GÉNESIS 19

1Ña chhapuyaykushajtinña, iskaynin ángeles Sodomaman chayarqanku. Lotqa Sodoma llajtaman yaykuna punkupi tiyakusharqa, maypichus runas tantakojpuni, chaypi. Paykunata rikuytawantaj sayarikorqa; ñawpaqenkuman k'umuykukorqa pampaman umanta chayachinankama, 2nerqataj: Wiraqochisníy, kunan ch'iseqa noqa kamachiykichejpa wasimpi qheparikuychej ari, chakisniykichejtapis mayllarikunkichej, q'ayataj tutamanta ripullankichej, nispa. Paykunatajrí nerqanku: Mana, imaynatapis jawapi kallasqayku, nispa. 3Chaywampis Lotqa nillarqapuni qhepakunankuta. Paykunataj paywan wasinman rerqanku. Wasinman chayaspa, Lotqa sumaj mikhunata wayk'uchiporqa, jinallataj ruwaporqa mana levadurayoj t'antata, paykunataj mikhorqanku. 4Manaraj puñushajtinku, Sodoma llajtayoj tukuy qharis, maltón waynas, machu runasnintin Lotpa wasinta muyuykorqanku. 5Lottataj qhaparerqanku: Maytaj kunan ch'isi wasiykiman chayamorqanku, chay qharis? Paykunawan puñuyta munayku. Orqhomuy, nispa. 6Chantá Lotqa llojserqa wasinta sumajta wisq'aykuspa paykunawan parlaj, 7nerqataj: Wawqesníy, ama chay jina millaytaqa ruwaychejchu ari; mana allinchu chayqa. 8Tiyapuwan iskay ususisniy; paykuna manaraj qhariswan kankurajchu. Paykunata orqhomusqaykichej, paykunawantaj munasqaykichejta ruwaychej. Kay runastarí amapuni llankhaykullaychejpischu, paykuna wasiyman chayakamusqankurayku, nispa. 9Chay runastajrí kuticherqanku: Jatariy chaymanta. Qan karu llajtayoj runachu noqaykuta kamachiwasqayku? Kunanqa astawan mana allinta qanta ruwasqayku paykunamanta nisqaqa, nispa. Paykunataj Lotman maqaj phinkiykuspa, punkuta loqhej qayllaykorqanku. 10Lotpa wasinman chayakamojkunatajrí makinkuwan Lotta wasiman aysaykorqanku, punkutataj wisq'aykamorqanku. 11Chantá ciegoyarparicherqanku chay wasi jawapi tukuy kajkunata. Jinamanta runasqa sayk'unankukama punkuta mask'arqanku, imaraykuchus ñawisninku mana rikorqachu. 12Lotmantajrí chay iskay angelesqa wasin ukhupi nerqanku: Astawan ayllusniyki tiyapusunkichu kaypi? Kunanqa churisniykita, ususisniykita, tolqasniykita, piniykichá tiyapusunki kay llajtapi, chaytawan kaymanta karuman pusakapuy. 13Noqayku kay tukuy llajtata chinkarparichisqayku, imaraykuchus ashkhaña quejas tiyan Tata Diospa ñawpaqempi kay llajtayojkunaj contrampi. Chayrayku Tata Diosqa kachamuwayku kay llajtata chinkarparichinaykupaj, nispa. 14Jinapi Lotqa usqhayta rerqa, ususisninwan casarakunanku karqa, chay qharisman willaj, nerqataj: Jatariychej usqhayta, kaymanta ayqeychej; kay llajtataqa Tata Dios chinkarparichenqa kasqa, nispa. Tolqasnintajrí chayta mana creespa, mana kasorqankuchu, chanseyakusqanta yuyaspa. 15Ña sut'iyamushajtintaj, angelesqa Lotman nerqanku may apurasqata: Usqhayta ripuy; pusakapuy warmiykita, iskaynin ususisniykitawan manachus wañuyta munanki chayqa, kay llajtata chinkachishajtiyku, nispa. 16Lot mana usqhayta puririyta aterqachu; chayrayku angelesqa Lotta, warminta, iskaynin ususisninkutawan makisninkumanta llajtamanta jawaman aysarqanku, Tata Dios paykunata khuyakusqanrayku. 17Llajtamanta jawapiña kajtinku, ujnin ángel nerqa Lotman: Kunanqa usqhayta ayqekuy ama wañunaykipaj. Ama qhepaykita qhawarikamuspa, sayaykachallankipischu chay valle ñanta risqaykipi. Cheqanta rinki orqosman, manachus wañuyta munanki chayqa. 18Lottajrí nerqa: Mana. Uyarillawaychej, wiraqochisníy. 19Qankuna anchatapuni khuyakuwankichej; noqawan may k'acha kankichej kawsayniyta libranawaykichejpaj. Noqarí mana orqosmanqa riymanchu; sajra kajqa ñanllapiraj taripawanman, wañuymantaj. 20Qhawariychej, jaqaypi uj juch'uy llajta kashan, qayllallapitaj. Niwaychej ari chayllaman ayqekunaykuta. Chayqa juch'uyllamin, chaypitaj mana wañusajchu. 21Ujnin kaj ángel nerqa: Arí, uyariyki. Imatachus niwasqaykita ruwasaj. Chay nishawanki, chay llajtata mana chinkachisajchu. 22Jina kajtenqa, usqhayta ayqekuy chay llajtaman; jaqayman chayanaykikama mana imatapis ruwasajrajchu, nispa. Chayrayku jaqay llajtaj sutenqa Zoar. 23Sut'iyamushajtin, Lotqa Zoar llajtaman chayarqa. 24Chantá Tata Diosqa azufre nina parata parachimorqa Sodomaman Gomorra llajtamanwan. 25Jinamanta chinkarparichillarqataj vallepi kaj llajtasta, chaypi tukuy kawsajkunata, tukuynin q'omerkunatawan. 26Lotpa warmintajrí chay ñanta rishaspa, qhepata qhawarerqa. Kikimpitaj payqa kachiman tukorqa. 27Q'ayantin tutamanta Abrahamqa wicharerqa, maypichus Tata Dioswan parlashasqa, chayman. 28Chaymanta qhawarerqa Sodomata Gomorratawan, chay tukuynin valletawan. Rikorqataj chay tukuyninmanta manchay q'oshñillata llojsimushajta hornomanta jina. 29Ajinata Dios chinkarparicherqa chay vallepi llajtasta, maypichus Lot tiyakorqa, chayta. Jinapis yuyarikorqa Abrahampa mañakusqanta; chayrayku Lotta chay chinkarparichinan llajtamanta orqhorqa. 30Chay qhepata Lotqa Zoarllapipuni tiyakuyta manchachikorqa. Chayrayku orqosman riporqa tiyakoj iskaynin ususisninwan. Chaypi paykunaqa tiyakorqanku uj cuevapi. 31Uj p'unchay Lotpa kuraj kaj ususenqa sullk'a kajman nerqa: Tatanchejqa machuña, manataj kay tukuynimpi pi qharipis kanchu noqanchej paywan casarakunanchejpaj, yachasqa kasqanman jina. 32Jina kajtenqa, tatanchejta vinowan machaykuchina, jinaspataj paywan puñuykuna, jinamanta paynejta wawasniyoj kananchejpaj, nispa. 33Chantá chay ch'isipacha tatankuman vinota ujyachispa, machaykucherqanku. Jinamanta kuraj kajqa tatanwan puñorqa. Tatantajrí mana reparakorqachu ususin paywan puñusqanta, nitaj jatarisqantapis. 34Q'ayantintaj kuraj kajqa sullk'anman nerqa: Noqa ch'isi tatanchejwan puñuni. Kunan ch'isi ujtawan vinowan machaykuchinallataj, jinaspataj qanñataj paywan puñunki, ajinamanta tatanchejpaj wawasniyoj kananchejpaj. 35Chay ch'isi tatankuman vinota ujyachillarqankutaj. Jinaspataj, sullk'a kajñataj tatanwan puñuykorqa. Tatan Lottaj mana reparakorqachu paywan puñusqanta, nitaj jatarisqantapis. 36Ajinamanta iskayninku wijsayoj rikhurerqanku Lot tatankupaj. 37Kuraj kajqa wawayoj karqa, paytataj suticharqa Moab sutiwan; paymanta mirajkunaqa moabitas kanku. 38Sullk'a kajpis wawayojllataj karqa, suticharqataj Ben-ami sutiwan; paymanta mirajkunaqa amonitas kanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\