GÉNESIS 26

1Chaypacha manchay yarqhay karqa tukuy chay jallp'api. Chayqa waj yarqhay karqa, Abrahampa tiempompi, chay yarqhaymanta. Chayrayku Isaacqa Gerarman tiyakoj riporqa, maypichus filisteospa reynin Abimelec tiyakorqa, chayman. 2Chaypi Tata Diosqa payman rikhurispa, nerqa: Ama riychu Egiptoman. Tiyakullay, maypichus Noqa nisqayki, chaypi. 3Kunanraykoqa kay jallp'allapiraj tiyakushay. Noqa qanwan kasaj, bendecisqaykitaj. Qanman, mirayniykimanwan kay jallp'asta qosqaykichej. Ajinamanta junt'asaj, tatayki Abrahamman imatachus qonayta nerqani, chayta. 4Mirayniykita ashkhata mirachisaj cielopi ch'askas chhikata, jinaspataj paykunaman kay jallp'asta qosaj. Chantapis paykunanejta tukuy naciones kay pachapi bendecisqa kanqanku, 5imaraykuchus Abrahamqa kasuwarqa, junt'arqataj nisqasniyta, leyesniyta, kamachisqasniytawan. 6Jinamanta Isaacqa Gerarpi qhepakorqa. 7Chay cheqaspi tiyakojkunataj warminmanta taporqanku. Isaacrí kuticherqa: Payqa panay, nispa, imaraykuchus manchachikorqa warmiy, niyta, yuyaspa warmin Rebecarayku payta wañuchinankuta. Rebecaqa k'achita karqa. 8Chay qhepata unaytaña chaypi tiyakusqankumanta, uj kuti filisteospa reynin Abimelec wasi ventanamanta qhawaspa, rikorqa Isaacta warmin Rebecata munarikushajta. 9Chaymantaqa wajyachimuspa, nerqa: Ajá, chay warmeqa warmiykipunichu, manachu? Imaraykutaj qan niwanki panayki kasqantari? nispa. Isaactaj kuticherqa: Yuyarqani payrayku wañuchinawaykichejta, nispa. 10Abimelectaj nerqa: Imaraykutaj kayta ruwawaykuri? Tumpamantawanqa mayqenchá kay llajtamanta warmiykiwan puñuykunman karqa; qanqa ajinamanta juchallichiwaykuman karqa, nispa. 11Chaymantaña Abimelecqa kamacherqa tukuy runasninman: Pichus kay runata, chayrí warminta t'ojpejqa wañuchisqa kanqa, nispa. 12Chay wata Isaacqa chay jallp'api tarporqa, sumajtataj poqocherqa, imaraykuchus Tata Diosqa payta bendecerqa. 13Jinamanta payqa tukuy imasniyoj kanankama maytapuni qhapajyaykorqa. 14Tiyaporqa ashkha ovejasnin, ashkha wakasnin, jinallataj michejkunampis. Chaymanta filisteos maytapuni payta chhoqonaykukorqanku. 15Tatan Abraham kawsashaspa, chaynejpi kamachisninwan yaku pujyusta allachisqa, chaykunamampis filisteosqa jallp'awan junt'aracherqanku. 16Abimelectaj Isaacman nerqa: Ripuy kaymanta; qanqa anchataña qhapajyanki, noqaykumantapis astawanña, nispa. 17Jinamanta Isaacqa riporqa chaynejmanta Gerar Valleman, chaypitaj tiyakuyta qallarerqa. 18Chaypi yaku pujyusta ujtawan allachillarqataj, tatan Abraham chaynejpi tiyakushaspa allachisqa, chaykunata, mayqenkunatachus filisteos p'ampararqanku Abraham wañupusqanmanta qhepaman, chayta. Sutisnintapis sutichararqa, tatan ima nispachus suticharqa, chayllawantaj. 19Uj kuti Isaacpa kamachisnin uj pujyuta allashaspa, tarerqanku phullchimushaj yakuta. 20Chayta rikuspa, Gerarmanta michejkunaqa Isaacpa michejninkunawan maqanakorqanku: Noqaykojta chay yakoqa, nispa. Chayrayku Isaacqa chay pujyuta suticharqa: Maqanaku, nispa. 21Kamachisnenqa waj pujyutañataj allarqanku, chay patapipis maqanakullarqankutaj; chayrayku chaytaqa Isaac suticharqa: Chejninaku, nispa. 22Isaacqa chay cheqamanta karunejman rispa, waj pujyutañataj allacherqa. Chaypeqa manaña maqanakorqankuchu; chayrayku chay pujyuta suticharqa: Allimpi Kawsay, nispa. Kunanqa Tata Dios saqewanchej allimpi kakojta, chayrayku tukuy imapi ñawpajman risunchej, nispa nerqa. 23Chaymanta Isaacqa wicharerqa Beersebaman. 24Chay ch'isi Tata Diosqa payman rikhurispa, nerqa: Noqa kani tatayki Abrahampa Diosnin. Ama manchachikuychu, imaraykuchus Noqa qanwan kashani. Kamachiy Abrahamrayku bendecisqayki, mirayniykitapis ashkhayachisaj, nispa. 25Isaacqa jaqaypi uj altarta ruwarqa, chaypitaj Tata Diospa sutinta oqharerqa Diosnimpaj rejsikapusqanrayku. Chaynejpi jarakuspa, toldota sayachikorqa, kamachisnimpis uj yaku pujyuta allarqanku. 26Chaymanta qhepata Abimelecqa Gerarmanta jamorqa Isaacwan parlaj. Paywantaj jamorqanku kawsaqen Ahuzat, soldadosta kamachej Ficol ima. 27Isaacqa paykunaman nerqa: Qankuna chejnikushawaspa, jallp'asniykichejmantapis qharqomushawaspa, imajtintaj taripawaj jamunkichejri? nispa. 28Paykunataj kuticherqanku: Noqayku rikuyku qanwan Tata Dios kasqanta; chayrayku noqayku munayku qanwan uj tratota ruwayta. Chay tratoqa kay jina kanqa: 29Qan ama ima sajratapis ruwawasqaykuchu, imaynatachus noqayku mana qanta imanarqaykuchu, ajinata. Astawanqa qampaj allinta ruwarqayku, kachamporqayku k'achamanta, chayman jinataj qanqa Tata Diospaj allin qhawasqa kanki. 30Chaymanta Isaacqa sumaj mikhuykunata wayk'ucherqa. Chantá tukuyninku mikhorqanku, ujyarqankutaj. 31Q'ayantintaj tutamanta jatariytawan, tratota ruwarqanku purajmanta. Jinaspataj, Isaacqa paykunata kacharpayarqa: Tinkunakama, nispa; jinallataj paykunapis: Ripusqayku, nispa nerqanku, tukuy sonqo kawsaqesnin jina. 32Chay kikin p'unchayllataj Isaacpa kamachisnin jamorqanku willaj yakuta tarisqankuta, chay allasharqanku, chay pujyupi. 33Isaactaj chay pujyuta suticharqa: Seba, nispa. Chayrayku chay llajtaqa kunankama Beerseba nisqa kashan. 34Chaypacha Esauqa tawa chunka watasniyojña karqa. Pay casarakorqa heteo Beerej ususin Juditwan. Chantá casarakullarqataj ujnin heteo Elonpa ususin Basematwan. 35Chay iskay warmis Isaacta, Rebecatawan mayta llakichej kanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\