ESDRAS 7

1Chaymanta Persiapi jatun kamachej Artajerjes kamachishajtin, uj runa karqa, Esdras sutiyoj. Payqa Seraiaspa wawan karqa. Seraiastaj Azariaspa wawan, Azariastaj Hilciaspa wawan karqa. 2Hilciasqa Salumpa wawan karqa, Salumtaj Sadocpa wawan, Sadoctaj Ahitubpa wawan, 3Ahitubtaj Amariaspa wawan, Amariastaj Azariaspa wawan, Azariastaj Meraiotpa wawan karqa. 4Meraiotqa Zeraiaspa wawan karqa, Zeraiastaj Uzijpa wawan, Uzitaj Buquij wawan, 5Buquitaj Abisuajta wawan, Abisuataj Fineespa wawan, Fineestaj Eleazarpa wawan, Eleazartaj kuraj kaj sacerdote Aaronpa wawan karqa. 6Esdrasqa yachachej karqa; Israelpa Tata Diosnin kamachisqakunata Moisesman qorqa, chaymanta sumajta yacharqa. Tata Diosqa payta yanapasqanrayku, jatun kamachej Artajerjesqa tukuy ima mañasqanta payman qorqa. Chay jinamanta Esdrasqa jamorqa Babiloniamanta Jerusalenman. 7Paywantaj jamorqanku ashkha israelitakuna. Chaykunamanta wakin karqanku sacerdotekuna, wakintaj levitakuna, takejkuna, punkuta qhawajkuna, wakintaj Templopi sirvejkuna. Paykunaqa Babiloniamanta llojsimusqanku, jatun kamachej Artajerjes qanchis watataña kamachishajtin. 8Esdrasqa Diospa yanapayninwan Babiloniamanta llojsimorqa ñawpaj kaj killa qallariypi, qanchis watataña Artajerjes kamachishajtin. Jerusalenmantaj chayamorqa, phishqa kaj killa qallariypi chay kikin watapi. 10Esdrasqa sonqonta churarqa Tata Diospa kamachisqanta sumajta yachaqanampaj, chantá junt'anampajtaj, jinataj israelitakunaman yachachinampaj. 11Esdrasqa sacerdote karqa, chantapis sumaj yachayniyoj karqa, Israelman Tata Dios qorqa, chay tukuy yachachisqamanta, kamachisqanmantawan. Kaymin jatun kamachej Artajerjespa cartanqa, mayqentachus Esdrasman qorqa chayqa kay jina karqa: 12Kamachejkunaj kuraj kamachejnin Artajerjesqa, janaj pachapi kaj Diospa kamachiyninmanta sumajta yachay sacerdote Esdrasta napaykun: 13Noqa kamachini: Reinoypi kamachiyniypi kashanku, chay tukuy israelitakunamanta qanwan khuska Jerusalenman ripuyta munajkunaqa ripullachunku, chantá sacerdotekunapis, jinallataj levitakunapis. 14Noqa Artajerses, qanchis yuyaychajkunaywan qanta kachashasuyku yachamunaykipaj Judapi, jinallataj Jerusalenmpipis Diospa kamachisqanta imaynatachus junt'ashasqankuta manqentachus qan sumajta yachanki chayta. 15Noqa chantá yuyaychajniykuna ima tukuy sonqo qolqeta, qoritawan qosqaykuta, Jerusalenpi kashaj Israelpa Diosninman apanki. 16Chantapis, tukuynin Babilonia suyumanta qolqeta, qoritawan tantasqaykita apallankitaj, jinallataj imatachus israelitakuna, chantá sacerdotekunapis Jerusalenpi Diosninkoj Templompaj sonqonkumanta ofrendankuta qonqanku, chaytawan. 17Chay qolqewantaj rantiy, torillokunata, carnerokunata, triguta, vinutawan, Jerusalenpi Diosniykichejpa altarnimpi jaywanaykichejpaj. 18Chay qolqemanta, qorimantawan puchojwantaj, imachus allin rijch'asunkichej qanman, wawqeykikunamampis, Diosniykichejpa munayninman jina, chayta ruwaychej, 19Qanman jaywasqa kanku Diosniykichejpa Templompaj, chay imastaqa Jerusalenpi Diosniykiman qopunki. 20Sichus waj imakunatawan Diosniykej Templompaj apayta munanki chayqa, kamachejpa jallch'ana wasinmanta orqhoyta atinki. 21Noqa, jatun kamachej Artajerjes kaytaqa kamachini, Éufrates Mayoj chimpampi kaj tukuynin qolqe waqaychajkunaman: Janaj pachapi Diospa kamachisqanmanta sumajta yachay Esdras sacerdotemanqa tukuy ima mañasqanta jaywaychejpuni: 22Kinsa waranqa kinsa pachajniyoj kilo qolqeta, pachaj carga trigota, iskay waranqa iskay pachajniyoj litro vinota, iskay waranqa iskay pachajniyoj litro aceiteta ima, kachitataj mashkhatachus mañasqanta. 23Janaj pachapi kaj Diospa mañasqanta Templompaj, chay tukuy imata usqhayllata qonkichej, ama Dios phiñakunampaj kamachejpa wawankunaj contranpi, chantá kamachiyninmpa contrampipis. 24Yachallaychejtaj impuestota mana orqhona kasqanta sacerdotekunamanta, levitakunamanta, takejkunamanta, punku qhawajkunamanta, yanapajkunamanta, Diospa Templompi sirvejkunamanta ima. 25Qantaj Esdras, Diosniyki yachayta qosunki, chayman jina juezkunata churay, kamachejkunatawan, Éufrates Mayoj chimpampi kaj tukuypaj justiciata ruwanankupaj, pikunachus Diosniykej kamachiyninta yachanku, chaykunapaj. Manaraj yachankuchu, chaykunamantaj Diospa kamachiyninta yachachiy. 26Diosniykej kamachisqanta, chayrí kamachejpa kamachisqantapis mana junt'ajqa chay pacha juchachasqa kanan tiyan: Wañuchisqa kanqa, chayrí kay jallp'amanta wijch'usqa kanqa, chayrí multata paganqa, chayrí carcelman wisq'asqa kanqa nisqa. 27Chaypacha Esdrasqa Diosta jatuncharqa kay jinata: “Tatanchejpata Tata Diosnin jatunchasqa kachun, pichus churarqa jatun kamachejpa sonqompi Jerusalenpi Tata Diospa Templonta jatunchanampaj, chay. 28Paytaj rikuchiwarqa k'acha kayninta jatun kamachejpa ñawpaqempi, umachajkunampa ñawpaqenkupi, chantá kamachiynimpi kuraj runakunaj ñawpaqenkupi ima. Dios sonqochawarqa. Paypa yanapayninwan tantaykuyta aterqani Israelpa kurajninkunata, noqawan khuska kutimpunankupaj, nispa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\