GÉNESIS 27

1Isaacqa chaypacha allin machuña karqa, ñawimpis manaña rikorqachu. Uj kuti kuraj kaj churin Esauta nerqa: Wawáy, nispa. Esautaj kuticherqa: Imata ninki, tatáy? nispa. 2Isaacqa nerqa: Noqaqa, wawáy, allin machuña kani, wañuy patapi, manataj yachanichu mayk'ajchus wañunayta. 3Chayrayku noqaqa niyki monteman rinaykita, flechanapaj arcoykita, flechasniykitawan oqharikuspa, ima animaltapis jap'ispa apampunawaykipaj. 4Jinaspataj, sumaj aycha mikhuyta wayk'upuwanki munasqayman jina, apamuwankitaj mikhunaypaj. Chantá manaraj wañushaspa, kuraj kaj churipaj bendicionta qopusqayki, nispa. 5Rebeca uyarisharqa imatachus Isaacqa churin Esauman nishajta. Chaymantataj Esauqa monteman rerqa ima animalllatapis tatampaj jap'impunampaj. 6Rejtinkamataj, Rebecaqa sullk'a kaj churin Jacobta nerqa: Uyarini tataykita Esauman nishajta: 7Rispa, ima animalllatapis jap'impuway; sumaj aychapuruta wayk'upuwanki mikhunaypaj. Chantá manaraj wañushaspa, kuraj kaj churipaj bendicionta qopusqayki Tata Diospa ñawpaqempi, nispa. 8Chayrayku wawáy, sumajta uyariway imatachus nisqayki, chayta: 9Kunampacha rerqoy, uywasninchej kashan, chayman, apamunkitaj cabrasninchejmanta iskay sumachajnin kaj chivitosta. Chaymanta noqa wayk'orqosaj sumaj aychapuruta tataykej munasqanta. 10Qantaj chaytaqa jaywamunki mikhunampaj, ajinamanta qanman qosunampaj kuraj kaj churipaj bendicionta amaraj wañushaspa. 11Jacobtajrí Rebeca mamanman nerqa: Qhaway, wawqeyqa thapulla, noqataj mana. 12Tatayqa sichus llojchiwanqa chayqa, rejsirpariwanqa á, yuyanqataj paymanta alqochakusqayta. Jinamanta maldeciwanqa, bendicionninta qonawanmanta nisqaqa. 13Mamantaj nerqa: Noqaman chay maldicionqa urmamuchun, wawáy. Kunanqa rillayña, imatachus nisusqayta ruway; usqhayta oqharimuy iskay chivitosta, nispa. 14Chantá Jacobqa usqhay usqhayta kachaykukuspa, iskay chivitosta aparqamorqa mamanman. Rebecataj aychapuruta sumaj q'apashajta wayk'orqa, Isaac qosan munasqanman jina sumaj misk'ejta mikhuykunampaj. 15Chaymantaqa orqhorqa kuraj kaj churin Esaúj wasimpi jallch'asqa sumaj p'achanta. Jinaspataj, sullk'a kaj churin Jacobman churaykorqa. 16Chaymantataj imasnimpichus pelos mana karqachu, chaykunaman uña cabra qaraswan k'askaracherqa, makisninman, kunkanman ima. 17Jinaytawantaj, chay sumaj q'apashaj mikhuy wayk'usqanta, t'antatawan churin Jacobman jaywarqa. 18Chantá Jacobqa, maypichus tatan kasharqa, chayman yaykuspa, nerqa: Tatáy, kaypiña kani, nispa. Isaactaj taporqa: Mayqen churiytaj kankiri? nispa. 19Jacob nerqa: Noqa kuraj kaj churiyki Esaú kani. Ñapis ruwaniña imatachus niwasqaykita. Jatarikuy ari; tiyaykukuy, mikhukuy monte animalta jap'ispa wayk'usqayta. Chantá qopuway bendicionniykita, nispa. 20Isaac taporqa: Imaynapitaj chhika usqhayta jap'imorqanki, wawáy? nispa. Jacobtaj nerqa: Señorniyki Tata Dios chay rato tarichiwan, nispa. 21Isaac nerqa: Qayllamuway, llojchirisqayki, yachanaypaj sichus qan cheqamanta Esaú churiychus kanki, chayrí manachus, nispa. 22Jacobtaj qayllaykorqa tatan llojchirinampaj. Isaactaj nerqa: Parlasqanqa Jacobpata, makisnintajrí Esaujpata, nispa. 23Ajinata Isaacqa payta mana rejserqachu, imaraykuchus Jacobpa makisnenqa thapulla karqa wawqen Esaujta jina. 24Bendecinampajtaj ujtawan tapullarqataj: Cheqamanta Esaú wawaypunichu kanki? nispa. Jacobtaj nerqa: Arí, Esaupuni kani, nispa. 25Chaymanta tatanqa nerqa: Wawáy, jina kajtenqa, mikhunaypaj jaywaway imatachus jap'isqaykita, bendicionniyta qosunaypaj. Jinata nejtintaj, Jacobqa chay mikhunata tatanman jaywarqa mikhunampaj, chantá vinotawan jaywarqa. Isaactaj sumajta mikhuykorqa, ujyaykorqataj. 26Chantá Isaacqa nerqa: Qayllamuway wawáy; much'ariway, nispa. 27Jacob qayllaykuspa much'aykojtin, Isaacqa muskhirerqa p'achampa q'apayninta. Jinaspataj, bendeciyta qallarerqa kay jinata: Arí, kay q'apayqa churiymanta, uj campoj q'apaynin jina, mayqentachus Tata Dios bendecerqa, chay jina. 28Dios qosuchun cielomanta parata, jallp'api sumaj cosechasta, ashkha trigota, ashkha vinota ima. 29Ashkha runas kamachisniyki kachunku; naciones ñawpaqeykipi qonqorikuchunku. Wawqesniykita kamachiy; mamaykej wawasnin qonqorikusuchunku. Maldecisojkunaqa maldecisqa kachunku, bendecisojkunataj bendecisqa kachunku. 30Isaacqa churin Jacobta bendeciyta tukusqantawan, Jacobqa tatampa ñawpaqenmanta llojsishajtin, Esaú chayaykamorqa monte animalta jap'ej risqanmanta. 31Paypis wayk'ullarqataj sumaj q'apashaj aychapuruta, chaytataj tatanman apaspa, nerqa: Jatarikuy, tatáy; mikhurikuy wawaykej jap'imusqanmanta mikhuyta, qopuwaytaj bendicionniykita, nispa. 32Isaactajrí taporqa: Pitaj kankiri? nispa. Esautaj nerqa: Noqa kuraj kaj churiyki Esaú kani, nispa. 33Isaacqa mancharikorqa, kharkatitispataj khajllu khajllullamanta nerqa: Chantá, pitaj rerqa montemanri, aycha mikhuytataj apamuwanri? Noqaqa mikhuniña manaraj apamushawajtiyki; bendicionniyta paymanña qopuni, paytaj bendecisqapuni kanqa, nispa. 34Esauqa tatampa nisqanta uyariytawan, jatunmanta qhaparispa mayta waqarqa: Noqamampis qollawaytaj bendicionniykita ari, tatáy, nispa. 35Isaactajrí nerqa: Wawqeyki jamuwanña ch'awkiyawaspa, wawáy; pay apakapun, qampaj kanan karqa, chay bendicionta, nispa. 36Esautaj nerqa: Chayraykuchá payta suticharqanku Jacob sutiwan á. Kunanwanqa iskay kutitaña ch'awkiyawan. Ñawpajtaqa kuraj kaj churi kaspa jap'inayta qhechuwan, kunantaj noqaman chayawaj bendiciontapis qhechullawantaj. Kunanqa manachu ima bendicionllatapis puchuripuwarqanki? nispa. 37Isaactaj kuticherqa: Noqa niniña Jacob qanta kamachisunanta, tukuy ayllusniykitaj paypa kamachisnin kanankuta. Nillanitaj paypajqa ashkha trigo, vino ima kananta. Kunan qampajqa, imata ruwasaj, wawáy? nispa. 38Esauqa mañakullarqapuni qonanta: Manachu ujtawan bendeciytaqa atinki, tatáy? Bendeciway ari noqatapis, nispa. Ujtawan jatunmanta qhaparispa, mayta waqallarqapuni. 39Chantá tatan Isaac nerqa: Qanqa tiyakunki sumaj poqoj jallp'asmanta karupi, cielomanta urmamoj paramantapis. 40Espadaykiwan jark'akunki; wawqeykej kamachin kanki. Allinta kallpacharikusparí, wawqeykej kamachin kanaykimanta librakunki. 41Chaymantapacha Esauqa Jacobta manchayta chejnikorqa, tatanwan bendicionta qochikusqanmanta, nerqataj: Tatayqa ñapis wañuponqaña; chaymanta wañurparichisaj Jacobta, nispa. 42Rebeca maman imatachus Esaú churin nishasqanta yachaytawan, Jacobta wajyachimuspa, nerqa: Wawqeyki Esaú wakichikushasqa qanta wañuchisunampaj, bendicionta qochikusqaykimanta. 43Chayrayku wawáy, allinta uyariway: Ayqekuy turay Labanpa wasinman; payqa tiyakun Haranpi. 44Chaypi paywan qhepakunki, wawqeykej phiñakuynin thasnukunankama, 45imatachus ruwasqaykita qonqanankamataj. Chaymanta willachimusqayki kutimpunaykipaj. Noqaqa mana munanichu ujllapi iskayniykichej chinkanaykichejta. 46Chaymanta Rebecaqa Isaacmanñataj qayllaykuspa, nerqa: Anchataña umayta nanachiwanku Esaujpa warmisnin, chay hitita warmisqa. Sichus Jacobpis kay Canaán llajtayoj hitita warmisllawantaj casarakonqa chayqa, wañupuyllataña munani; imapaj kasajri? nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\