ESDRAS 3

1Qanchis kaj killapi israelitakunaqa sapa ujpis llajtankupi tiyakushaspaña, Jerusalenpi tukuy uj runa jinalla tantakorqanku. 2Chaypacha Josadacpa wawan Jesué, chantá sacerdote masinkuna, jinallataj Salatielpa wawan Zorobabel, chantá ayllu masinkuna ima Israelpa Diosnimpa altarninta ruwarqanku, chay patapi uywasta ñak'aspa ruphachinankupaj, Diospa kamachin Moisespa leynimpi qhelqasqa kasqanman jina. 3Chay llajtapi tiyakoj runakunata manchachikushaspapis, altartaqa ruwarqanku, maypichus ñawpajta ruwasqa karqa, chayllapitaj. Chay patapitaj Tata Diosman uywakunata tarden, paqarin ruphacherqanku. 4Chantá Ch'ujlla ruway fiestatapis ruwallarqankutaj qhelqasqaman jina. Sapa p'unchaytaj uywata ñak'aspa ruphacherqanku yachasqa kasqanman jina, sapa p'unchaypaj kamachisqa kasqanman jina. 5Jinallataj jaywarqanku sapa p'unchay ruphachina kajta, jinataj mosoj killapi ruphachina kajta, ajinallataj Tata Diospa jatun fiestankunapi ruphachina kajtapis . Chantá munasqankuman jina ofrendankuta qoj kanku, chaykunatawan. 6Manaraj Tata Diospa Templonta watejmanta ruwayta qallarerqankuchu. Chaywampis qanchis kaj killa qallariymanta pacha Tata Diosman jaywana kajta ruphachiyta qallarerqankuña. 7Chantá qolqeta qorqanku wasita ruwanapaj rumi ch'eqojkunaman, carpinterokunaman ima. Jinallataj Tiromanta, Sidonmanta kajkunamampis mikhunata, ujyanata, aceitetawan apacherqanku; cedro k'aspita Jatun qochanejta Libanomanta Jopekama apamunankupaj. Persiamanta jatun kamachej Ciroj kamachisqanman jina. 8Wata iskay killanman Jerusalenman Diospa Templonman chayamusqankumanta, Salatielpa wawan Zorobabel, Josadacpa wawan Josuetaj, sacerdote masinkunawan, levitakunawan ima, chantá pikunachus preso apasqa kasqankumanta kutimporqanku Jerusalenman. Chay tukuyninku Diospa Templonta watej ruwayta qallarerqanku. Templota ruwachinapajqa ajllarqanku, iskay chunka watayojmanta pataman levitakunata. 9Jesué, wawankunawan, wawqenkunawantaj, chantá Judá ayllumanta Cadmiel, wawankunawan, Henadadpa wawankunawan, levita masinkunawan ima ajllasqa karqanku. Paykunaqa Diospa Templonta ruwajkunata qhawaspa ruwachinankupaj churasqa karqanku. 10Maypachachus albañiles Tata Diospa Templonta ruwayta qallarerqanku chaypacha, sacerdotekuna sayarikorqanku sacerdote p'achaswan p'achallisqas, pututusniyojtaj. Asafpa wawankuna levitakunataj platillosniyoj karqanku, Tata Diosta yupaychanankupaj, Israelpa ñawpa jatun kamachejnin Davidpa yachachisqanman jina . 11Ujkuna yupaychaspa takerqanku, wajkunataj Tata Diosman pachis nispa, nerqanku: “Payqa may k'achapuni, Israeltaqa wiñaypaj munakun,” nispa . Chantá tukuy runakunaqa kusiywan qhaparispa, Tata Diosta yupaycharqanku, Paypa Templonta watejmanta ruwayta qallarishajta rikusqankurayku. 12Ashkha sacerdotekuna, levitakuna, chantá kuraj tatakuna ima, ñawpa Templota rejsisqanku. Chayrayku jatunmanta qhaparispa waqarqanku, Tata Diospa Templon watejmanta ruwakushajta rikuspa. Wakintaj kusiywan qhaparisharqanku. 13Mana pipis yachayta aterqachu, kusiywanchus, chayrí llakiywanchus qhaparishasqankuta, imaraykuchus karumantapacha chay ch'ajwaqa uyarikorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\