GÉNESIS 13

1Abramqa Egiptomanta llojsipuspa, warminwan, chantá tukuy imasninwan wicharerqa Néguev jallp'aman. Lot sobrinompis paywan khuska riporqa. 2Abramqa may qhapaj karqa, tiyaporqa ashkha uywasnin, qolqen, qorin ima. 3Neguevmanta ripullarqapuni jarakuspa Betel llajtaman chayanankama; chaymantapis rillarqapuni, maypichus ñawpajta sayarichisqa toldonta Betelwan, Haiwan tinkuypi, chayman. 4Chayqa karqa, maypichus ñawpajta altarta ruwarqa, chay. Chantá chaypeqa, Tata Diospa sutinta oqharerqa Diosnimpaj rejsikapusqanrayku. 5Abramwan risharqa, chay Lotpatapis tiyaporqa ashkha ovejasnin, wakasnin, toldosnin ima. 6Paykuna maypichus kasharqanku, chay cheqaqa pisi karqa chay chhika uywasninkupaj. Chayrayku mana aterqankuchu khuskallapuni tiyakuyta. 7Abrampa uywasninta michejninkunawan, Lotpa uywasninta michejninkunawan mayta churanakuspa maqanakorqanku. Chaypacha chay jallp'api tiyakullarqankutaj cananeos, ferezeos ima. 8Uj p'unchay Abramqa Lotta nerqa: Qanwan noqawanqa ayllu masintin kasqanchejrayku, mana atisunmanchu phiñanakuyta noqanchejpura, nitaj michejninchejkunapis phiñanakuyta atinkuchu. 9Qhawariy, jallp'aqa tiyallan. Ajllakuy, noqamantataj t'aqakuy. Sichus qan lloq'eman rinki chayqa, noqa ripusaj pañanejman. Qantajchus pañanejman rinki chayqa, noqaqa ripusaj lloq'enejman, nispa. 10Lotqa tukuynejta qhawarerqa, astawanqa Jordán Mayu Valleta Zoar juch'uy llajtakama. Chay jallp'aqa yakusniyoj karqa, sumajtaj Tata Diospa huertan jina, Egipto jallp'aman rijch'akoj. Chaytaj karqa manaraj Tata Dios chinkachishajtin Sodoma llajtata, Gomorra llajtatawan. 11Chantá Lotqa ajllakorqa Jordán Valleta, riporqataj inti llojsimuynejman, maypichus kasharqanku, chaymanta. Ajinata Abramwan Lotwan t'aqanakorqanku. 12Abramqa Canaán jallp'api qhepakorqa. Lottaj riporqa tiyakoj valle llajtas chawpiman, Sodoma qayllapitaj toldosninta sayaricherqa. 13Chay Sodomapi kajkunaqa millay sajra juchasta Tata Diospa contranta ruwaj kanku. 14Lot ripusqanmanta qhepaman Tata Diosqa nerqa Abramman: Maypichus kashanki, chaymanta sumajta qhawariy wichaynejta, uranejta, inti llojsimuynejta, inti yaykuynejtawan. 15Noqa qosqayki tukuynin rikusqayki jallp'asta. Qampaj wiñaypaj kanqa, jinallataj mirayniykipajpis. 16Mirayniykita jallp'a t'iyu chhikata jina mirachisaj. Jallp'a t'iyoqa mana yupay atina, ajinallataj mirayniykeqa mana yupay atina kanqa. 17Kunanqa sayariy, thaskiriytaj wichayman, urayman, imaraykuchus Noqa qanman qosqayki kay jallp'ata, nispa nerqa Tata Diosqa. 18Jinamanta Abramqa toldonta oqharispa, riporqa Mamre nisqa encina sach'arara jallp'aman, Hebrón llajta qayllaman. Chaypipis uj altarta Tata Diospaj ruwallarqataj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\