ESDRAS 2

1Kaykuna kanku preso apasqa kajkunamanta kutimpojkuna. Paykunaqa jatun kamachej Nabucodonosorpa kamachisqanman jina Judá jallp'amanta Babiloniaman preso apasqa kasqanku. Paykunamanta wakinkuna Jerusalenman, Judá suyuman kutimporqanku, sapa ujninkutaj llajtankuman yaykuporqanku. 2Paykunata pusarejkuna kaykuna karqanku: Zorobabel Israel ayllumanta qharikunaqa kay jina yupasqa karqanku: 3Parospa ayllunmanta: Iskay waranqa pachaj qanchis chunka iskayniyoj. 4Sefatiaspa ayllunmanta: Kinsa pachaj qanchis chunka iskayniyoj. 5Araj ayllunmanta: Qanchis pachaj qanchis chunka phishqayoj. 6Pahat-moabpa ayllunmanta: Iskay waranqa pusaj pachaj chunka iskayniyoj. Chaykunaqa Josuejpa ayllunmanta, Joabpa ayllunmantawan karqanku. 7Elampa ayllunmanta: Waranqa iskay pachaj phishqa chunka tawayoj. 8Zatujpa ayllunmanta: Jisq'on pachaj tawa chunka phishqayoj. 9Zacaipa ayllunmanta: Qanchis pachaj sojta chunkayoj. 10Binuypa ayllunmanta: Sojta pachaj tawa chunka iskayniyoj. 11Bebaijpa ayllunmanta: Sojta pachaj iskay chunka kinsayoj. 12Azgadpa ayllunmanta: Waranqa iskay pachaj iskay chunka iskayniyoj. 13Adonicampa ayllunmanta: Sojta pachaj sojta chunka sojtayoj. 14Bigvaipa ayllunmanta: Iskay waranqa phishqa chunka sojtayoj. 15Adinmpa ayllunmanta: Tawa pachaj phishqa chunka tawayoj. 16Ezequías nisqa Aterpa ayllunmanta: Jisq'on chunka pusajniyoj. 17Bezaipa ayllunmanta: Kinsa pachaj iskay chunka kinsayoj. 18Jorajpa ayllunmanta: Pachaj chunka iskayniyoj. 19Hasumpa ayllunmanta: Iskay pachaj iskay chunka kinsayoj. 20Gibarpa ayllunmanta: Jisq'on chunka phishqayoj. 21Belén llajtayojkunamanta: Pachaj iskay chunka kinsayoj. 22Netofa llajtayojkunamanta: Phishqa chunka sojtayoj. 23Anatot llajtayojkunamanta: Pachaj iskay chunka pusajniyoj. 24Azmavet llajtayojkunamanta: Tawa chunka iskayniyoj. 25Quiriat-jearim, Cafira, Beerot llajtayojkunamanta: Qanchis pachaj tawa chunka kinsayoj. 26Ramá, Geba llajtayojkunamanta: Sojta pachaj iskay chunka ujniyoj. 27Micmas llajtayojkunamanta: Pachaj iskay chunka iskayniyoj. 28Betel llajtayojkunamanta, Hai llajtayojkunamantawan: Iskay pachaj iskay chunka kinsayoj. 29Nebo llajtayojkunamanta: Phishqa chunka iskayniyoj. 30Magbis llajtayojkunamanta: Pachaj phishqa chunka sojtayoj. 31Ujnin kaj Elam llajtayojkunamanta: Waranqa iskay pachaj phishqa chunka tawayoj. 32Harim llajtayojkunamanta: Kinsa pachaj iskay chunkayoj. 33Lod, Hadid, Ono ima llajtayojkunamanta: Qanchis pachaj iskay chunka phishqayoj. 34Jericó llajtayojkunamanta: Kinsa pachaj tawa chunka phishqayoj. 35Senaá llajtayojkunamanta: Kinsa waranqa sojta pachaj kinsa chunkayoj. 36Jedaiaspa ayllunmanta sacerdotekunamanta: Jisq'on pachaj qanchis chunka kinsayoj. Paykunaqa Josuejpa ayllunmanta karqanku. 37Imerpa ayllunmanta: Waranqa phishqa chunka iskayniyoj. 38Pasurpa ayllunmanta: Waranqa iskay pachaj tawa chunka qanchisniyoj. 39Harimpa ayllunmanta: Waranqa chunka qanchisniyoj. 40Josuejpa ayllun, chantá, Cadmielpa ayllun levitakunamanta: Qanchis chunka tawayoj. Paykunaqa Hodaviaspa ayllunmanta karqanku. 41Takejkunamanta: Pachaj iskay chunka pusajniyoj. Paykunaqa Asafpa ayllunmanta karqanku. 42Punkuta qhawajkunamanta: Pachaj kinsa chunka jisq'onniyoj. Paykunaqa Salunmpa ayllunmanta, Aterpa ayllunmanta, Talmompa ayllunmanta, Acubpa ayllunmanta, Hatitaj ayllunmanta, Sobaipa ayllunmantawan karqanku. 43Templopi sirvejkunaqa karqanku: Zihajpa ayllunmanta, Hasufajpa ayllunmanta, Tobaotpa ayllunmanta, 44Querospa ayllunmanta, Siahajpa ayllunmanta, Padonpa ayllunmanta, 45Lebanajpa ayllunmanta, Hagabaj ayllunmanta, Acubpa ayllunmanta, 46Hagabpa ayllunmanta, Salmaipa ayllunmanta, Hananpa ayllunmanta, 47Gidelpa ayllunmanta, Gaharpa ayllunmanta, Reaiajpa ayllunmanta, 48Rezinpa ayllunmanta, Necodaj ayllunmanta, Gazampa ayllunmanta, 49Uzaj ayllunmanta, Paseahpa ayllunmanta, Besaipa ayllunmanta, 50Asenaj ayllunmanta, Meunimpa ayllunmanta, Nefusimpa ayllunmanta, 51Bacbucpa ayllunmanta, Hacufajpa ayllunmanta, Harhurpa ayllunmanta, 52Bazlutpa ayllunmanta, Mehidaj ayllunmanta, Harsaj ayllunmanta, 53Barcospa ayllunmanta, Sísaraj ayllunmanta, Temajpa ayllunmanta, 54Nezíaj ayllunmanta, Hatifaj ayllunmanta ima. 55Salomonpa kamachinkuna wawankunamanta kaykuna karqanku: Sotaipa ayllunmanta, Soferetpa ayllunmanta, Perudajpa ayllunmanta, 56Jaalaj ayllunmanta, Darconpa ayllunmanta, Gidelpa ayllunmanta, 57Sefatiaspa ayllunmanta, Hatilpa ayllunmanta, Poqueret-hazebaimpa ayllunmanta, Amonpa ayllunmanta ima. 58Templopi sirvejkuna, chantá, Salomompa kamachinkunaj wawankupiwan imaqa, tukuynimpi kinsa pachaj jisq'on chunka iskayniyoj karqanku. 59Tel-melamanta, Tel-harsamanta, Querubmanta, Adonmanta, Imermantawan llojsimojkunaqa mana sut'inchayta aterqankuchu ñawpa tatankoqa israelitakunachus karqanku, manachus chayta. Paykunataj kaykuna karqanku: 60Delaiajpa ayllunmanta, Tobiaspa ayllunmanta, Necodaj ayllunmantataj sojta pachaj phishqa chunka iskayniyoj. 61Habaiajpa ayllunmanta, Cospa ayllunmanta, Barzilaipa ayllunmantawan kajkunaqa sacerdotekunamanta karqanku. Barzilai aylloj ñawpa tatanqa, Galaad llajtayoj Barzilaipa ususinwan casarakorqa, chayrayku chay sutiyoj karqa. 62Chaykunataj ñawpa tatankoj sutinkuta mask'arqanku, maypichus sutikuna qhelqakoj, chay qhelqapi, manataj tarerqankuchu. Chayrayku manaña sacerdotekunapaj qhawasqachu karqanku. 63Chantapis, kamachejqa nerqa manaña mikhunankuta Diospaj t'aqasqa mikhuymantaqa, uj sacerdote Urimnejta, chantá Tumimnejta Diosta tapurispa yachanankama. 64Chay tukuy runakunaqa tawa chunka iskayniyoj waranqa kinsa pachaj sojta chunkayoj karqanku. 65Wata runakunapis mana paykunawan yupasqachu karqanku. Chay wata runakunataj karqanku, qanchis waranqa kinsa pachaj kinsa chunka qanchisniyoj. Kallarqankutaj takejkuna qharikunamanta, warmikunamanta, iskay pachaj. 66Kapullarqataj qanchis pachaj kinsa chunka sojtayoj caballokuna, iskay pachaj tawa chunka phishqayoj mulakuna, 67tawa pachaj kinsa chunka phishqayoj camellokuna, sojta waranqa qanchis pachaj iskay chunkayoj burrokuna ima. 68Wakin ayllumanta kurajkunaqa Jerusalenpi kaj Tata Diospa Templonman chayaytawan, tukoy sonqo qorqanku Diospa Templon watejmanta ruwakunampaj maypichus karqa, chaypi. 69Chaypajtaj atisqankuman jina qorqanku tawa pachaj pusaj chunka pusajniyoj kilo qorita, iskay waranqa qanchis pachaj phishqa chunkayoj kilo qolqeta, pachaj sacerdote p'achakunatawan. 70Chantá sacerdotekuna, levitakuna, wakin kutimojkuna ima Jerusalenpi tiyakorqanku. Takejkunataj, punkuta qhawajkuna, Templopi sirvejkuna, wakin israelitakuna ima llajtankupi tiyakaporqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\