GÉNESIS 17

1Abram jisq'on chunka jisq'onniyoj watasniyoj kashajtin, Tata Diosqa rikhurerqa payman, nerqataj: Noqa Tukuy Atiyniyoj Dios kani. Qanqa kawsay ñawpaqeypi sumaj kawsayta, mana pejpa k'aminan. 2Qanwan ruwasqay tratota sayachisaj, mirayniykitataj may ashkhata mirachisaj, nispa. 3Abramtaj chayta uyarispa, umanta pampaman chayachinankama k'umuykorqa. Diostaj payman nillarqataj: 4Tratoyqa qanwan kanqa kay jina: Aswan qhepaman qan kanki ashkha runaspa tatanku. 5Sutiykipis manaña Abramchu kanqa. Kunanmantaqa Abraham kanki, imaraykuchus churasqayki ashkha runaspa tatanku kanaykipaj. 6Mirayniykita ashkhata mirachisaj; qanmanta rikhurenqanku reyes, naciones ima. 7Kay tratota qanwan ruwasqayqa mirayniykej mirayninman ima chayanqa. Noqa qampa Diosniykipuni kasaj, jinallataj paykunajtapis. 8Qanman paykunamanwan qosqaykichej kay purisqasniyki tukuynin Canaán jallp'ata, kunan maypichus tiyakushanki, chayta, herenciayki wiñaypaj kanampaj, Noqataj Diosniyki kasaj. 9Ujtawan Diosqa Abrahamman nillarqataj: Qan allinta waqaychanki tratoyta, jinallataj waqaychachunku wawasniyki, jinallataj wawasninkumanta wawasninkupis. 10Kaymin chay tratoy, qankunawan ruwasqayqa. Chayta junt'ananku tiyan tukuy mirayniykimanta miraykunantin. Tukuy qharis qankuna ukhupi kajkuna circuncidasqa kananku tiyan. 11Chayqa señal kanqa Noqa qankunawan uj tratota ruwasqaymanta. 12Kunanmanta qhepaman tukuy qharis nacesqanmanta pusaj p'unchayninman circuncidasqa kanqa, jinallataj qankunajpa nacekoj wawaspis, chantá waj llajtayoj kamachisniykichejpa wawasninkupis, rantisqasniykichejpa wawasninku ima. 13Ajinata circuncidasqa kachunku wasiykichejpi nacekojkuna, rantisqasniykichejpa wawasninkupis. Ajinata aychaykichejpi yachakonqa tukuy kawsayniykichejpi chay señalnejta Noqa qankunawan wiñaypaj sumaj tratota ruwasqay. 14Pichus qankuna ukhupi mana jina señalasqa kajrí, qankuna ukhumanta qharqosqa kanqa, tratoyta mana kasusqanrayku, nispa nerqa Diosqa. 15Dios nillarqataj Abrahamman: Sarai warmiykeqa manaña ajina sutiyojchu kanqa; kunanmanta ñawpajmanqa Sara sutin kanqa. 16Noqa bendecisqayki, uj wawatataj qosqayki paynejta. Arí, bendecisqayki. Pay kanqa ashkha nacionespa mamanku; paypa mirayninmanta kanqanku llajtaspa reyesnin, nispa. 17Abrahamtaj k'umuykukorqa umanta pampaman chayachinankama, asirikorqataj, sonqompi kay jinata yuyaspa: Pachaj watasniyoj runaqa atinmanrajchu wawasniyoj kayta? Saraqa jisq'on chunka watasniyojña, wawayojrajchu chantá kanman? nispa. 18Chaymanta Abrahamqa Diosman nerqa: Ismaelniy ñawpaqeykipi kawsachun, nispa. 19Diostajrí kuticherqa: Chay tukuywampis warmiyki Sara qampaj wawayoj kanqa, chay wawaykitataj sutichanki Isaac sutiwan. Paywanqa tratoyta wiñaypaj sayachisaj, jinallataj mirayninwampis. 20Ismael wawaykimanta niwasqaykitapis uyariyki; paytapis bendecisaj. Paypis ashkha wawasniyoj kanqa, jinallataj miraynintapis ashkhayachisaj. Ismaelqa chunka iskayniyoj kurajkunaj tatanku kanqa, jinallataj paymanta ruwasaj uj jatun nacionta. 21Chaywampis tratoytaqa Isaacwampuni ruwasaj. Wata kunan jina Sara warmiyki qampaj wawayoj kanqa. 22Diosqa ajinata Abrahamwan parlaytawan, riporqa. 23Chay kikin p'unchaypacha Abrahamqa churin Ismaelta circuncidarqa, jinallataj tukuynin kamachisnimpa wawasnin wasimpi nacekojkunata, pikunatachus rantikorqa, chaykunatawan. Chaypachaqa wasimpi tukuynin kamachisnimpis circuncidakorqanku, Diospa kamachisqanman jina. 24Abrahamqa jisq'on chunka jisq'onniyoj watasniyoj karqa jisp'anampa puntampi qaritanta khuchushajtinku. 25Churin Ismaelpis chunka kinsayoj watasniyojña karqa jisp'anitampa puntampi qaritanta khuchushajtinku. 26Abrahamqa uj p'unchayllapi circuncidasqa karqa churin Ismaelwan khuska. 27Jinallataj paywan khuska chay p'unchaypi circuncidasqa karqanku wasimpi tiyakojkuna, kamachisnimpa wawasnin nacekojkuna, waj llajtayojkunata rantisqasnin ima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\