GÉNESIS 20

1Abrahamqa maypichus kasharqa, chaymanta riporqa Néguev jallp'aman. Chaypi jarakorqa Cadeswan Shurwan tinkuypi. Chaypi pay tiyakorqa, chay llajtaj sutintaj Gerar karqa. 2Chaypeqa Abraham ujtawan nerqa warmin Sara panan kasqanta. Gerarmanta rey Abimelectaj pusachimuspa, warmimpaj jap'ikaporqa Sarata. 3Chay ch'isipacha Abimelecqa mosqokorqa, Diostaj chay mosqoynimpi nerqa: Qanqa wañunki. Pi warmitachus warmiykipaj pusachimunki, chayqa qosayoj, nispa. 4Abimelecrí manaraj Sarawan puñuykusqachu; chayrayku payqa kuticherqa Señorman: Señorníy, wañuchillawajchu pichus manaraj ima sajratapis ruwanchu, chay runata? 5Noqamanqa kikin Abraham niwarqa Saraqa paypa panallan kasqanta; Sarapis nillawantaj Abrahamqa turampuni kasqanta. Chayrayku noqaqa allinmanta ruwani tukuy cheqan sonqoywan, nispa. 6Diostaj Abimelecta nerqa chay mosqoynimpi: Noqaqa yachani qan allin sonqoykiwan chayta ruwasqaykita. Chayrayku mana saqerqaykichu payman qayllanaykita, ama juchallikunaykipaj contraypi. 7Kunanqa kutichipuy chay warmita qosanman, imaraykuchus payqa profeta. Diosmanta mañapusonqa kawsanaykipaj. Mana qopunki chayrí, qan, tukuy qampata kajkunantin wañunkichejpuni, nispa nerqa Diosqa. 8Q'ayantin Abimelecqa tutamanta jatariytawan, tukuy kamachisninta wajyarqa, willarqataj chay tukuy imasta. Chayta uyarispa, tukuyninku mayta mancharikorqanku. 9Chaymanta Abimelecqa Abrahamtañataj wajyachispa, nerqa: Imatataj kayta ruwawaykuri, imachus mana allin kajtari? Ima sajratataj qampaj ruwarqaniri? Imapajtaj chay chhikan jatun juchata apamuwankiri, jinallataj runasniypajpisri? Kayta qan ruwawanki imatachus mana ruwanaykita. 10Imatataj yuyasharqanki kayta ajinata ruwanaykipajri? Ajinata Abimelecqa Abrahamta k'amerqa. 11Chantá Abraham kuticherqa: Noqa yuyarqani qankuna Diosta mana manchachikusqaykichejta, jinamanta warmiyrayku wañuchinawaykichejta. 12Cheqamanta payqa panaypuni kashan; tatamanta uj tatayojlla kayku, mamallamanta waj mamayoj, noqataj paywan casarakorqani. 13Maypachachus tataypa wasinmanta Dios orqhowarqa chaymantapacha tukuynejta puriyku. Chayrayku payman nerqani: Maymanchá chayasun, chaypi qanqa ninki noqa turayki kasqayta, nispa. 14Ajinamanta Abimelecqa Sarata qosan Abrahamman qoporqa. Chantá qorillarqataj ovejasta, qhari kamachista, warmi kamachista ima. 15Nerqataj: Qhawariy, ñawpaqeykipi jallp'aypis kashan. Ajllakuy maynejtachá munasqaykita, chaypi tiyakunaykipaj, nispa. 16Abimelecqa Saramanñataj nerqa: Turaykiman qoni, chayqa valen waranqa qolqe. Chay kanqa qan allin warmi kasqaykita yachanankupaj, pikunachus qampa ñawpaqeykipi kashanku, chaykuna. Mana pipis ima sajrata rimanqachu qampaj, nispa. 17Chaymanta Abrahamqa Diosmanta mañaporqa. Diostaj thañicherqa Abimelecta, jinallataj warminta, chantá kamachisnintapis, paykuna ajinamanta wawasniyoj kanankupaj. 18Abrahampa warmin Sararayku Tata Diosqa nisqa Abimelecpa wasimpi kaj warmis mana wawasniyoj kanankuta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\