GÉNESIS 28

1Chaymanta Isaacqa Jacobta wajyachispa, payta bendecerqa, kamacherqataj: Qanqa amapuni pusarikunkichu kay Canaán llajtayoj warmista. 2Manachayqa riy Padan-aramman jatun tatayki Betuelpa wasinman, chaypitaj casarakunki tioyki Labanpa ujnin kaj ususinwan. 3Tukuy Atiyniyoj Diosqa bendecisuchun, ashkhayachisuchun, mirayniykita mirachichun, qanmanta ashkha naciones kanankupaj. 4Qanman, mirayniykimanwan bendicionninta qosuchun, imatachus Abrahamman qonanta nerqa, chayta, kay jallp'ata jap'ikapunaykichejpaj, mayqempichus kunan tiyakushanchej karu llajtayojpis kasunman jina, chayta. Kay jallp'ataqa Dios qorqa Abrahamman. 5Ajinata Isaacqa churin Jacobta kacharpayarqa Padan-aramman. Jacobqa purirerqa arameo Betuelpa churin Labanpa wasinman. Pay karqa Rebecaj turan, Rebecataj mamanku karqa Esaujta, Jacobpatawan. 6Esaú yacharqa tatan Isaacqa Jacobta bendecisqanta, Padan-aramman kachasqanta chaypi casarakamunampaj. Chantá reparallarqataj bendecishaspa Jacobman nisqanta Canaanmanta kaj warmiswan ama casarananta. 7Esaú reparallarqataj Jacobqa risqanta Padan-aramman tatampa nisqanta, mamampa nisqantawan kasuspa. 8Ajinamanta Esauqa repararqa tatasnimpaj mana allinchu kasqanta Canaán warmiswan casarana. 9Chayrayku rerqa Abrahampa churin Ismaelpaman, chaypitaj pay casarakorqa ujnin kaj ususinwan; pay karqa Mahalat, Nebaiotpa panan. Ajinata paywampis casarakullarqataj, iskay cananea warmisnin kashajtin. 10Jacobqa Beersebamanta llojsispa, Harán ñanta risharqa. 11Chaymanta chayarqa uj cheqaman, chaypitaj uj ch'isi qhepakorqa, imaraykuchus ch'isiyaykuchikorqa. Chaypi puñorqa uj rumita sawnaykukuspa. 12Chaypi mosqoynimpi rikorqa uj escalerata pampamanta cielokama chayashajta, Diospa angelesnintataj chayta urayk'amushajta, wicharishajtataj. 13Rikullarqataj paypa ñawpaqempi Tata Diosta sayashajta, payman nishajta: Noqa kani Tata Dios, jatun tatayki Abrahampa Diosnin, tatayki Isaacpatawan. Qanman, mirayniykimanwan qosqayki kay jallp'ata, maypichus puñushanki, chayta. 14Mirayniykeqa ashkhata miranqa mana yupay atina jallp'a t'iyu chhika; paykuna junt'anqanku wichaynejman, uranejman, inti llojsimuynejman, inti yaykuynejman ima. Tukuy ayllus qannejta bendecisqa kanqanku, jinallataj mirayniykinejtapis. 15Noqa qanwan kashani; Noqa waqaychasqayki maymampis rejtiyki, kutichimusqaykitaj kay jallp'aman. Mana saqerparisqaykichu, imatachus qosunay kajta qosunaykama, nispa nerqa Tata Diosqa. 16Jacobqa puñusqanmanta rijch'ariytawan, nerqa: Cheqamanta Tata Dios kaypi kashan, noqataj mana yacharqanichu, nispa. 17Anchatataj manchachikuspa, nillarqataj: Kayqa Diospa wasin, janaj pacha punkutaj, nispa. 18Q'ayantin Jacobqa tutamanta jatarerqa. Sawnakorqa, chay rumita oqharispataj, cheqanta sayaykucherqa, aceitewantaj jich'aykorqa. 19Chay cheqapi ñawpajta karqa uj llajta, Luz sutiyoj. Jacobtaj waj sutita churarqa: Betel sutiyoj kanqa, nispa. 20Chaypi Jacobqa nerqa imatachus ruwananta: Sichus Dios pusaykachawanqa, kay purisqaypi waqaychawanqa, mikhuchiwanqa, p'achallichiwanqa chayqa; 21sitajchus allillanta kutipusaj tataypa wasinman chayqa, Tata Diosqa noqaj Diosniy kanqa. 22Kay rumita sayachisqayqa Diospa wasin kanqa. Diosníy, qosqaykipuni sapa chunkamanta ujta tukuy ima qowasqaykimanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\