GÉNESIS 12

1Uj kuti Tata Diosqa Abramman nerqa: Saqey jallp'aykita, ayllusniykita, tataykej wasintawan. Jinaspataj ripuy, Noqa rikuchisqayki, chay jallp'aman. 2Mirayniykimanta ruwasaj uj jatun nacionta. Bendecisqayki, sutiyki may yuyarisqa kanqa, qannejtataj wajkuna bendecisqallataj kanqanku. 3Qampaj allinta ruwajkunapaj allinta ruwapusaj, qampaj mana allinta ruwajkunatarí maldecisaj. Qannejta bendecisqas kanqanku tukuy ayllus kay pachapi kajkuna, nispa nerqa Tata Diosqa. 4Abramqa Harán jallp'amanta llojsiporqa Tata Diospa kamachisqanman jina; Lotpis paywan rerqa. Abramqa qanchis chunka phishqayoj watasniyoj karqa, Canaán jallp'aman ripushaspa. 5Pay riporqa warmin Saraíta, sobrinon Lottawan pusariykukuspa, jinallataj Haranpi kashaspa mashkha runastachus rantikorqa chaytawan. Tukuy imasnintawan apariykukuspataj, Canaán jallp'aman chayarqanku. 6Chaymanta Abramqa rillarqapuni Sichem jallp'aman chayanankama, More Vallepi maypichus encina sach'a karqa, chayman. Chay jallp'aspitaj cananeos tiyakusharqanku. 7Chaypi Tata Diosqa Abramman rikhurispa, nerqa: Kay jallp'ata mirayniykiman qosaj, nispa. Abramtaj chaypi uj altarta Tata Diospaj ruwaporqa, chaypi Tata Diosqa payman rikhurisqanrayku. 8Chaymanta riporqa uj orqoman; chay kashan Betel llajtaj inti llojsimuyninnejpi, chaypitaj jarakorqa. Betelqa kasharqa jaramanta inti yaykuy cheqakojpi, Haitaj karqa inti llojsimuynejpi. Chay cheqapi Abramqa uj altarta ruwallarqataj Tata Diospa sutinta oqharinampaj Diosnimpaj rejsikapusqanrayku. 9Chaymanta Abramqa rillarqapuni pisimanta pisi Néguev jallp'aman. 10Chaypacha uj jatun yarqhay karqa jaqay jallp'api. Chayrayku Abramqa Egiptoman riporqa pisi tiempota tiyarikoj, imaraykuchus maypichus tiyakorqa, chay jallp'api, manapuni imapis mikhuykunankupaj karqachu. 11Egiptoman chayashaspataj, Abramqa warmin Saraíman nerqa: Uyariway, noqa yachani qanqa sumaj k'achita warmi kasqaykita. 12Egipcios qanta rikususpa, nenqanku: Kay warmeqa chay qharej warmin, nispa jinataj noqata wañuchiwanqanku, qantarí mana. 13Chayrayku niy ari, qanqa noqaj panay kasqaykita, qanrayku ama wañuchinawankupaj, allintaj rinawampaj, nispa. 14Jinapi Egiptoman Abram chayajtinkama, egipciosqa Saraíta rikorqanku may k'achita kasqanta. 15Faraonpa yanapajninkunapis rikorqanku may k'achita kasqanta, jinallataj Faraonpis; pay karqa Egiptopi rey. Chaymantataj Saraitaqa Faraonpa kamachinan wasiman pusarqanku. 16Sarairayku Faraonqa Abramta allimpaj qhawarqa, paymantaj qorqa ovejasta, wakasta, qhari kamachista, warmi kamachista, burrosta, camellosta ima. 17Tata Diostajrí Sarairayku Faraonta mayta ñak'aricherqa ashkha castigoswan, jinallataj tukuy familiantapis. 18Chayrayku Faraonqa Abramta wajyachispa, nerqa: Imaraykutaj qan kayta ruwawankiri? Imaraykutaj mana qan niwankichu kay warmeqa qampa warmiyki kasqantari? 19Qan niwarqanki kay warmeqa panayki kasqanta, noqatataj saqewanki payta warmiypaj jap'ikojta. Kayqa warmiyki; jap'ikapuy, ripuytaj kaymanta, nispa. 20Chaymanta Faraonqa kamachisninta wajyaspa, kamacherqa Abramta Egipto llajtankumanta qharqonankuta, warmintawan, pininchus, imasninchus karqa, chaytawan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\