GÉNESIS 24

1Abrahamqa allin machuñapuni karqa, Tata Diostaj tukuy imapi payta bendecerqa. 2Uj kuti kamachisninmanta kuraj kajta wajyarqa, mayqenchus Abrahampa tukuy imasninmanta allinta imatapis yacharqa, chayta. Nerqataj: Makiykita piernay uraman churay. 3Kunanqa juray ari, Tata Diosrayku, janaj pachapi, kay pachapipis kaj Diosrayku. Qan ama casarachinkichu churiy Isaacta kay Canaanpi kaj warmiswan, maypichus tiyakushani, kay llajtayoj warmiswan. 4Manachayqa riy ari llajtayman. Aylluy ukhumanta mask'amunki uj warmita churiy Isaacpaj. 5Kamacheqa kuticherqa: Chay warmi noqawan mana jamuyta munajtinrí, imanasajtaj? Chaypajqa wawaykitachá pusayman, may jallp'amantachus qan jamorqanki, chayman í? nispa. 6Abrahamtajrí nerqa: Ama kutimuspa wawayta pusankichu jaqayman. 7Janaj pachapi kaj Señor Tata Diosqa orqhomuwarqa tataypa wasinmanta, ayllusniypa jallp'anmanta, niwarqataj kay jallp'ata mirayniyman qonanta. Chay Dios kachamonqa uj angelninta qampa ñawpaqeykita rinampaj, yanapasunampajtaj churiypaj warmita pusamuyta. 8Sichus chay warmi qanwan mana jamuyta munanman chayqa, qan mana juchayojchu kawaj. Jina kajtimpis, amapuni churiyta pusapuwaychu jaqayman, nispa. 9Kamacheqa makinta Abrahampa piernan uraman churaspa, jurarqa junt'ananta 10Chaymantaqa patronnimpa sumachaj imasninta ajllaspa, wakichikorqa chayta, ama uyallanwan chayanampaj. Chantá chunka camellosman chay imasta chajnariykukuytawan, purirerqa Mesopotamiapi Nacorpa llajtanman. 11Ña ch'isiyaykushajtinña llajta kantuman chayaspa, chaypi camellosta samaricherqa yaku pujyu kantupi. Chay hora karqa warmispa yaku aysananku horaña. 12Chaypitaj kamacheqa Diosmanta mañakuyta qallarerqa: Tata Dios, patronniy Abrahampa Diosnin, niway ari imatachus ruwanayta; k'acha kayniykita rikuchikuy ari, patronniyta khuyaspa. 13Kay yaku kantupi suyasaj, kay llajtayoj sipaskuna yakuman jamunankuta. 14Qan niy ari mayqenchus kananta. Noqa mayqen sipastachus nisaj: P'uñuykita urayk'uchikuspa, yakuta qoriway ujyanaypaj, nispa, paytaj p'uñunta urayk'uchikuytawan, niwanqa: Kayqa, ujyarikuy, camellosniykimampis ujyarichipusqayki, nispa, chay kachun ajllasqaykeqa kamachiyki Isaacpaj. Ajinapi yachasaj qan patronniyta khuyakusqaykita. 15Chay kamachi manaraj Diosmanta mañakuyta tukushaspa, rikorqapacha Betuelpa ususin Rebecata p'uñu lijrarisqa jamushajta. Betuelqa karqa Milcajpa churin, Nacorpatawan, pichus karqa Abrahampa wawqen, chaypata. 16Chay sipas Rebecaqa may k'achita karqa, nitaj payqa ni pi qhariwampis karqarajchu. Payqa pujyuman urayk'uspa, p'uñunman yakuta junt'aykuchikuytawan kutipusharqa. 17Kamachitaj sayarispa, correrqa qhepanta taripanankama, nerqataj: Sipas, ama jinachu kay, uj chhika yakuta qoriway ujyanaypaj p'uñuykimanta, nispa. 18Paytaj kuticherqa: Ujyarikuy á wiraqochi, nispa, usqhaytataj p'uñunta urayk'ucherqa, makimpi jap'ispataj, ujyacherqa. 19Kamacheqa yakuta ujyayta tukojtin, sipasqa nerqa payman: Camellosniykipajpis yakuta orqhopusqayki, sajsakunankukama ujyanankupaj, nispa. 20Payqa usqhayta rispa, yakuta jich'arqa uywaspa ujyananman. Jinaspataj, ashkha kutista yakuta orqhomorqa tukuynin camellosninman sajsachinankama. 21Chaykama kamacheqa qhawallarqa ni imata niyta atispa. Payqa allinta yachayta munasharqa, Tata Diosqa chay puriynimpi sumajta paypaj wakichipusqanta, chayrí manachus. 22Camellos yakuta ujyayta tukojtinku, kamacheqa uj qori anillota q'epinmanta orqhorqa; chay karqa sojta gramos jina. Jinapitaj chayta sipasman qorqa. Chantá iskay qori brazaletestapis qollarqataj, chaytaj karqa pachaj gramos jina. 23Nerqataj: Niway ari, pejpa ususintaj kankiri? Tataykej wasinman kunan ch'isi wajyariwaykumanchu? nispa. 24Chay sipasqa nerqa: Noqaqa Betuelpa ususin kani, Milcajpata Nacorpatawan allchhinku. 25Wasiykupeqa tiyan campo puñunaykipaj, jinallataj camellosniykipajpis tiyan paja, q'achu ima, nispa. 26Chantá kamacheqa qonqoriykukuspa, Tata Diosta kay jinata yupaycharqa: 27Yupaychasqa kachun Tata Diosqa, patronniypa Diosnin. Payqa k'acha khuyakuyniyojpuni patronniypaj, jinataj pusawan cheqanta ayllusnimpa wasinman chayanaypaj, nispa. 28Chaykama Rebecaqa usqhay usqhayta kachaykukorqa mamanman willaj tukuy imachus kasqanta. 29Rebecajta karqa uj turan Labán sutiyoj. Payqa usqhayta correrqa willajtinkama yaku pujyuman chay runata taripaj, 30imaraykuchus pay rikusqa panampa anillonta, makisnimpi brazaletesta warkhurayashajta, uyarerqataj imatachus willashajta chay runaj nisqanta. Chayrayku Labanqa Abrahampa kamachinman qayllaykorqa, pujyu chaypi camelloswan kashajtin. 31Nerqataj: Jamuy ari, Tata Diospa yanapasqan, ama kayllapi kakuychu ari. Wasita k'uchunchapuykuña; camellosniyki puñunankupajpis tiyanña, nispa. 32Chantá kamacheqa Labanpa wasinman rerqa. Labantaj wasinman yaykojtinkama, camellosmanta q'epista urayk'ucherqa. Jinaspataj, camellosman qararqa pajata, q'achutawan. Chaymantaqa yakuta apamorqa kamachejqa, paywan jamojkuna ima chakisninkuta mayllanankupaj. 33Mikhunata jaywashajtinkutaj, Abrahampa kamachenqa nerqa: Mana mikhuymanrajchu, imatachus ninay kashan, chayta qankunaman manaraj nishaspaqa. Labantaj nerqa: Parlallay, nispa. 34Chantá chay kamacheqa nerqa: Noqaqa kani Abrahampa kamachin. 35Tata Diosqa ashkhata bendecin patronniy Abrahamta, qhapajyachintaj. Payman qon ovejasta, wakasta, qolqeta, qorita, qhari kamachista, warmi kamachista, camellosta, burrosta ima. 36Jinallataj warmin Sarapis uj qhari wawata rejsin payayaynimpi. Kunanqa patronniy saqeykun Isaac churinman tukuy kapuyninta. 37Patronniy Abrahamtaj jurachiwarqa: Ama casarachinkichu churiyta kay Canaán llajtayoj warmiswan, maypichus noqa tiyakuni, kaypi. 38Astawampis tataypa ayllunman ripuway, chaymantataj churiypaj uj warmita pusarimpuway, nispa. 39Noqataj nerqani: Wiraqochíy, maymantataj warmeqa noqawan pusachikamuwanqari? nispa. 40Paytaj niwarqa: Noqa purini Tata Diospa ñannimpi, Paytaj kachamusonqa uj angelninta, kay risqaykipi allin risunampaj. Uj warmita pusampuwanki aylluy ukhumanta, tataypa ayllunmanta. 41Aylluy ukhuman rispa, manachus tarinki chayqa, manatajchus pusachikamusuyta munanqa chayqa, qan mana juchayojchu kanki kay jurasqaykita mana junt'asqaykimantaqa, nispa. 42Ajinata chayman jina yaku pujyuman chayamuspa, Diosmanta mañakuyniypi nerqani Tata Diosman, Abraham patronniypa Diosninman: Sichus Qan ninki allin rinawanta kay puriyniypi chayqa, 43mañakuyki: Kay yaku pujyu kantupi kashajtiy, uj sipas jamuchun yakuman, noqa ninaypaj: Ama jinachu kay, yakuta ujyanaypaj qoriway p'uñuykimanta, nispa. 44Nejtiytaj, sichus pay niwanqa: Kayqa, ujyarikuy, camellosniykipajpis yakuta orqhopusqayki, nispa chayqa, chay warmi kachun ari, Tata Dios, Qampa ajllasqayki patronniypa churimpaj, nispa. 45Manaraj ajinata mañakuyta tukushaspataj, Rebecata rikunipacha p'uñunwan yakuman jamushajta. Pujyumanta yakuta orqhospa kutimushajtintaj, nerqani: Sipas, yakuykita qoriway ujyanaypaj, nispa. 46Paytaj chay ratopacha p'uñunta urayk'uchispa, jaywawarqapacha, nerqataj: Kayqa, ujyarikuy, camellosniykimampis ujyarachipusqayki, nispa. Noqataj ujyarqani, camellosniymampis ujyarachipuwarqa. 47Chantá taporqani: Pejpa ususintaj kankiri? nispa. Paytaj niwarqa: Noqaqa Betuelpa ususin kani, Nacorpata Milcajpatawan allchhinku, nispa. Niwajtinkama, senqanman warkhuykorqani anillota, makisninmantaj brazaletesta. 48Jinataj qonqoriykukuspa, Tata Diosta jatuncharqani, patronniy Abrahampa Diosninta, Pay cheqan ñanta pusamuwasqanmanta, patronniypa wawqempa ususinta churimpaj pusapunaypaj. 49Kunanqa qankuna niwaychej ari: Sichus qankuna patronniymanta cheqamanta khuyakunkichej, chayrí manachus, chayta sut'inta niwaychej pañamampis, chayrí lloq'emampis rinaypaj. 50Chantá Labanwan, Betuelwan ima kuticherqanku: Kay tukoyqa Diosmanta jamun; mana niykumanchu, arí nispa, nitaj mana, nispa. 51Chayqa ari, ñawpaqeykipi kashan Rebeca; pusay ari. Patronniykej churimpa warmin kachun, Tata Diospa nisqanman jina. 52Chay nisqata uyariytawan, Abrahampa kamachenqa, k'umuykukorqa Tata Diospa ñawpaqempi pampaman umanta chayachinankama. 53Chaymantataj q'episninmanta orqhorqa ashkha imasta qolqemanta, qorimanta ruwasqas, chantá p'achastawan, jinaspataj Rebecaman jaywarqa. Chantá valorniyoj imasta qollarqataj turanman, mamanmanwan. 54Chaymantaraj mikhorqa, ujyarqataj paywan jamojkunantin. Chaymantataj chay ch'isi chaypi puñukaporqanku. Jinapi chay kamacheqa q'ayantin tutamanta jatariytawan, nerqa: Kunanqa usqhayta kachapuwayku patronniykojman, nispa. 55Rebecaj turan Labanrí nerqa: Chunka p'unchaytawan karikullachunraj ari Rebecaqa noqaykuwan, nispa. Kikillantataj mamampis nerqa. 56Kamachitajrí kuticherqa: Ama jark'awaychejchu; Tata Dios ninña kay purisqayqa mana qhasichu kasqanta; chayrayku kachapullawaychejña patronniypa wasinman, nispa. 57Paykunataj kuticherqanku: Sipasta wajyaspa, tapusqayku pay ima nenqachus, nispa. 58Chaymantaqa Rebecata wajyaspa, taporqanku: Kay runawan riyllataña munankichu? nispa. Paytaj kuticherqa: Arí, rillasajña, nispa. 59Jinata nejtin, Rebecata, warmi kamachintawan khuska pusacherqa Abrahampa kamachinwan, paywan jamojkunamanwan. 60Chaymantataj ayllonqa Rebecata bendecispa, nerqanku: Panayku, qan kanki waranqa waranqaspa mamanku. Mirayniyki qhechuchun ashkha llajtasta enemigosninkumanta, nispa. 61Jinata nejtinkukama, Rebecaqa kamachisninwan camellosman wicharerqankupacha, kamachejpa qhepantataj rerqanku. Ajinata Abrahampa kamachenqa Rebeca pusarisqa kutiporqa. 62Chayashajtinku, Isaac kutimusharqa Pichus Kawsaj Rikuwan, nisqa yaku pujyumanta, imaraykuchus tiyakusharqa Néguev jallp'api. 63Payqa ch'isiyayta llojsisqa puriykacharikoj. Jinallapi payqa ujta qhawarispa, camellosta jamushajta rikorqa. 64Jinallataj Rebecapis qhawarispa, rikorqa Isaacta, jinaspataj camellomanta urayk'orqa. 65Chantá kamachita taporqa: Pitaj jaqay runa jamushanri? nispa. Kamachitaj kuticherqa: Pay ari patronniy, nispa. Rebecaqa chay ratopacha uyanta velowan suk'umpaykukorqa. 66Tiyaykukuytawan, kamacheqa tukuy imaynachus kasqanta Isaacman willarqa. 67Chaymantá Isaacqa Rebecata maman Saraj toldonman pusakaporqa. Paywantaj Isaacqa casarakorqa. Isaacqa mayta munakorqa Rebecata. Ajinamanta paywan sonqochakorqa mamampa wañupusqanmanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\