ESDRAS 8

1Kaykuna kanku wasi ayllu kamachejkuna, ayllunkumanta qhelqasqaman jina, Artajerjes kamachishajtin, Babiloniamanta noqawan khuska kutimporqanku, chaykunaj sutinku: 2Fineespa ayllunmanta Gersón. Itamarpa ayllunmanta Daniel. Davidpa ayllunmanta, Secaniaspa ayllunmantataj Hatús. 3Zacarías, Parospa ayllunmanta; paywan khuska pachaj phishqa chunkayoj qharikuna. Listasqaman jina. 4Zeriaspa wawan Elioenai, Pahat-moabpa ayllunmanta; paywan khuska iskay pachaj qharikuna. 5Jahazielpa wawan Zatú, Secaniaspa ayllunmanta; paywan khuska kinsa pachaj qharikuna. 6Jonatanpa wawan Ebed, Adinpa ayllunmanta; paywan khuska phishqa chunka qharikuna. 7Ataliaspa wawan Isaías, Elampa ayllunmanta; paywan khuska qanchis chunka qharikuna. 8Micaelpa wawan Zebadías, Sefatiaspa ayllunmanta; paywan khuska pusaj chunka qharikuna. 9Jehielpa wawan Abdías, Joabpa ayllunmanta; paywan khuska iskay pachaj chunka pusajniyoj qharikuna. 10Josifiaspa wawan Selomit, Banijpa ayllunmanta; paywan khuska pachaj sojta chunkayoj qharikuna. 11Bebaijpa wawan Zacarías, Bebaijpa ayllunmanta; paywan khuska iskay chunka pusajniyoj qharikuna. 12Hacatanpa wawan Johanán, Azgadpa ayllunmanta; paywan pachaj chunkayoj qharikuna. 13Elifelet, Jeiel, Semaías ima; paykuna karqanku Adonicampa qhepa kaj ayllun; paykunawan khuska sojta chunka qharikuna. Paykunataj aswan qhepata kutimporqanku. 14Utaipa, Zabudpa, Bigvaipa ayllunkumanta kajkunapis karqanku; paykunawan khuska qanchis chunka qharikuna karqanku. 15Chantá, tukuyninkuta tantaykorqani Ahava nisqa llajtaman, mayu jamushan, chaynejpi. Chaypitaj kinsa p'unchay junt'ata jarakorqayku. Maypachatajchus runakunata, jinataj sacerdotekunata waturerqani chaypacha, paykuna ukhupi levitakunamanta ni ujtapis tarerqanichu. 16Chayrayku wajyacherqani Eliezerta, Arielta, Semaiasta, Elnatanta, Jaribta, Elnatanta, Natanta, Zacariasta, Mesulamtawan. Paykunaqa kuraj runakuna karqanku. Ajinallataj wajyacherqani yachachejkuna Joiaribta, Elnatantawan ima. 17Paykunata kamacherqani Iddota watukunankuta, Casifia sutiyoj llajtapi kamachejta. Nillarqanitaj imatachus Iddoman willanankuta, paypa ayllunman ima, Templompi Diosninchejpa sirvejkunata pusamunawaykupaj. 18Diosmin yanapawarqayku, Serebiasta kachamuspa, sumaj yachayniyoj runata. Payqa Mahli sutiyoj levitaj ayllunmanta karqa. Wawasninwan, wawqenkunawantaj chunka pusajniyoj runakuna karqanku. 19Chantapis paykuna pusamullawarqaykutaj Hasabiasta, Isaiastawan; paykuna Merarijpa ayllunmanta karqanku. Wawankunawan, wawqenkunawantaj iskay chunka karqanku. 20Davidwan kamachejkunawan ima Diosta yupaychana wasipi sirvejkunata churasqanku, levitakunata yanapanankupaj. Chaykunamanta tukuynimpi iskay pachaj iskay chunka karqanku. Sutinkutaj listaman churasqa karqa. 21Chay qhepata Ahava Mayu qayllapi kamacherqani ayunanaykuta, Diosniykoj ñawpaqempi k'umuykukunaykupaj, Paymanta mañakunaykupaj, allillanta pusanawaykupaj, jinallataj aylluykuta, tukuy tiyapuyniykutapis waqaychaspa. 22P'enqakorqani jatun kamachejmanta mañakuyta caballokunapi purej soldadokunata, ñampi enemigokunamanta waqaychanawaykupaj, imaraykuchus kamachejman nerqaykuña: Diosqa waqaychan Payta mask'ajkunata, Payta saqerajkunapajrí k'ajaj phiñakuyninta rikonqanku, nispa. 23Ajinamanta ayunaspa mañakorqayku Diosniyku waqaychanawaykuta, Paytaj uyariwarqayku. 24Chantá, kay chunka iskayniyoj kamachejkunata sacerdotekunamanta t'aqarqani: Serabiasta, Hasabiasta, chunka sacerdote masinkuntawan. 25Paykunamantaj qolqeta, qorita, Diosta yupaychanapaj imakunatawan tupuspa jaywarqani, mayqentachus jatun kamachej, chantá yuyaychajninkunawan, kurajkunawan, tukuy chaypi kaj israelitakunapiwan qosqanku Diosniykoj Templompaj, chaykunata. 26Kay tukuy imakunata jaywarqani: Iskay chunka ujniyoj waranqa tawa pachaj phishqa chunkayoj kilo qolqeta, qolqemanta ruwasqa imakunatataj pachajta, kinsa waranqa kinsa pachajniyoj kilo qoritawan. 27Jaywallarqanitaj iskay chunka qori vasokunata, pusaj kiloyojta, sumaj broncemanta ruwasqa lliphipej iskay vasokunatawan, qorimantapis kankuman jina may valorniyojta. 28Chantá paykunaman nerqani: Qankunaqa Tata Diospaj t'aqasqa kankichej, jinallataj Diosta yupaychanapaj imakunapis. Chay qoriwan, qolqewantaj kanku ñawpa tatasninchejpa Tata Diosninkuman sonqomanta jaywasqa ofrendakuna. 29Chay imakunata allinta qhawaychej, waqaychaychejtaj, Diospa Templompi. Ujnin cuartopi sacerdotekuna, levitakuna, Israel ayllumanta kurajkuna ima rikushajtinku tupunaykichejkama, nispa. 30Chaypacha sacerdotekuna, levitakunawan jap'erqanku chay tupusqa qorita, Diosta yupaychanapaj imakunatawan, Jerusalenmantaj aparqanku Diosniykoj Templonman. 31Ahava Mayumanta purirerqayku wata killa qallariypi chunka iskayniyoj kaj p'unchaypi, Jerusalenman rinaykupaj. Diosniyku yanapawarqayku, waqaychawarqaykutaj ñampi sajra runakunamanta, enemigoykunamantawan. 32Jerusalenman chayaspataj, kinsa p'unchayta samarikorqayku. 33Tawa kaj p'unchaypitaj diospa templonpi tuporqayku chay qolqeta, qorita, chantá Diosta yupaychanapaj imakunatawan. Chantá Meremot sacerdoteman qorqayku, sacerdote Uriaspa wawanman. Paywantaj kasharqanku Fineespa wawan Eleazar, levitakunamantataj Josuejpa wawan Jozabad, Binuypa wawan Noadías ima. 34Chay p'unchaytaj tukuynin chay apamusqa imakuna tupusqa, yupasqa, qhelqasqataj karqa. 35Chay qhepata babiloniamanta kutimpojkunaqa qorqanku chunka iskayniyoj waka uñata, jisqon chunka sojtayoj carnerokunata, qanchis chunka qanchisniyoj carnerokunatawan Israelpa Diosnimpaj ruphachinankupaj. Chunka iskayniyoj chivokunatapis juchaj cuentanmanta jaywallarqankutaj. 36Chaymanta jatun kamachejpa kamachisqan qhelqasqata qorqanku kamachejpa sutimpi kamachejkunaman, chantá Éufrates Mayumanta inti yaykuynej ladopi kaj kamachejkunamanwan. Paykunataj israelitakunata yanaparqanku, jinallataj Diospa Templonta ruwanapipis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\