GÉNESIS 15

1Chay qhepata Tata Dios parlarqa Abramman mosqoypi jina: Ama manchachikuychu, Abram, imaraykuchus Noqa qampa jark'akojniyki kani. Qampa t'inkaykeqa may chhikapuni kanqa, nispa. 2Abramtajrí kuticherqa: Tukuyta Kamachej Tata Dios, imatataj qowankiri? Qan yachashanki waway mana kasqanta, Damascomanta kamachiy Eliezertaj tukuy imasniytapis herenciapaj jap'ikapunan kasqanta, nispa. 3Abram nillarqataj: Tata Dios, Qan mana qowankichu uj wawallatapis; tukuy imay kajtapis wasiypi nacekoj kamachillaychá herenciapaj jap'ikaponqa ari, nispa. 4Tata Diostajrí kuticherqa: Tukuy imayki kajtaqa kikin wawaykipuni jap'enqa, mana waj runachu, nispa. 5Chantá Tata Diosqa Abramta jawaman pusaspa, nerqa: Qhawariy allinta cielota; ichapis atiwaj yupayta ch'askasta. Ajina kanqa qampa mirayniyki, mana yupay atina, nispa. 6Abramqa creerqa Tata Diospa nisqanta; chayrayku cheqan runapaj qhawasqa karqa. 7Tata Dios nillarqataj: Noqa Tata Dios orqhomorqayki Caldea Ur llajtamanta, kay jallp'ata herenciaykipaj qosunaypaj, nispa. 8Chaymanta Abram nerqa: Tukuyta Kamachej Señor Tata Diosníy, imaynapitaj yachasaj noqapuni kay jallp'ata herenciayta jina jap'ikapunaytari? nispa. 9Diostaj nerqa: Apamuy kinsa watayoj uj wakata, uj cabrata, uj carnerota ima, jinallataj uj jurk'utata, paloma irpatawan, nispa. 10Abram tukuy chay uywasta apamorqa, khuskanmanta khuchuraspataj wakinta ujnin chimpanman, wakintataj ujnin chimpanman churarqa; lijrayojkunatarí mana khallarqachu. 11Chay wañuchisqa uywaspa patanmantaj qharqañas urayk'amorqanku, Abramtaj chaykunata phawaracherqa. 12Chharpuyaykushajtin, Abramqa puñuywan atipachikorqa, laqhayaykojtintaj sinch'i manchachikuy payman jamorqa. 13Chantá Tata Diosqa payman nerqa: Yachay kayta: Mirayniykeqa tiyakonqanku runaj llajtampi, chaypitaj runaj wata runasnin, may k'irinchasqastaj kanqanku tawa pachaj watasta. 14Chantá pichus chay jinata ruwaj nacionta castigasaj, mirayniykitaj ashkha imas aparisqa llojsenqanku. 15Qanqa kusisqa wañupunki, allin machuña kaspa. 16Tawa mita qhepata mirayniykeqa kay jallp'aman kutimullanqataj, imaraykuchus amorreospa sajra ruwaynenqa manaraj kaykamaqa chhikapunichu, nispa nerqa Tata Diosqa. 17Allin laqhayaykuytataj rikhurerqa uj horno, mayta q'oshñishaj. Uj nina k'anchaytaj chay khuchurasqa uywaspa chawpinta kayman jaqayman puriykachasharqa. 18Chay p'unchay Tata Diosqa uj tratota Abramwan ruwarqa: Mirayniykiman qosaj kay jallp'ata. Chaytaj kanqa Egipto Mayumanta, Éufrates jatun mayukama. 19Chay jallp'aqa kashan ceneospata, cenezeospata, cadmoneospata, 20heteospata, ferezeospata, refaitaspata, 21amorreospata, cananeospata, gergeseospata, jebuseospata ima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\