanqa. 22Chay jinamanta rejsisqa kanqa levitaspa, chantá runaspa jallp'ankumantapacha; kamachejpa herencia jallp'an kanqa. Chaytaj Judajpa jallp'anwan, Benjaminpa jallp'anwan tinkuypi kanqa. 23Ujkuna aylluspa herencia jallp'ankoqa kay jina kanqa: Inti llojsimuy ladomanta Jatun Qocha ladokama Benjaminpa jallp'an kanqa. 24Paypa jallp'anman tinkusqataj Simeonpata kanqa, inti llojsimuynejmantapacha Jatun Qocha ladokama. 25Paypa jallp'anman tinkusqataj Isacarpata kanqa, inti llojsimuynejmantapacha Jatun Qocha ladokama. 26Isacarpa jallp'anman tinkusqataj, inti llojsimuynejmantapacha Jatun Qocha ladokama Zabulonpata kanqa. 27Zabulonpa jallp'anman tinkusqataj Gadpa jallp'an kanqa, inti llojsimuy ladomantapacha Jatun Qochakama. 28Gadpa jallp'anwan tinkuymantataj uray ladoman lindenqa renqa Tamar nisqamantapacha, Meriba-cades nisqapi kaj yakunejta, chantá Egipto mayunejta Jatun Qochakama. 29Chay jallp'ataqa Israelpa ayllusninkuman herencia jallp'ankupaj rak'irankichej; imaynatachus nini, chayman jina paykuna jallp'ata jap'enqanku. Noqa Tukuyta Kamachej Tata Dios chaytaqa nini. 30Llajtaj punkusnenqa kaykuna kanku: Wichay ladoman perqaqa iskay waranqa iskay pachaj phishqa chunkayoj metrosniyoj kanqa. 31Llajtaj punkusnintaj Israelpa ayllusnimpa sutisninkuwan sutichasqa kanqanku. Wichay ladoman kinsa punkus kanqanku: Uj punkoqa Rubenpa punkun, ujtaj Judajta punkun, ujtaj Levijpa punkun. 32Inti llojsimuy lado perqaqa iskay waranqa iskay pachaj phishqa chunka metrosniyoj kanqa, kinsa punkusniyojtaj, chaytaj kaykuna kanqanku: Uj punkoqa Josejpa punkun, iskay kaj punkutaj Benjaminpa punkun, kinsa kajtaj Danpa punkun. 33Uray lado perqaqa iskay waranqa iskay pachaj, phishqa chunkayoj metrosniyoj kanqa. Kinsa punkusnintaj kaykuna kanku: Uj punkoqa Simeonpa punkun, ujtaj Isacarpa punkun, ujtaj Zabulonpa punkun. 34Inti yaykuy lado perqaqa iskay waranqa iskay pachaj phishqa chunkayoj metrosniyoj kanqa. Kinsa punkusnenqa kaykuna kanqa: Uj punkoqa Gadpa punkun, ujtaj Aserpa punkun, ujtaj Neftalijpa punkun. 35Llajta perqajpa tukuy muyuynin midikonqa, jisq'on waranqa metros. Chay llajtaj sutenqa chay p'unchaymantapacha sutichasqa kanqa: Tata Dios Kaypi Kashan, nisqa sutiwan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\