GÉNESIS 29

1Chaymanta Jacob rillarqapuni inti llojsimuynejpi tiyakojkunaj jallp'ankuman. 2Chaynejpi rikorqa uj pujyuta, chay qayllaspitaj kinsa t'aqa ovejasta puñurashajta, imaraykuchus chaymanta tukuy uywas yakuta ujyaj kanku. Chay pujyoj punkuntaj uj rumiwan kirpasqa karqa. 3Tukuy uywas tantakamojtinkutaj, tukuy michejkuna chay rumita kirparaj kanku, yakuta uywasman ujyachinankupaj; chaymantataj kirpaykapullaj kanku chay rumiwan. 4Jacob chayman qayllaykuspa, michejkunata taporqa: Wawqesníy, maymanta kankichejri? nispa. Paykunataj kuticherqanku: Haranmanta kayku, nispa. 5Jacob tapullarqataj: Rejsinkichejchu Nacorpa churin Labanta? nispa. Paykunataj nerqanku: Arí, rejsiyku, nispa. 6Jacob tapullarqataj: Walejllachu kakushan? nispa. Paykunataj nerqanku: Arí, walejlla kakushan. Qhawariy, jaqayqa ususin Raquel ovejasninta qhatimushan, nispa. 7Chantá Jacob nerqa: P'unchayllaraj, manaraj ovejasta wisq'ana horasrajchu. Manachu yakuta ujyaykuchiytawan michimuwajchejraj? nispa. 8Paykunataj nerqanku: Mana chayta ruwaykumanchu. Noqaykoqa suyanayku tiyan tukuynejmanta uywas tantakamunanta. Chaymantaraj tukuy michejkuna ujllapi kay pujyuta kirparasqayku, ovejasman yakuta ujyachinaykupaj. 9Paykuna parlashanankukama, Raquelqa tatampa ovejasnin qhatirisqa chayamorqa, imaraykuchus payllapuni chay ovejastaqa michej. 10Jacobqa tion Labanpa ovejasninwan jamusqanta yachaspa, pujyuman qayllaykuytawan chay rumita tanqarpayarqa, ovejasmantaj yakuta ujyaracherqa. 11Chaymanta Jacobqa Raquelta much'aykuspa napaykorqa, waqarikorqataj. 12Raquelmantaj payqa rejsichikorqa, Rebecaj churin kasqanta, Labanpa sobrinon. Raqueltaj kachaykukorqa imachus kasqanta tatanman willaj. 13Labanqa Jacobmanta parlajta uyariytawan, panampa churin kasqanta yachaspa, usqhay usqhayta kachaykukorqa taripaj. Taripaytawantaj, ojllaykuspa much'aykorqa, jinaspataj wasinman pusarqa. Chaypi Jacobqa willarqa tukuy ima kawsaynimpi kasqanmanta. 14Labantaj nerqa: Cheqamanta qanqa kikin yawarniymanta, kikin tulluymantataj kanki, nispa. Jacobqa uj killata Labanwan tiyakorqa. 15Chay qhepaman Labanqa nerqa: Qanqa mana qhasillamanta trabajawajchu aylluy kasqaykirayku. Niway mashkhatachus pagasunayta, nispa. 16Labanqa iskay ususisniyoj karqa: Kuraj kajqa Lea, sullk'a kajtaj Raquel karqa. 17Leaj ñawisnenqa mana as allinchu karqa, Raqueltajrí may k'achita karqa. 18Jacobqa Raquelta munakorqa, chayrayku nerqa: Sullk'a kaj ususiyki Raquelrayku qanchis watasta trabajapusqayki, nispa. 19Labantaj kuticherqa: Arí, allin kanman ususiyta qanman qopunay, waj runaman qonaytaqa. Jina kajtenqa, noqawan tiyakunallaña. 20Jinamanta Jacobqa Labanpaj trabajaporqa qanchis watasta Raquel ususinrayku; jinapis paymanqa rijch'arqa pisi tiempolla, imaraykuchus Raquelta mayta munakorqa. 21Qanchis watas junt'akojtintaj, Jacobqa Labanman nerqa: Kunanqa qopullawayña ususiykita casarakunaypaj; ñapis junt'aykiña qanchis watasta payrayku trabajapusqayki nisusqayta, nispa. 22Jinapi Labán tukuy chay llajtayoj runasta wajyacherqa casamientoman. 23Ch'isintaj Labanqa Jacobman jaywaykorqa Leata, Jacobtaj paywan puñorqa. 24Jinaspataj, Labanqa uj kamachintawan qorqa, Leaj kamachin kanampaj, sutintaj Zilpa karqa. 25Jacobqa q'ayantinraj reparakorqa Leallawan puñusqanta; chayraykutaj Labanman nerqa: Imatataj kayta ruwawankiri? Manachu Raquelrayku trabajaporqayki? Imaraykutaj kay jinata ch'awkiyawankiri? nispa. 26Labantajrí kuticherqa: Kaypeqa mana usuchu sullk'a kajraj casaranan; ñawpajtaqa kuraj kajraj casaranan tiyan, chaymantaraj sullk'aqa. 27Leawan casarasqayki semanataraj junt'ay, chaymanta Raqueltapis qollasqaykitaj, sichus qan uj qanchis watastawan noqapaj trabajapuwanki chayqa. 28Jacobqa nerqa uj jinatawan trabajananta. Leawan casarasqanku semana junt'akojtintaj, Labanqa Raqueltañataj warmimpaj qorqa. 29Labanqa Raquelman qollarqataj uj kamachinta Raquelta yanapanampaj, sutintaj karqa Bilha. 30Ajinamanta Jacobqa casarakullarqataj Raquelwan, paytataj munakorqa astawan Leamanta nisqaqa. Jinamanta Labanpaj qanchis watastawan trabajaporqa. 31Tata Dios rikorqa Jacobqa Leata mana munakusqanta. Chayrayku nerqa Lea wawasniyoj kananta, Raqueltaj mana. 32Leaqa wijsayoj rikhurerqa Jacobpaj, nacejtintaj wawanta suticharqa Rubén sutiwan. Pay nerqa: Tata Dios rikuwan llakisqa kasqayta. Chayrayku qosayqa kunan munakuwanqapuni, nispa. 33Chaymanta qhepata Leaqa watejmanta wawayoj karqa. Chay wawata suticharqa Simeón sutiwan, nerqataj: Tata Dios yachan chejnisqa kasqayta, chayrayku uj wawatawan qowan, nispa. 34Chay qhepata Leaqa watejmanta wawayoj karqa, chay wawatataj suticharqa Leví sutiwan. Pay nerqa: Kunan qosayqa noqamampuni k'askakamuwanqa astawan, ñapis kinsa wawastaña paypaj rejsisqayrayku, nispa. 35Aswan qhepaman Leaqa watejmanta wawayoj karqa, chay wawatataj suticharqa Judá sutiwan. Chaymantataj nerqa: Kunanqa Tata Diosta yupaychasaj, nispa. Chaymantaqa manaña wijsallikorqachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\