GÉNESIS 14

1Chay tiempopi Amrafel rey karqa Sinarpi, Arioctaj Elasarpi, Quedorlaomertaj Elampi, Tidaltaj Goimpi. 2Paykuna wañuchinaku maqanakuta ruwarqanku Sodomaj reynin Beraj contranta, Gomorrajpa reynin Birsaj contranta, Admajpa reynin Sinabpa contranta, Zeboimpa reynin Semeberpa contranta, Zoarpa reynin Belaj contranta ima. 3Chay phishqa reyesqa soldadosninkuta tantaykorqanku Sidim Vallepi, maypichus kunan kashan Wañusqa Qocha nisqa, chaypi. 4Quedorlaomer reyqa chunka iskayniyoj watasta paykunata kamachisqa, chunka kinsayoj kaj wataspitaj kinsantin reyes nerqanku maqanakunankuta paypa contranta. 5Qhepan watapi rey Quedorlaomer, pi reyeschus paywan karqanku, chaykunawan rerqanku Astarot Karnaimman, chaypitaj atiparqanku refaitasta. Chaymantataj zuzitasta Hampi atiparqanku, Savequiriataimpitaj emitasta, 6Seir lomaspitaj atiparqanku horeosta, paykunatataj qhatiykorqanku Parán pampakama; chay kashan ch'in pampa qayllapi. 7Quedorlaomerqa, pischus paywan kasharqanku, chaykunawan kutimushaspa, chayarqanku En-mispatman, uj sutintaj Cades karqa. Chaypacha tukuyninta tukucherqanku risqankupi, imawanchá tinkukorqanku, chaykunata, amalecitaspa jallp'annejpi. Jinallataj amorreostapis wañuracherqanku, paykuna tiyakushasqanku Hazezon-tamarpi. 8Chantá phishqa reyes ujchakuspa, ujllapi maqanakoj llojserqanku: Sodomamanta rey, Gomorramanta rey, Admamanta rey, Zeboimmanta rey, Zoarmanta rey Bela ima maqanakorqanku Sidim Vallepi kay tawa reyespa contranta: 9Quedorlaomerpa contranta, Tidalpa contranta, Amrafelpa contranta, Ariocbaj contranta ima; paykuna karqanku reyes Elammanta, Goimmanta, Sinarmanta, chantá Elasarmantawan. 10Chaypacha Sidim Vallepi ashkha pujyus karqa mach'awan junt'a. Jinapi Sodomamanta reypa soldadosninmanta, Gomorramanta reypata soldadosninmantawan wakinkuna ayqeshaspa, urmaykurarqanku chay pujyusman, wakinkunataj orqosman ayqekorqanku. 11Atipajkunaqa tukuy kaj chhikata apakaporqanku Sodomamanta Gomorramantawan, jinallataj mikhunasninkutapis. 12Abrampa sobrinon Lotpis Sodomapi tiyakushaspa, jap'ichikullarqataj. Payta presota aparqanku, jinallataj imanchá tiyaporqa, chaytawan. 13Uj runataj wañuchinaku ch'ajwamanta ayqemuspa, hebreo Abramman willarqa imaynachus kasqanta. Pay tiyakusharqa amorreo Mamrej encina sach'arara jallp'ampi. Mamreqa Escolpata, Anerpatawan wawqenku karqa; paykunaqa karqanku Abramman kutisqas. 14Abramqa sobrinon preso kasqanta yachaspa, wasimpi nacekoj kamachisninta tantarqa; tukuynimpi karqanku kinsa pachaj chunka pusajniyoj qharis. Chaykuna sumajta wakichikuytawan, chay reyesta qhatiykorqanku Dan llajtakama. 15Uj ch'isitaj Abramqa, tukuy kamachisninwan reyesta muyuykuspa, ujllata maqarqanku. Chaymantataj paykunata qhatiykorqanku Hobakama; chay kashan Damasco llajtamanta wichaynejpi. 16Qhechorqankutaj imastachá aparqanku, chayta. Ajinata Abramqa Lot sobrinonta qhechukamporqa, imasninchá tiyaporqa, chaytawan. Jinallataj qhechorqa warmista, preso kaj runastawan. 17Abramqa Quedorlaomerta, jinallataj paywan khuska reyestapis atipaspa kutimushajtin, Sodomamanta reyqa taripaj rerqa Savé Valleman, mayqenchus Reypa Vallen nisqa karqa, chayman. 18Jinallapi Salemmanta rey Patapi Kaj Diospa sacerdoten Melquisedecqa apamorqa t'antata, vinotawan. 19Chantá Abramta kay jinata bendecerqa: Patapi Kaj Dios bendecisuchun, pichus cielotawan, kay pachatawan ruwaj. 20Yupaychasqa kachun patapi kaj Dios, pichus enemigosniykita atipachisorqa, chay, nispa. Abramtaj payman qorqa tukuy imasta qhechusqasninmanta, sapa chunkamanta ujta. 21Jinapi Sodomamanta kaj reyqa Abramman nerqa: Kunanqa runasllata qopuway, tukuy imastataj qan jap'ikapuy, nispa. 22Abramtajrí kuticherqa: Tata Diosrayku juraspa niniña, Patapi Kaj Diosman, pichus cielotawan, kay pachatawan Ruwajman, 23qampata kajta ni imata jap'ikapunayta, ni ima q'aytullatapis zapatoyta wataykunallaypajpis, ama ni jayk'aj ninaykipaj: Noqaj imasniywan qhapajyashan, nispa. 24Manapuni imasniykitapis munanichu. Qanmantaqa jap'isaj, kamachis imastachus mikhorqankuña, chayllata. Pikunachus noqawan rerqanku chaykuna, Aner, Escol, Mamre imaqa, paykunachá jap'ikaponqankupis imaschus paykunaman chayajta, nispa nerqa Abramqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\