ESDRAS 4

1Judá aylluta, Benjamín ayllutawan chejnejkunaqa yacharqanku, preso apasqa kajkunamanta kutimojkuna Israelpa Tata Diosninpa Templonta watejmanta ruwashasqankuta. 2Chayrayku rerqanku parlaj Zorobabelwan, Josuewan, ayllukunajpa kurajninkuwan ima, nerqankutaj: -- Noqayku kay Templota ruwaysisqayku. Noqaykupis qankuna jina Diosniykichejta yupaypachallaykutaj. Esar-hadón, Asiriapi jatun kamachej kashajtin, kayman apamuwarqayku; chay tiempomantapacha Diosman uywasta ñak'aspa jaywashayku, nispa. 3Chantá Zorobabel, Josué, wakin Israel aylluspa kurajninku ima kuticherqanku: -- Mana qankunawanqa Diosniykoj Templonta ruwaykumanchu. Noqallayku ruwanayku tiyan Israelpa Tata Diosnimpa Templontaqa, Persiamanta jatun kamachej Ciro kamachiwasqaykuman jina, nispa. 4Chaymantá chaypi tiyakoj runakunaqa Judiokunata iskayrayacherqanku, manchacherqankutaj, Templota ama ruwanankupaj. 5Aswampis jatun kamachejpa wakin kurajkunaman qolqeta lluk'iykorqanku. Chaykunataj Templo ruwakunanta jark'arqanku, Persiapi jatun kamachej Ciro kamachisharqa, chay tukuy tiempopi, jatun kamachej Darío, Persiapi kamachej yaykunankama. 6Asuero kamachiyta qallarishajtintaj, chay chejnejkunaqa Judapi tiyakojkunaj contrankuta, chantá, Jerusalenmpi tiyakojkunaj contrankuta uj cartata qhelqaspa ch'ataykorqanku. 7Persiapi Artajerjes jatun kamachej kashajtin, Bislam, Mitrídates, Tabeel, chantá, ujkuna kamachej masinkunaman ima Artajerjesman uj cartata apacherqanku . Chay cartaqa arameo parlaypi qhelqasqa karqa, jatun kamachejpa parlayninmantaj tijrarqanku. 8Rehum kamachejwan, Simsai qhelqeriwan jatun kamachej Artajerjesman chay cartata qhelqarqanku, Jerusalenpi tiyakojkunaj contrankupi. 9Chay qhelqajkunataj kaykuna karqanku: Kamachej Rehum, qhelqeri Simsai, juezkuna, chantá kamachejkuna, Persiapi kaj kurajkuna ima, Erecmanta, Babiloniamanta, Susamantawan kaj runakuna. Paykunaqa Elammanta karqanku, 10chantapis waj suyukunamanta kajkunawan. Tukuy paykunata, jatun kamachej Asnapar jap'irachispa apachisqa Samariaman, Éufrates Mayoj inti yaykuynej ladonman ima. 11Chay qhelqasqanku cartaqa kay jinata nerqa: Artajerjes Kamachejniyku, Éufrates Mayoj inti yaykuynej ladopi tiyakoj, kamachiykikuna napaykamusunku: 12Jatun kamachejniyku, qanman willamuyku, qan kachampusqayki, chay judiokunaqa Jerusalenman chayamuspa, watejmanta sayarichishanku kay mana kasukoj sajra llajtata. Perqata oqhariyta qallarinkuña, cimientota churaspa. 13Willamullasuykutaj, maypachachus kay llajta watejmanta ruwasqa kanqa, perqantaj watejmanta sayarichisqa kanqa chaypachaqa, chay runakuna mana pagayta munanqankuchu ni ima impuestokunata, ni ñan pichaypajpis imatapis qoyta munanqankuchu. Ajinamanta kamachejpajqa qolqe pisiyanqa. 14Noqaykoqa qan kamachejniykuta sirvishayku, chayrayku kamachej kayniyki pisipaj qhawasqa kananta mana munaykuchu. Chayrayku qan kamachejniykuman kayta willamuyku, 15mask'achinaykipaj ñawpa tataykikunaj qhelqachisqampi. Kamachejniyku, chaypi tarinki, yachankitaj, kay llajtayoj runakunaqa mana kasukoj kasqankuta, kamachejkunapajpis, jinallataj waj llajtakunapajpis mana allimpuni kasqanta. Ñawpa tiempopi kay llajtayojkuna kamachejpa contrampipis oqharikullarqankupuni. Chayrayku kay llajtaqa thuñisqa kasqa. 16Kamachejniyku, qanman willamuyku, sichus kay llajta watejmanta ruwakonqa, perqata sayarichisqa kanqa chayqa, manaña kasuchikuyta atinkichu Éufrates Mayoj inti yaykunan ladopi kaj llajtakunawan, nispa. 17Chantá kamachej Artajerjesqa kutichispa, qhelqacherqa kay jinata: Kamachej Rehumta, qhelqeri Simsaita, chantá, Samariapi tiyakunku chay wakin kamachej masiykichejta, jinallataj Éufrates Mayoj inti yaykuynej ladopi tiyakojkunatapis, napaykamuykichej. 18Chay apachimuwasqaykichej cartata parlayniyman tijrachispa ñawirerqani. 19Kamacherqani ñawpa tiempopi imachus kasqanmanta willaj qhelqapi mask'anankuta. Cheqamanta ajina kasqa: Chay llajtaqa ñawpa tiempopi kamachejkunaj contrampi oqharikusqanku; paykunawan maqanakunankupaj, ch'ajwata ruwanankupajtaj wakichikusqanku. 20Jerusalenmpi kamachejkunaqa atiyniyoj kasqankuta. Chaykunaqa Éufrates Mayoj inti yaykuynej ladopi kaj llajtakunata kamachisqanku, pagachikuspa impuestokunata, ñan pichaypaj qolqeta ima. 21Kunanqa chay runakunata kamachiychej ama ruwanasninkuta. Chay llajtata ama watejmanta ruwachunkuchu, noqa ninaykama. 22Kaytaqa allintapuni junt'aychej, ama noqapaj mana allinkuna rikhurinampaj, nispa qhelqacherqa. 23Maypachachus jatun kamachej Artajerjespa cartanta Rehum, qhelqeri Simsai, chantá, kamachej masinkuna ñawirerqanku, chay pacha tukuyninku Jerusalenman rerqanku, kallpawan chay ruwanankuta sayachinankupaj. 24Ajinamanta, Jerusalenmpi Diospa Templonta ruwanankuta sayacherqanku, Persiapi kamachej Darío iskay watata kamachinankama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\