GÉNESIS 18

1Tata Diosqa Abrahamman rikhurerqa Mamre encinas sach'ararapi, jaran punkupi tiyakushajtin, khuskan p'unchayta jina. 2Abrahamqa qhawarispa, rikorqa kinsa qharista ñawpaqempi sayashajta. Sayaykuspa, qayllaykorqa usqhay usqhayta, jinaspataj k'umuykukorqa umanta pampaman chayachinankama, 3nerqataj: Wiraqochíy, kamachiykita waturikuwanki, yaykurimuy ari. 4Kunitan yakuta apamonqanku chakisniykichejta mayllakunaykichejpaj, qankunataj uj chhikallantapis kay sach'a llanthupi samarikunkichej. 5Qankuna ñapis chayamunkichejña, kamachiykichej maypichus tiyakun, chayman. Kunanqa aparimpusqaykichej uj pisi t'antallatapis mikhurikunaykichejpaj, samarikuspa kallpacharikunaykichejpaj, amaraj kaymanta ripushaspa, nispa. Paykunataj nerqanku: Ruwallay imatachus nisqaykita, nispa. 6Abraham jaran ukhuman yaykuytawan, warmin Sarata nerqa: Usqhayta orqhomuy tawa chunka libras sumajnin jak'uta, usqhayllatataj tortillasta ninapi chayarqochiy, nispa. 7Chaymanta Abrahamqa usqhay usqhayta, maypichus wakas kasharqa, chayman riytawan, sumajnin kaj torillota aysamuspa, uj kamachinman nerqa ñak'ananta; paytaj chay rato ruwarqa. 8Chantá wakisqaña kajtintaj, Abrahamqa paykunaman jaywarqa quesota, lecheta, torillomanta wayk'usqatawan. Paykunaqa mikhorqanku chay sach'a llanthupi, Abrahamtaj paykunawan kasharqa. 9Mikhuyta tukuytawan, watukojkunaqa Abrahamta taporqanku: Maypitaj warmiyki Sara kashanri? nispa. Paytaj nerqa: Jaqay toldo ukhupi kashan, nispa. 10Chantá ujnin kaj nerqa: Watapaj kutimuspa watukusqayki; chaypaj warmiyki Sara wawayojña kanqa, nispa. Jinata nishajtintaj, Saraqa Abrahampa wasanmanta toldo punkumanta uyarimusharqa. 11Abrahamwan Sara warminwanqa machusña karqanku, chantaqa Sarajta killa yawarnimpis manaña jamojchu. 12Chayrayku Saraqa asiywan atipachikuspa, sonqompi nerqa: Imaynamantataj chantá chay jina kusiy kanman kay jina payapiri, qosaywan noqawanqa machusña kaykoqa? nispa. 13Tata Diostajrí Abrahamman nerqa: Imaraykutaj warmiyki Sara asikunri? Manachu creen jina payayaynimpi wawayoj kayta? 14Tata Diospajqa kanmanchu imallapis mana ruway atinaqa? Watapaj kunan jinallataj kutimuspa watukusqayki; chaypaj Saraqa wawayojña kanqa, nispa. 15Chayta uyariytawan, Saraqa nerqa: Mana asinichu, nispa. Chayta nerqa manchariywan. Tata Diostajrí nerqa: Mana jinachu, qanqa asisharqankipuni, nispa. 16Chaymanta chay watukojkunaqa sayariytawan, Sodomanejman qhawarerqanku. Abrahamtaj kacharpayaj jina uj chhikanta paykunawan rerqa. 17Tata Diosqa sonqompi nerqa: Abrahamman willasaj imatachus ruwanay kasqanta, 18imaraykuchus pay kanan kashan uj jatun atiyniyoj naciompa tatan. Payman niniña bendecinayta paynejta kay pachapi tukuy nacionesta. 19Noqa payta ajllani wawasninta, miraynintapis kamachinampaj Noqaj ñankunaypi purinankupaj cheqan kajta, allin kajtataj ruwaspa, Noqa junt'anaypaj payman tukuy ima nisqasniyta. 20Chaymanta Tata Diosqa Abrahamman willarqa: Sodomapi Gomorrapiwan tiyakoj runaspa jucha ruwasqankoqa ancha millaypuni uyarikun tukuynejpi, chaytaj mana allinchu. 21Chayrayku kunanqa rishani qhawarej, willawasqankuman jina, cheqachus chay juchasninkoqa ancha millaypuni, manachus chayta. Ajinamanta Noqaqa yachasaj, nispa. 22Chaymantaqa iskay rerqanku Sodomaman. Abrahamtaj qhepakorqa Tata Diospa ñawpaqempi. 23Chantaqa uj chhikantawan qayllaykuspa, Abrahamqa Tata Diosta taporqa: Cheqan runastaqa juchayojtawan khuskachu chinkachinki? 24Ichapis chay llajtapi cheqan runas phishqa chunka kankuman. Chay phishqa chunkarayku manapunichu chay llajtataqa perdonawaj? 25Tata Dios, tukuchinaykeqa mana allinchu kanman, cheqan runasta juchasapastawan khuska, iskayninkupis juchallatapuni ruwankuman jina. Ama chayta ruwaychu ari. Qan kanki kay pachantinta juzgaj. Chayrayku, manachu cheqan kajtapuni ruwanayki tiyan? nispa. 26Tata Diostaj kuticherqa: Sichus phishqa chunka cheqan runasta tarisaj Sodoma llajtapi chayqa, paykunarayku chay llajtata mana chinkachisajchu, nispa. 27Abraham ujtawan nillarqataj Tata Diosman: Perdonaway, noqa ñut'u jallp'a jinalla kashaspa, Qan Tata Diosniyta tapukususqaymanta. 28Phishqa chunka cheqan runasmanta, phishqa mana kajtinkurí, llajtataqa chinkarparichillankipunichu, chay phishqa mana kasqankurayku? nispa. Tata Diostaj kuticherqa: Sichus tawa chunka phishqayojllata tarisaj chaypis, chay llajtataqa mana chinkarparichisajchu, nispa. 29Abrahamqa nillarqapuni: Tawa chunkalla kajtinkuri? nispa. Tata Diostaj nerqa: Chay tawa chunkalla cheqan runas kajtinku, manapuni chinkarparichisajchu chay llajtataqa, nispa. 30Abraham nillarqapuni: Mañakuyki, Tata Dios, ama phiñakunawaykita ajinata nejtillaypuni. Kinsa chunkalla cheqan runas kajtinkuri? nispa. Paytaj nerqa: Kinsa chunkalla kajtinkupis, manapuni chay llajtataqa chinkarparichisajchu, nispa. 31Abraham nillarqapuni: Señorníy, perdonariway ari anchataña tapususqaymanta. Sichus Qan tarinki iskay chunka cheqan runasllata chayrí? Señortaj kuticherqa: Chay iskay chunkarayku chay llajtataqa mana chinkarparichisajchu, nispa. 32Chaywampis Abrahamqa nillarqapuni: Señorníy, ama phiñarqokuychu ari, kayllatawanña tapurisqayki. Imanankitaj Señor, sichus chunkallata tarinki chayrí? Señortaj kuticherqa: Chay chunka cheqan runasrayku manapuni chay llajtataqa chinkarparichisajchu, nispa. 33Tata Diosqa ajinata Abrahamwan parlaytawan, riporqa chaymanta. Abrahamtaj jaranman kutimporqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\