GÉNESIS 22

1Unayninman Diosqa Abrahamta probarqa maykamachus creeynin kasqanta yachanampaj. Sutinmanta wajyarqa: Abraham, nispa. Paytaj kuticherqa: Kaypi kashani, nispa. 2Diosqa nerqa: Munasqa k'ata churiyki Isaacta pusarikuspa, riy Moriah sutiyoj jallp'aman. Chayman chayaspataj, payta q'olachipuwanki ima orqomanchus Noqa riy nisqayki, chaypi, nispa. 3Chantá Abrahamqa q'ayantin tutamanta jatarispa, burronta caronaykukuytawan, iskay kamachisninta, churin Isaactawan wajyarqa. Q'olachinapaj llant'ata k'utuytawan, rerqa maymanchus Dios nerqa, chayman. 4Kinsa p'unchayta rispa, Abrahamqa karumanta rikorqa, maymanchus risharqa, chay cheqata. 5Kamachisninmantaj nerqa: Qankunaqa kayllapi burrowan qhepakuychej, noqataj churiywan jaqayman rispa, Diosta yupaychaytawan kutimpusqayku, nispa. 6Abrahamqa, Diospaj q'olachinankupaj apasharqanku, chay llant'ata Isaacman q'epiriykucherqa, paytaj cuchillota, ninatawan oqhariykukorqa; chantá iskaynillanku kachaykukorqanku. 7Rishaspataj, Isaacqa nerqa tatan Abrahamman: Tatáy, nispa. Paytaj nerqa: Imata ninki, wawáy? nispa. Isaactaj nerqa: Llant'awan, ninawan tiyapuwanchej; maytaj cordero Señorpaj q'olachinapajri? nispa. 8Abrahamtaj kuticherqa: Dios maymantapis rikhurichimullanqa Paypaj corderota q'olachinanchejpaj, wawáy, nispa. Jinamanta khuska rillarqankupuni. 9Maymanchus Dios nerqa Abraham rinanta, chayman chayaspa, Abrahamqa uj altarta ruwarqa Diospaj, chaymantaj llant'a apasqanta churarqa. Llant'a patamantaj Isaac churinta wataykuspa, winkuykucherqa altar patapi. 10Ñapis cuchillota oqharispa wawanta ñak'anan kashajtin, 11Tata Diospa angelnin janaj pachamanta nimorqa: Abraham, Abraham, nispa. Paytaj kuticherqa: Kaypi kashani, nispa. 12Chay angeltaj nerqa: Ama makiykita oqhariychu, nitaj wawaykita imanaychu. Yachaniña qanqa Diosniykita manchachikusqaykita, imaraykuchus mana uj k'ata wawaykitapis mich'akunkichu qonawaykipaj, nispa. 13Jinamanta Abrahamqa qhawarispa, rikorqa uj carnerota wajrasninmanta sach'as ukhupi jarap'asqata. Rispataj, carnerota aysarimorqa, wañuchispataj churimpa cuentanmanta altar patapi Diospaj q'olacherqa. 14Chay cheqata Abrahamqa suticharqa: Tata Diosqa qon, imachus mana kanchu, chayta, nispa. Chayrayku kunan ninku: Uj orqopi Tata Diosqa qon, imachus mana kanchu, chayta, nispa. 15Ujtawan Tata Diospa angelnin janaj pachamanta Abrahamta wajyamuspa, 16nerqa: Tata Dios nin: Qanqa kayta ruwarqanki, manataj mich'akorqankichu uj k'ata wawaykita. Chayrayku Noqa kawsayniyrayku juraspa, niyki: 17Noqa bendecisqayki, mirayniykitapis ashkhata mirachisaj mana yupay atinata cielopi ch'askas chhikata, mama qocha kantupi t'iyu chhikallatataj. Chantapis tukuy enemigosninkuta atipanqanku. 18Tukuy naciones kay pachapi kajkuna paykunanejta bendecisqa kanqanku, qan imatachá nisusqayta kasuwasqaykirayku, nispa. 19Abrahamqa chaymanta kutiporqa maypichus kamachisnin kasharqanku chayman. Chaymantataj tukuyninku kutiporqanku Beersebaman, maypichus Abraham tiyakorqa, chayman. 20Unaymanta Abrahamqa uyarerqa wawqen Nacorpa warmin Milcapis churisniyoj kasqanta. 21Kuraj kajqa karqa Uz, ujnintaj Buz, ujnintaj Kemuel; pay karqa Arampa tatan. 22Chaymanta sullk'as karqanku: Quesed, Hazo, Pildas, Jidlaf, Betuel ima. 23Kay Betuel karqa Rebecaj tatan. Chay pusaj karqanku Milcajpa churisnin Abrahampa wawqen Nacorpaj. 24Chantá Nacorpata churisnin kallarqankutaj Reuma tanta warmimpi, chay churisnintaj karqanku: Teba, Gaham, Tahas, Maaca ima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\