GÁLATAS 2

1Chunka tawayoj watamanta ujtawan Jerusalenman rillarqanitaj Bernabeta, Titotawan pusariykukuspa. 2Chayman rerqani rinaypuni kasqanta Dios sut'ita rikuchiwasqanrayku. Jaqaypi kurajkunaman sut'incharqani imayna evangeliotachus mana judío kajkunaman willasqayta. Chay kurajkunaman sut'incharqani sapallankupi chay willasqay ama qhasi kanampaj. 3Chaywampis noqawan kasharqa, chay Titoqa griego karqa chaypis, mana payta kamacherqankuchu judío jina circuncidachikunanta. 4Chayqa ajina karqa, imaraykuchus wakin llulla hermanos pakaymanta yaykumorqanku wateqanawaykupaj Cristo Jesuspi kacharisqaña kasqaykuta. Paykuna munarqanku watejmanta leypa kamachinman churanawaykuta. 5Paykunataqa mana uj chhikallantapis kasorqaykuchu, cheqa kaj evangelio qankunallawampuni kanampaj. 6Kurajkunapaj qhawasqa karqanku, chaykunaqa mana waj imastapis yaparqankuchu evangelio willasqayman. Kurajchus manachus kanku chayqa, mana dakuwanchu, imaraykuchus Diosqa mana runaj rijch'aynintachu qhawan. 7Manachayqa paykuna repararqanku mana judío kajkunaman evangeliota willaranaypaj churasqa kasqayta, imaynatachus Pedropis churasqa karqa judiosman evangeliota willanampaj, ajinata. 8Chayrayku imaynatachus Diosqa Pedrota churarqa judiosman apóstol kanampaj, ajinallatataj noqatapis churawarqa mana judío kajkunaman apóstol kanaypaj. 9Chayrayku chay kurajkuna, Santiago, Pedro, Juan imaqa Diospa qhasilla k'acha yanapayninrayku willanaykupaj atiyta qowasqaykuta reparaspa, tukuy sonqo q'apiriwarqayku noqata, Bernabetawan, paykunawan uj yuyaylla kasqaykuta rikuchinankupaj. Jinaspataj, niwarqayku rinaykuta mana judío kajkunaman, paykunataj judiosman. 10Jinallataj niwarqayku wajchasta yanaparinaykutapuni, noqataj tukuy sonqo chayta ruwarqani. 11Chantá Antioquiaman Pedro jamojtin, uyampi niporqani. Paypa ruwasqasnin juchachanapaj jina kasharqa, 12imaraykuchus Santiagoj kachasnin manaraj jamushajtinku, Pedroqa mana judío kajkunawan khuska mikhoj. Chayamojtinkutajrí, manaña paykunawan mikhorqachu, astawanqa paykunamanta t'aqakorqa, judiosta manchachikuspa. 13Ajinaqa wakin judío hermanospis Pedroj puraj uya kayninta qhatillarqankutaj. Bernabetapis chay puraj uya kayninkuwan pantachillarqankutaj. 14Maypachachus rikorqani mana evangelioj cheqa kayninman jina ruwasqankuta chaypachaqa, tukuypa ñawpaqempi Pedrota nerqani: Qanqa judío kashaspapis, kawsanki mana judío jina. Sichus mana judío jina kawsanki chayqa, imaraykutaj kamachinki mana judío kajkuna judíos jina kanankutari? nispa. 15Noqaykoqa nacekusqaykumantapacha judíos kayku, manataj mana judío kajkuna ukhumanta juchasapaschu. 16Yachaykutaj runaqa mana leypa ruwanasninraykuchu cheqan runapaj qhawasqa kasqanta, manachayqa Jesucristopi creesqanraykulla. Noqaykupis Cristopi creerqayku, Paypi creesqaykurayku cheqan runaspaj qhawasqa kanaykupaj, manataj leypa ruwanasninraykuchu. Mana pipis leypa ruwanasninraykuchu cheqan runapaj qhawasqa kanqa. 17Sichus Cristopi cheqan runapaj qhawasqa kayta mask'ashaspa, noqaykupis juchasapas kasqaykuta reparakuyku chayqa, niykumanchu Cristoqa juchasapasta ruwawasqaykuta? Ni imarayku. 18Imatachus urmachispaña watejmanta sayarichillaymantaj chayqa, sut'ita rikuchini leyta mana kasoj kasqayta. 19Noqaqa leynejta leypaj wañusqa kani, Diosllapajña kawsanaypaj. 20Cristowan khuska chakatasqa karqani, manañataj noqachu kawsani, manachayqa Cristo kawsashan noqapi. Kunantaj aycha cuerpoypi kawsashaspapis, Diospa Churimpi creesqayraykulla kawsashani. Paymin munakuwarqa, noqaraykutaj wañuchisqa kanampaj jaywaykukorqa. 21Noqaqa Diospa qhasilla k'acha yanapaynintaqa mana yanqhayachinichu. Sichus leynejta cheqan runapaj qhawasqa kayta atisunman chayqa, yanqhallata Cristoqa wañorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\